Föreningsbidrag och utvecklingsstöd för föreningar inom det sociala området

Föreningsbidraget är ett allmänt stöd en förening kan få för sin verksamhet. Bidraget ska främja kontinuitet i föreningarnas verksamhet. Utvecklingsstöd söks för föreningar att utveckla sin verksamhet men som inte har möjlighet att ansöka om föreningsbidrag.

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd

För att beviljas föreningsbidrag eller utvecklingsstöd måste din förening uppfylla grundkraven i Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Pdf, 187.5 kB..

 • Föreningsbidrag beviljas till ideella föreningar och organisationer. Affärsmässig verksamhet beviljas inte bidrag. I de fall föreningen eller organisationen bedriver både ideell och affärsmässig verksamhet, ska föreningen i sin redovisning till kommunen särredovisa den ideella verksamheten från vad som är affärsmässigt.
 • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, styrelse, lista över medlemmar och organisationsnummer.
 • Av stadgarna ska framgå att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningen syfte.
 • Föreningen ska bedriva sin verksamhet i och ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Örebro kommun. När en länsförening bedriver verksamhet i Örebro kommun kan föreningsbidrag komma ifråga för den delen av verksamheten.
 • Det stöd en förening eller organisation beviljats ska användas till de ändamål som angetts i ansökan.
 • Förening som fått föreningsbidrag från Örebro kommun är skyldig att på begäran tillhandahålla de handlingar som ligger till grund för föreningsbidraget.

Föreningsbidrag

Tillfälliga ändringar gällande ansökan för föreningsbidrag

Programnämnd social välfärd har fattat beslut om att de föreningar som haft treåriga bidrag mellan 2019–2022 förlängs med två år, under förutsättning att föreningarnas årsredovisningar godkänns i enlighet med riktlinjerna.

Den 1 januari 2023 träder en planerad organisationsförändring i kraft som innebär att programnämndsnivån tas bort, och därmed försvinner Programnämnd social välfärd. Hanteringen av föreningsbidragen kommer då att flyttas över till den nya nämnden Kultur- och fritidsnämnden.

Information om hur och när den nya ansökningsperioden startar kommer här på orebro.se så snart vi vet mer.

Om din förening inte har föreningsbidrag kan ni istället ansöka om utvecklingsstöd.

Ansökningstid

Bidraget söks normalt var tredje år. Nästa ansökningsdatum är inte ännu fastställt.

 • Föreningsbidraget är treårigt.
 • Ansökan om föreningsbidrag kan göras vart tredje år och ska lämnas in året innan. Information finns på kommunens hemsida om när ansökan ska vara programnämndens föreningsutskott tillhanda. Ansökan som kommit in efter sista ansökningsdatum behandlas inte.
 • Föreningsbidrag ska sökas på särskild e-tjänst via www.orebro.se.
 • I ansökan ska det framgå hur stort belopp föreningen ansöker om. Det ska även framgå om föreningen beviljats stöd av annan myndighet eller organisation.
 • Föreningens tillgångar i form av eget kapital, donationer, arv och gåvor kan komma att påverka beslutet om föreningsbidrag. Förening som önskar att särskild hänsyn tas till ändamålsbundna villkor vid donation, arv eller gåva, ska beskriva dessa villkor. Ändamålet med fonderade medel ska redovisas.
 • Föreningsutskottet bereder och fattar beslut om alla ansökningar. Om föreningsutskottet inte är överens överlämnas ärendet till Programnämnd social välfärd för beslut. Beslutet meddelas skriftligt.
 • Om kommunen bedömer att en förenings verksamhet är särskilt angelägen kan föreningen få stöd även om den inte helt uppfyller ovanstående allmänna regler och nedanstående grundvillkor för föreningsbidrag. Vid sådant fall ska beslutet motiveras. Det ska tydligt framgå vad det är som är särskilt angeläget som gör att de allmänna reglerna och grundvillkoren frångås.

