Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Hälsa och lärande i samspel

H

älsa genom värdegrund


Idag är hälsoprofilen ett koncept som långsiktigt har hittat sin form, den har vuxit lite från år till år. Saker har lagts till och tagits bort, justerats och slipats. Genom föreläsningar, litteratur och erfarenheter har skolan format en rad gemensamma begrepp vilka samtliga har sin utgångspunkt i värdegrunden. Dessa begrepp är även elever (och föräldrar i viss mån) införstådda med. Emellertid är hälsoprofilen, liksom de som arbetar med den, under ständig utveckling. Tyngdpunkten i hälsoarbetet ligger inte längre på de fysiska aspekterna utan de psykiska och sociala delarna betonas i minst lika hög utsträckning. De olika hälsoaspekterna är oupplösligt sammanflätade och beroende av varandra. Är det exempelvis möjligt att säga vilken slags hälsa eleverna får med sig hem i ryggsäcken efter en vandring eller en kanothajk. Värdegrunden ligger som ett ”skyddande paraply” över skolans hälsoarbete och tanken är att den ska genomsyra allt som händer och sker på skolan. Det uppfällda paraplyet kan ses som ett ”filter” varigenom det som sker på praktiknivå kan filtreras. Värdegrunden blir ett verktyg som gör det möjligt att reflektera, analysera och diskutera kring det som händer i verksamheten på en annan, ”högre” nivå. Utgångspunkten för hälsoarbetet blir samtidigt skolans didaktiska tanke, själva målet med utbildningen:

Eleverna ska gå ur skolan med starka rötter och en hög förmåga att hantera livsfloden livets flod.


Vad menas då med ”starka rötter och livets flod”, och hur hänger detta ihop? I följande avsnitt utvecklas och förklaras de nyckelbegrepp som skolan använder sig av för att illustrera och ”levandegöra” den didaktiska tanken. I hälsoarbetet är bilder och metaforer viktiga verktyg.


Trädmetaforen

Ett av de begrepp som är mest centralt i verksamheten är trädmetaforen. Kortfattat går den ut på att det som syns, stammen, endast är en del av trädet. Rotsystemet är inte synligt men ändå av yppersta vikt för hur trädet ska må. I liknelsen är trädet metafor för människan. Stammen är trädet och rötterna symboliserar tanken och känslan. För att trädet ska blomstra och bära frukt krävs starka rötter, vilket i sin tur förutsätter en bördig jordmån, vatten och gödsling. Man kan vattna/gödsla såväl sina egna som andras rötter genom tanke och handling. Jordmånen kan liknas vid den miljö människan befinner sig i, exempelvis skolan.  Metaforen knyter an till värdegrunden genom att personalen alltid bör ställa sig frågan: Stärker det här elevens rötter?

Bilden nedan illusterar ovanstående samtidigt som den också betonar vikten av den sociala hälsan. Ett ensamt träd står aldrig starkt i stormen men blir skyddat i skogen. På samma vis stärks individen av omgivningens stöttning och coaching. Jag genom vi!

grönskande träd
Att hantera livsfloden


Flodmetaforen är skapad av Aaron Antonovsky (1991), och går i korthet ut på människan måste kunna simma i livets flod. Han menar att livet är en ständig kamp och för att kunna hantera detta på ett hälsosamt sätt krävs därför vissa förmågor. Livets svängningar illustreras av flodens strömmar och individens förmågor av simkunnigheten. Antonovsky ställer två frågor: Hur ser min flod ut och hur väl kan jag simma? Dessa frågor hör ihop eftersom alla floder, liksom alla individer, är olika. Antonovsky talar därför om resurser för en positiv hälsoutveckling, resurser som gör individen till en bättre simmare. Han talar vidare om faran med att ”ta genvägen över bron”.”Att bygga broar över floden gör dem inte simkunniga den dag de oundvikligen ramlar i. Vi måste även lära dem simma” (Antonovsky, 1991, s.7). Antonovskys tankar går att applicera på skolans hälsoprofil eftersom de harmonierar med värdegrunden. Vad mår eleverna/du bäst av i framtiden är en fråga personalen på skolan brukar ställa såväl sig själva som till eleverna utifrån ambitionen att ”vaccinera dem för livet”, det vill säga förbereda dem för livet utanför skolan. Att göra eleverna till dugliga simmare är endast en del av liknelsen, skolan arbetar minst lika medvetet med att göra floden (omgivningen) till en plats som det känns tryggt att simma i.

flod

Trädet och floden i kombination

För att våga ge sig i kast med de utmaningar som floden innebär är starka rötter i det närmaste en förutsättning. Man måste våga! Samtidigt leder en ”lyckad simtur” också till ”stärkta rötter”, på så sätt samspelar de två metaforerna i skolans hälsoarbete. Varje utmaning som eleven klarar gör denne till en bättre simmare, något som också kan ses som en hälsoresurs.

Då elevernas rötter ser olika ut måste givetvis även floden (undervisningen) anpassas så att alla vågar sig ned i vattnet, det är väldigt frestande att ta genvägen över bron om floden ter sig skrämmande. En central del i hälsoarbetet blir därför att ”kratta manegen”, att skapa förutsättningar för att eleverna ska våga hoppa i vattnet och att de lyckas med de utmaningar som hälsoprofilen tillhandahåller. Att kratta manegen innebär INTE att eleverna coachas till att ta genvägen över bron!

Medspelare

Ytterligare ett begrepp som skolan använder sig av är medspelare. Även här syftar begreppet tillbaka på värdegrunden enligt tidigare beskrivning. Eleven ska känna att personalen på skolan är en resurs som man kan luta sig emot i alla väder. Det ska vara givet att man spelar i samma lag, att man arbetar mot samma mål. En medspelare coachar och stöttar. En medspelare respekterar och ger omtanke. En medspelare fokuserar på styrkorna. Men en medspelare bygger inte broar över livsfloden utan hjälper eleven att hantera floden. En medspelare är på samma gång trädgårdsmästare och simlärare i den undersökta verksamhetens hälsoarbete. Det är givet att även eleverna är medspelare med varandra samt att skolans samtliga aktörer, ledning, personal, elever och föräldrar spelar i samma lag.Lagom


Lagom är ett ord/begrepp som är väldigt användbart i hälsoundervisning. Att hantera livets alla erbjudanden på ett sätt som gör att man mår bra förutsätter ofta att man är kapabel att hantera innebörden i begreppet lagom i praktiken. Exempelvis smakar ofta det första chipset i påsen betydligt bättre än det sista, det goda vinet förhöjer måltiden medan ett för högt alkoholintag kan få förödande konsekvenser. Bruk blir till missbruk när begreppet lagom är satt ur spel. Man använder lagom i flera hänseenden när skolan arbetar med hälsa, en lagom portion, lagom med sömn, lagom nervös, lagom självkritisk och så vidare. En viktig aspekt i sammanhanget är att lagom är ett relativt begrepp, det förstås här som det som ger individen det mest hälsosamma utfallet.


Text

Dela:

2 oktober 2015 • 10.56

Sidansvarig: rektor Katarina Hammarström
Stora Mellösa skola  | Skolvägen 11 | 715 72 Stora Mellösa
E-post: storamellosaskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 63 | Fax: 019 - 21 59 69
Örebro kommuns webbplats
Stora Mellösa
skola