Vård- och omsorgsnämnd öster

I Örebro kommun finns två vård- och omsorgsnämnder, som inom respektive geografiskt område, ansvarar för äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Vård- och omsorgsnämnd öster består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnd öster

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2017

Datum

19 januari

9 februari

23 mars

20 april

18 maj

8 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

13 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 18 januari 2018.

Protokoll

Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2017-2018
Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vard.omsorgsnamnd.oster@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Ann-Christin Ring.

vard.omsorgsnamnd.oster@orebro.se.

Förvaltning

Vård- och omsorgsförvaltningen

Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?