 • Beviljade föreningsbidrag följs upp skriftligt varje år. Följande handlingar ska lämnas in till föreningsutskottet snarast efter föreningens årsmöte:
  • Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ska vara utformad så att det framgår hur de mål och syften som avsågs med bidraget uppnåtts.
  • Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Årsmötesprotokoll
 • Uppföljningen kan komma att kompletteras med dialogsamtal mellan föreningsutskottet och föreningen.
 • Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt eller inte inkommit med årlig redovisning.
 • Om det sker väsentliga förändringar som påverkar förutsättningarna för ekonomiskt stöd till föreningen ska kommunen genast underrättas. Föreningsutskottet kan ompröva föreningsbidraget.

Utvecklingsstöd

Under 2022 finns möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd. Totalt 300 000 kronor finns avsatta att ansöka om.

 • Utvecklingsstöd kan sökas av såväl nystartade föreningar som av redan etablerade föreningar som vill utveckla sin verksamhet.
 • Utvecklingsstödet ska kunna sökas löpande under budgetåret och under pågående föreningsbidragsperiod. Ansökan görs på särskild e-blankett som nås via www.orebro.se.
 • I prövningen av ansökan om utvecklingsstöd bör hänsyn tas till de prioriteringar som görs i kommunens budget det aktuella budgetåret.
 • Utvecklingsstöd beviljas för ett år i taget. Varje ansökan om utvecklingsstöd innebär en ny bedömning och om föreningen eller organisationen beviljats utvecklingsstöd ett år innebär det inte en garanti för att beviljas utvecklingsstöd även följande år.
 • Med anledning av utvecklingsstödets tillfälliga karaktär, beviljas som regel inte utvecklingsstöd för anställningar, om dessa inte är tillfälliga.
 • Programnämnd social välfärd fattar årligen beslut om utvecklingsstödets totala omfattning i samband med budget. Ansökningar om utvecklingsstöd bereds av föreningsutskottet och beslutas av programnämnden.
 • I ansökan ska det framgå hur stort belopp föreningen har ansökt om. Det ska även framgå om föreningen beviljats stöd av annan myndighet eller organisation.

 • En förening som beviljats utvecklingsstöd ska inkomma med en slutrapport för att redovisa resultatet efter avslutat projekt eller bidragsperiod.
 • I de fall en förening beviljats utvecklingsstöd för sin verksamhet i stället för föreningsbidrag ska föreningen inkomma med följande handlingar snarast efter föreningens årsmöte året därpå:
  • Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ska vara utformad så att det framgår hur de mål och syften som avsågs med bidraget uppnåtts
  • Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Årsmötesprotokoll
 • Uppföljningen kan komma att kompletteras med dialogsamtal mellan föreningsutskottet och föreningen.
 • Kommunen har rätt att hålla inne utvecklingsstöd eller återkräva utbetalt utvecklingsstöd om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt eller inte inkommit med årlig redovisning.
 • Om det sker väsentliga förändringar som påverkar förutsättningarna för ekonomiskt stöd till föreningen ska kommunen genast underrättas. Föreningsutskottet kan ompröva utvecklingsstödet.

Syftet med kommunens stöd

 • Främja demokrati, utveckling och ett brett socialt engagemang i kommunen
 • Främja frivilliginsatser som har stort värde bl.a. som förebyggande verksamhet och angeläget stöd till människor med särskilda behov
 • Stimulera till nytänkande och utveckling av verksamheter som kompletterar samhällets socialtjänst och stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Främja kontinuitet i föreningarnas verksamhet

Föreningsutskott

Programnämnd social välfärd har utsett ett föreningsutskott som var tredje år beslutar om föreningsbidrag. Föreningsutskottet tar även emot och bereder ansökningar om utvecklingsstöd och följer också upp beviljade föreningsbidrag och utvecklingsstöd årligen.

 • Gunhild Wallin (C) ordförande
 • Pell Uno Larsson (S), vice ordförande
 • Anna Andersson (KD)
 • Anders Brandén (M)
 • Dennis Junge (L)
 • Ingemar Savonen (V)
 • David Larsson (SD)
 • Stina Ståhl (MP).

Fler bidrag för föreningar inom det sociala området

Bidrag för föreningar inom det sociala området.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson