Remiss angående förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro

På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete har ett förslag till en strategi mot hemlöshet i Örebro tagits fram. Arbetet har letts av en arbetsgrupp inom Kommunstyrelseförvaltningen, med stöd av en bred referensgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter, statliga myndigheter, organisationer inom det civila samhället samt region och länsstyrelse.

Strategin är formellt ett kommuninternt styrdokument, men eftersom hemlöshet är en komplex samhällsutmaning som kräver samverkan för att motverkas är det viktigt att strategin förankras hos relevanta parter även utanför kommunen.

Vi efterfrågar därför synpunkter på remissen från både interna verksamheter och externa aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor. Även samhällsaktörer som inte finns med på listan över remissinstanser är välkomna att svara på remissen enligt instruktion.

Det är vår ambition att strategin ska ha en bred förankring och era synpunkter är därför mycket värdefulla för oss.

Att svara

Remissvaren sänds via e-post till kommun@orebro.se senast den 31 december 2021. Märk svaret med ärendenummer Ks 1789/2019.

Kontakta Servicecenter om du behöver ett tryckt exemplar. Remissvar med vanlig post skickas till:

Örebro kommun
KommunstyrelseförvaltningensBox 30000
701 35 Örebro

För att underlätta hanteringen får synpunkterna gärna vara i punktform och med tydliga hänvisningar till sida, rubriker, kapitel eller avsnitt.

Frågor att ha i åtanke vid svar på remissen

  • Vad är er organisations samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
  • Hur bedömer ni att strategiförslaget kommer att påverka hemlöshetsarbetet på lokal nivå?
  • Hur bedömer ni att strategiförslaget kommer att påverka er specifika verksamhet?
  • Vilka farhågor och möjligheter ser ni med strategiförslaget?

Vi önskar att ni inleder svaret med övergripande synpunkter på strategin som helhet och att mer specifika yttranden följer dokumentstrukturen med hänvisning till avsnitt och sidnummer.

Både positiv och negativ respons är värdefull för att bedöma strategins träffsäkerhet.

Remiss och sändlista

  • Remiss Pdf, 437 kB. (Pdf, 437 kB) angående förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro.
  • Sändlista (se sid 3) Pdf, 183.2 kB. (Pdf, 183.2 kB). Även samhällsaktörer inom offentlig, privat och civil sektor som inte finns med på listan över remissinstanser är välkomna att svara på remissen enligt instruktion.

Mer information

För mer information om förslaget till strategi, kontakta:
Anna Fogel
Planerare, Örebro kommun
Telefon: 019-21 18 78
e-post: anna.fogel@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!