Information med anledning av coronaviruset – för dig som är vårdnadshavare med barn i förskola eller grundskola

Våra förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare. Elever som är friska ska gå till skolan.

Innehåll på sidan

Barn som är sjuka ska vara hemma

Barn och elever i förskolor och skolor ska vara hemma när de är sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber, även om det är lindriga besvär. Barn och elever ska vänta minst två dygn efter att man blivit frisk, innan man går till förskola eller skola.

Barn som har torrhosta eller som inte känner smak eller lukt kan gå tillbaka till förskolan eller skolan om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjukt och minst 48 timmar sedan barnet hade några andra symtom.

Vad gäller om mitt barn har allergi med snuva och/eller hosta?

Om ditt barn har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska ni ta det säkra före det osäkra och låta barnet stanna hemma. Barn som har allergi men är symtomfria kan gå till skolan.

Om ditt barn tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan ni dra slutsatsen att det är allergi ditt barn har, och inte luftvägsinfektion. Då behöver hen inte stanna hemma.

Det här gör vi för att begränsa smittspridningen

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vad vi gör och hur vi gör kan skilja sig från enhet till enhet beroende på vilka förutsättningar respektive förskola/skola har.

Här är några exempel på vad vi gör:

 • Vi är extra noga med handhygienen.
 • Vi håller avstånd genom att möblera om i våra lokaler, inte samlas i trånga lokaler, se över schemaläggning och sprida ut raster, ha hämtning och lämning utomhus där det är praktiskt möjligt med mera.
 • Vi är mer ute.
  Förskolorna är utomhus så mycket som möjligt. De delar in barnen i mindre grupper så några är inne medan andra är ute.
  På grundskolorna är eleverna ute på rasterna, man har mer undervisning ute och fritids har fler utomhusaktiviteter.
 • Vi har anpassat undervisningen i idrott så eleverna inte behöver byta om och duscha i trånga omklädningsrum. Idrottsundervisningen är till största delen utomhus eller uppdelad i mindre grupper. Simundervisningen har ställts in för årskurs 7 och 8.
 • Vi ser till att det inte blir trängsel och köbildning vid måltiden.
  På förskolan delar man upp sig i grupper så inte alla äter samtidigt, man äter lunch på olika platser/i fler lokaler och personalen serverar maten. Man äter även utomhus, och framför allt mellanmålen serveras ofta ute.
  På grundskolorna har man organiserat om runt måltiderna på olika sätt utifrån förutsättningar och möjligheter: flera köer in till matsalen, personal som ser till att eleverna håller avstånd i kön och att det inte är trängsel, ändrat schemat så att inte så många elever äter lunch samtidigt, möblerat om i matsalen och skapat möjlighet att äta lunchen i andra lokaler än i matsalen.
 • Vi bjuder inte in vårdnadshavare och andra gäster till grund­skolornas skolavslutningar och förskolornas eventuella sommaravslutningar.

Avgift och rätt till plats i förskola och på fritidshem

Under coronapandemin kan kommunen behöva prioritera vilka barn som ska erbjudas plats. Det kan till exempel ske vid personalbrist eller ett nationellt beslut om att tillfälligt stänga förskolor och fritidshem. Då gäller följande:

 • Du behöver inte betala avgift för den tid ditt barn är hemma om rektor vädjar/uppmanar till att hålla barnet hemma på grund av personalbrist, vilket exempelvis kan bli aktuellt för barn som är i förskolan 15 timmar i veckan, eller om verksamheten stänger. Detta gäller dock INTE när ditt barn är hemma sjukt, ens med lindriga symtom, eller de två dagar extra som barnet ska vara hemma efter att ha blivit friskt.
 • Barnet förlorar inte sin plats även om hen är hemma i mer än 60 dagar om barnet är hemma för att rektor vädjat/uppmanat att hålla barnet hemma på grund av personalbrist eller på grund av stängning av verksamheten. Du behöver inte betala avgift under uppehållet.
 • Barnet förlorar inte sin plats även om hen är hemma mer än 60 dagar om du som vårdnadshavare väljer att hålla barnet hemma. Du betalar avgift som vanligt under uppehållet.
 • Barnet förlorar inte sin plats om en inskolning blir uppskjuten om rektor, på grund av personalbrist eller om förskolan håller stängt, vädjat/uppmanat om att skjuta upp inskolning i verksamheten.

Får mitt barn behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Ja, om du som vårdnadshavare är permitterad till följd av covid-19 har ditt barn rätt att behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet enligt ordinarie schema.

Avgiften påverkas inte om du väljer att ha ditt barn hemma mer, utan avgiften ska betalas som vanligt.

Om det blir ett kritiskt läge i förskolan eller grundskolan

Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, eller om det blir ett stort personalbortfall på grund av sjukdom, ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl ska få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Det är din arbetsgivare som bedömer om du som vårdnadshavare arbetar i en samhällsviktig verksamhet och om du behövs i verksamheten vid en stängning eller omorganisation.

Om beslut fattas om stängning av förskolor och grundskolor, eller om vi behöver omorganisera på grund av personalbrist, ska du själv meddela kommunen, eller den privata huvudmannen, om du har behov av omsorg. En förutsättning är att omsorg inte kan ordnas på annat sätt, exempelvis att en annan vårdnadshavare kan ta hand om barnet. Mer information om hur du ska anmäla behov av omsorg får du om det blir aktuellt med stängning eller omorganisation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Läs MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Läs Örebro kommuns information om samhällsviktig verksamhet.

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset

På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Publicerad: 23 april 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?