Socialnämnd väster

I Örebro kommun finns två socialnämnder, som inom respektive geografiskt område ansvarar för den del av socialtjänstlagen (SoL) som avser Individ- och familjeomsorg. I detta ansvar ingår bland annat myndighetsutövning och insatser inom missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Inom Socialnämnd väster finns ett socialt utskott som sammanträder var fjortonde dag. Sociala utskottet består av fem ledamöter och två ersättare.

Socialnämndernas ansvarsområden

På webbkartan kan du se ansvarsområdet för Socialnämnd väster och Socialnämnd öster, där kan du också söka på adress.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Socialnämnd väster, 2018

Datum

18 januari

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

14 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 15 november 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Socialnämnd väster, 2017-2018
Protokoll för Socialnämnd väster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till socialnamnd.vaster@orebro.se.

Ledamöter

Socialnämnd väster består av elva ledamöter och sju ersättare.

Ledamöter i Socialnämnd väster

Senast uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?