VIKTIG INFORMATION:
Eldningsförbud i hela Örebro län

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktivitetsstöd för äldre

Föreningar, organisationer, råd och grupper som bedriver aktiviteter riktade till äldre (personer över 65 år) kan söka aktivitetsstöd hos Örebro kommun.

Syftet med stödet är att främja frivilliginsatser som har stort värde, bland annat som förebyggande verksamhet, komplement till kommunens äldreomsorg eller utåtriktad verksamhet som främjar äldres välbefinnande.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för aktivitetsstöd är 15 oktober varje år.

Ansökan

Du ansöker genom e-tjänsten som länkas ovan.

Allmänna regler för aktivitetsstöd
 • Budget för aktivitetsstöd fastställs årligen av nämnd och maxbelopp per ansökan är för året 25 000 kr.
 • Information om möjligheten att söka aktivitetsstöd ska ske via kommunens hemsida, dess sociala medier och annonsering i tidningen Örebroar'n.
 • Ansökan om aktivitetsstöd ska vara vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 15 oktober året innan aktiviteten ska genomföras. Senare inkommen ansökan behandlas inte.
 • Söks i första hand på webben eller på särskild blankett.
 • Efterfrågade handlingar ska bifogas ansökan.
 • Prövning och beslut sker av vård- och omsorgsnämnd väster. Lokala pensionärsråden informeras om beslut.
 • Beslut meddelas skriftligt under januari månad.
 • Beviljade aktivitetsstöd följs upp årligen.
 • För förening och råd som upphör med sin verksamhet eller som inte uppfyller grundvillkoren för beviljade bidrag, har kommunen rätt att hålla inne aktivitetsstödet eller återkräva utbetalt aktivitetsstöd. Detsamma gäller om föreningen brustit i något annat väsentligt, som kommunen anser har betydelse för bidragsgivningen.
 • Föreningens eller rådets tillgångar i form av eget kapital, kan komma att påverka beslutet om aktivitetsstöd.
 • Stöd ges inte till förtäring eller hyreskostnader.
Grundvillkor

För att komma ifråga för aktivitetsstöd ska följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Föreningen och rådet ska bedriva sin verksamhet i Örebro kommun.
 • Aktiviteterna ska vara öppna för alla äldre och inte enbart för medlemmar.
 • Föreningar och råd som ansöker ska vara demokratiskt uppbyggda, främja jämställdhet och jämlikhet och vara öppna för alla äldre. Respekt och tolerans ska genomsyra verksamheten och föreningen bör arbeta mot våld, främlingsfientlighet, homo- och transfobi och motverka all form av mobbning.
 • Om det finns felaktigheter eller vilseledande uppgifter i underlaget till ansökan om aktivitetsstöd har kommunen rätt att jämka beloppet eller inte alls betala ut stödet.
 • Om verksamheten förändras, så att planerade aktiviteter inte kan utföras, ska detta meddelas bidragsgivaren eftersom detta kan påverka bidragets storlek.

Om kommunen bedömer att en verksamhet är särskilt angelägen kan stöd ges även om ovanstående allmänna regler och grundvillkor för aktivitetsstöd inte uppfylls helt.

Prövningsgrunder

Aktivitetsstöd prövas med utgångspunkt i kommunens ÖSB (Övergripande strategi och budget) och i förhållande till:

 • Mål/syfte med aktiviteterna.
 • Vilka grupper aktiviteterna når.
 • Vilken form/typ av utåtriktade aktiviteter för äldre som bedrivs.
 • Hur föregående års aktivitetsstöd har använts.
 • Hur tydligt det är om aktiviteterna för äldre är utåtriktade.
 • Boenden som har ekonomiskt stöd från Örebro kommun enligt Riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre kan ej söka ytterligare aktivitetsstöd.
 • Bidraget ska huvudsakligen gå till aktiviteter.

Redovisning

Du redovisar genom samma e-tjänst som ansökan och detta ska ske innan den 15 oktober varje år. Redovisning ska omfatta det föregående årets beviljade aktivitetsstöd.

Kostnaden ska verifieras via resultaträkning. Om bidrag utbetalats till ett privat konto ska aktivitetens kostnad redovisas med kvitto. En uppskattad kostnad ska redovisas för ej genomförda aktiviteter som är inplanerade resterande del av året.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Publicerad: 15 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson