Dokument och undersökningar

Här finns regler, riktlinjer, policyer, undersökningar, utvärderingar, kvalitets­redo­visningar, planer, program, broschyrer, foldrar, taxor eller avgifter och liknande.

Barn och utbildning

Kommunala föreskrifter

Styrdokument

Informationsmaterial

Omsorg och stöd

Kommunala föreskrifter

Styrdokument

Informationsmaterial

Brukarundersökningar

Uppföljningar

Bygga, bo och trafik

Kommunala föreskrifter

Styrdokument

Informationsmaterial

Undersökningar och rapporter

Kultur och fritid

Kommunala föreskrifter

Styrdokument

Informationsmaterial

Företag och näringsliv

Kommunala föreskrifter

Styrdokument

Informationsmaterial

Kommun och politik

Kommunala föreskrifter

Styrdokument

Informationsmaterial

Budget och uppföljning

Revisionsrapporter

Rapporter från 2019–2022

Miljö och klimat

Kommunala föreskrifter

Styrdokument

Informationsmaterial

Olika typer av dokument

Program

Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Policy

Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för
vägledning.

Strategi

Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för prioritering.

Handlingsplan

Beskriver konkreta mål och åtgärder.

Riktlinjer

Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande.

Senast uppdaterad:

Publicerad: