Arvodesnivåer 2017 för gode män åt ensamkommande barn

Arvodesnivåerna räknas i procent utifrån aktuellt prisbasbelopp som för år 2017 är 44 800 kr. Då barnet befinner sig i asylprocessen arvoderas god man med 5 % av prisbasbeloppet, medan arvodet är 1,5 % av prisbasbeloppet efter barnet fått uppehållstillstånd.

Under asylprocessen får du ett förhöjt arvode på 5 % av gällande prisbasbelopp, år 2017 motsvarar detta 2 240 kronor per månad. Om ditt uppdrag varar 1-15 kalender-dagar under en månad arvoderas du med halva månadsarvodet.

Efter asylprocessen, om barnet får uppehållstillstånd, har du det förhöjda arvodet fram till dag 30 efter att barnet fått uppehållstillstånd. Därefter återgår arvodet till ett normalarvode vilket utgör 1,5 % av gällande prisbasbelopp, för år 2017 är detta 672 kronor/månad. Anledningen till ändringen av arvodesnivå är att din huvuduppgift som god man - att företräda barnet under asylprocessen - nu är avslutad. Du kvarstår dock i uppdraget fram till en särskild förordnad vårdnadshavare tillträder. Normalarvode gäller även när barn avviker och inte längre har kontakt med god man. Om barnet avvisas är du arvoderad fram till den dagen överförmyndar-kansliet fattar beslut om uppdragets upphörande. Om barnet flyttar till en ny kommun är det överförmyndaren i den nya kommunen som betalar ut arvode till dig i enlighet med sina riktlinjer, vilket kan skilja sig från Örebro kommuns. Från den dagen barnet flyttar från Örebro kommun ska du vända dig till den nya kommunen.

Senast uppdaterad: 2 november 2016

Publicerad: 2 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?