Programnämnd samhällsbyggnad

Till programområdet Samhällsbyggnad hör förutom Programnämnd samhällsbyggnad även Miljönämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämnden. I programområdet ingår också den kommunala lantmäterimyndigheten som en självständig enhet.

Nämnden ansvarar för översiktsplanering (stads-, mark-, vatten- och trafikplanering) och förebyggande miljöarbete.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Programnämnd samhällsbyggnad, 2018

Datum

8 februari

8 mars

5 april

3 maj

31 maj

30 augusti

4 oktober

8 november

29 november

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 29 november 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-2018
Protokoll för Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-2016

Ledamöter

Programnämnd samhällsbyggnad består av 15 ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Programnämnd samhällsbyggnad

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till samhallsbyggnad@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Julia Taavela.

samhallsbyggnad@orebro.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad: 27 november 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?