Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård och omsorgsnämnd öster och väster upphörde 10 januari 2019

Samtidigt bildas Vårdboendenämnden och Hemvårdsnämnden.

I Örebro kommun finns två vård- och omsorgsnämnder, som inom respektive geografiskt område, ansvarar för äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Sammanträdestider

Datum

18 januari

9 februari

22 mars

20 april

17 maj

7 juni

24 augusti

20 september

18 oktober

14 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 10 januari 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd väster, 2017-2019
Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd väster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vard.omsorgsnamnd.vaster@orebro.se.

Ledamöter

Vård- och omsorgsnämnd väster består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnd väster

Kontakt

Nämndsekreterare Zandra Björnram.

Förvaltning

Vård- och omsorgsförvaltningen

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?