Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård och omsorgsnämnd öster och väster upphörde 10 januari 2019

Samtidigt bildas Vårdboendenämnden och Hemvårdsnämnden.

I Örebro kommun finns två vård- och omsorgsnämnder, som inom respektive geografiskt område, ansvarar för äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Sammanträdestider

Datum

18 januari

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

7 juni

23 augusti

14 september

11 oktober

15 november

6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 10 januari 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2017-2019
Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vard.omsorgsnamnd.oster@orebro.se.

Ledamöter

Vård- och omsorgsnämnd öster består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnd öster

Kontakt

Nämndsekreterare Michaela Larsson.

Förvaltning

Vård- och omsorgsförvaltningen

Senast uppdaterad: 12 augusti 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?