Information med anledning av coronaviruset – för dig som är vårdnadshavare med barn i förskola eller grundskola

Våra förskolor och grundskolor håller så långt som möjligt öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare. Elever som är friska ska gå till skolan.

Innehåll på sidan

Hjälp till att minska smittspridningen!

Barn som är sjuka ska vara hemma

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Även barn som tidigare haft bekräftad covid-19 ska stanna hemma när de är sjuka.

På 1177 vårdguiden finns mer information om när du ska stanna hemma.

På folkhalsomyndigheten.se finns mer information om hur länge du ska stanna hemma.

Provtagning

Barn i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning av covid-19-infektion.

Region Örebro län uppmanar barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Information om provtagning och hur du bokar tid finns på 1177 vårdguiden.

Förskolebarn

För barn i förskolan gäller att om man fått särskilda instruktioner från smittspårare eller behandlande läkare kan provtagning i vissa fall vara motiverat, till exempel vid ett utbrott på en förskola.

Barn och unga i skolålder

Barn och unga födda 2014 och tidigare som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma och testa sig fem dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, även om inte barnet/ungdomen har några symtom.

Symtomfria elever som haft en nära kontakt i skolan med en person som fått bekräftad covid‐19 kan också behöva testa sig, eleven får i så fall separat information om det. Bedömningen görs av smittspårare/behandlande läkare. Elever som känner sig friska kan gå i skolan/fritidshem som vanligt (inklusive närundervisning) i väntan på provsvar, men ska avstå idrotts‐ och andra fritidsaktiviteter utanför skolan.

Barn som inte tagit prov kan gå till förskolan/skolan igen när allmäntillståndet tillåter och det gått minst två dygn utan symtom, eller efter sju dygn efter insjuknandet om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Barn som har covid-19 ska stanna hemma och kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter, de har varit feberfria i två dygn och det har gått minst sju dygn från de första symtomen.

Barn som har negativt provsvar kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter.

Om ditt barn har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska ni ta det säkra före det osäkra och låta barnet stanna hemma.

Om ditt barn tar allergimedicin och symtomen avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi ditt barn har och inte luftvägsinfektion. Då behöver inte barnet stanna hemma.

Om symtomen inte avtar eller försvinner av allergimedicin behöver barn i skolåldern lämna prov för covid-19 och fortsätta stanna hemma tills ni fått provsvar. Vid covid-19 kan symtomen vara mycket lindriga, varför det är viktigt att barnet lämnar prov för covid-19 om ni är osäkra på om symtomen är allergi eller inte.

Hämta och lämna utomhus

För att undvika trängsel och kunna hålla avstånd till varandra, ber vi dig hämta och lämna ditt barn utomhus, i den mån det är möjligt. Hämtning och lämning utomhus gäller även nu under hösten.

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma från förskolan och skolan, även om de är symtomfria. Barn och unga födda 2014 och tidigare ska testa sig fem dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, även om inte barnet/ungdomen har några symtom. På 1177 vårdguiden finns mer information om vad som gäller vid smitta i hushållet.

När får vårdnadshavare information om konstaterad smitta i verksamheten?

Om du eller ditt barn har kommit i kontakt med en person med konstaterad covid-19 under tiden personen varit smittsam får du information från Smittskyddsenheten via förskolan/skolan. Förskolan/skolan hjälper till både i arbetet med smittspårning och att sprida information till de personer som har kommit i kontakt med en smittsam person.

Rektor kan också välja att ge mer allmän information om läget på förskolan/skolan, om den eller de personer som är smittade har gett sitt samtycke. Eftersom patientsekretess råder får vi aldrig lämna ut information om en enskild person utan samtycke.

Det här gör vi för att begränsa smittspridningen

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens och Region Örebro läns råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vad vi gör och hur vi gör kan skilja sig från enhet till enhet beroende på vilka förutsättningar respektive förskola/skola har.

Här är några exempel på vad vi gör:

 • Vi minskar trängsel bland elever och vuxna i matsalar, korridorer och klassrum genom att till exempel anpassa schemaläggningen, sprida ut raster och möblera om i våra lokaler. Vi minskar antalet tillfällen då elever ses i blandade grupper och klasser och undviker att samlas i trånga lokaler. Hämtning och lämning sker utomhus där det är praktiskt möjligt. 
 • Vi har ställt in all prao under höstterminen 2021.
 • Vi utökar städning och desinfektering i våra lokaler.
 • Vi är extra noga med handhygienen.
 • Vi är mer ute.
  Förskolorna är utomhus så mycket som möjligt. De delar in barnen i mindre grupper så några är inne medan andra är ute. Hämtning och lämning sker utomhus där det är praktiskt möjligt.

  På grundskolorna är eleverna ute på rasterna, man har mer undervisning ute och fritids har fler utomhusaktiviteter.
 • Vi ser till att det inte blir trängsel och köbildning vid måltiden.
  På förskolan delar man upp sig i grupper så inte alla äter samtidigt, man äter lunch på olika platser/i fler lokaler och personalen serverar maten. Man äter även utomhus, och framför allt mellanmålen serveras ofta ute.

  På grundskolorna har man organiserat om runt måltiderna på olika sätt utifrån förutsättningar och möjligheter: flera köer in till matsalen, personal som ser till att eleverna håller avstånd i kön och att det inte är trängsel, ändrat schemat så att inte så många elever äter lunch samtidigt, möblerat om i matsalen och skapat möjlighet att äta lunchen i andra lokaler än i matsalen.

Avgift och rätt till plats i förskola och på fritidshem

Under coronapandemin kan kommunen behöva prioritera vilka barn som ska erbjudas plats. Det kan till exempel ske vid personalbrist eller ett nationellt beslut om att tillfälligt stänga förskolor och fritidshem. Då gäller följande:

 • Du behöver inte betala avgift för den tid ditt barn är hemma om rektor vädjar/uppmanar till att hålla barnet hemma på grund av personalbrist, vilket exempelvis kan bli aktuellt för barn som är i förskolan 15 timmar i veckan, eller om verksamheten stänger. Detta gäller dock INTE när ditt barn är hemma sjukt, ens med lindriga symtom, eller de två dagar extra som barnet ska vara hemma efter att ha blivit friskt.
 • Barnet förlorar inte sin plats även om hen är hemma i mer än 60 dagar om barnet är hemma för att rektor vädjat/uppmanat att hålla barnet hemma på grund av personalbrist eller på grund av stängning av verksamheten. Du behöver inte betala avgift under uppehållet.
 • Barnet förlorar inte sin plats även om hen är hemma mer än 60 dagar om du som vårdnadshavare väljer att hålla barnet hemma. Du betalar avgift som vanligt under uppehållet.
 • Barnet förlorar inte sin plats om en inskolning blir uppskjuten om rektor, på grund av personalbrist eller om förskolan håller stängt, vädjat/uppmanat om att skjuta upp inskolning i verksamheten.

Får mitt barn behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Ja, om du som vårdnadshavare är permitterad till följd av covid-19 har ditt barn rätt att behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet enligt ordinarie schema.

Avgiften påverkas inte om du väljer att ha ditt barn hemma mer, utan avgiften ska betalas som vanligt.

Om det blir ett kritiskt läge i förskolan eller grundskolan

Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, eller om det blir ett stort personalbortfall på grund av sjukdom, ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl ska få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Det är din arbetsgivare som bedömer om du som vårdnadshavare arbetar i en samhällsviktig verksamhet och om du behövs i verksamheten vid en stängning eller omorganisation.

Om beslut fattas om stängning av förskolor och grundskolor, eller om vi behöver omorganisera på grund av personalbrist, ska du själv meddela kommunen, eller den privata huvudmannen, om du har behov av omsorg. En förutsättning är att omsorg inte kan ordnas på annat sätt, exempelvis att en annan vårdnadshavare kan ta hand om barnet.

Mer information om hur du ska anmäla behov av omsorg får du om det blir aktuellt med stängning eller omorganisation.

Mer information om vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Läs Örebro kommuns information om samhällsviktig verksamhet.

Stöd till dig som är vårdnadshavare

Stöd under coronapandemin till dig som är vårdnadshavare, från Skolverket.

Tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset, från Krisinformation.se.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!