Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fritidshem

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:
■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

 

Fritidshemmets uppdrag

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Vad styr fritidshem?

Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14).

Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmet ska tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen.

Det finns allmänna råd för fritidshem. De allmänna råden ger stöd och vägledning i arbetet med att planera en fritidshemsverksamhet som utgår ifrån skollagen och läroplanen och att bidra till att fler elever når målen. Materialet behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.

planet

Öppettider

Morgon

Fritidshemmet öppnar 06.30 (behov av tidigare omsorg anmäls till fritidshemssamordnare). Mottagning sker på Venus (Skärgården).

06.45 delas verksamheten enligt följande:

Merkurius

FA/D, 1A/D, 2A, 3A, 4A

 

Venus

FC, 1C, 2C, 3C, 4C, FB, 1B, 2B, 3B, 4B

Från 07.30 fram till 08.00 gäller utevistelse.

Det är viktigt att du som lämnar på fritids tar kontakt med personal och checkar in.

Är inte barnet anmält till morgonfritids är vistelse på skolgården tillåten från 08.00.

 

Frukost

Enklare frukost serveras fram till grupperna delas 06.45.
Medhavd frukost får ätas fram till 07.20.

Ansvarig personal på morgonen:


Venus:
Manne Duberg + Förskolärare 06.45

Merkurius:
Izet Rastoder + Förskolärare 06.45

Mellanmål

Serveras i runt kl. 14 varje dag i matsalen eller på respektive avdelning.

Kväll

Det är viktigt att du som hämtar tar kontakt med personal och checkar ut.

Avdelningarna slås samman till stängningsfritids på Venus 16.45.

Fritids stänger 17.30 (behov av omsorg senare anmäls till fritidshemssamordnare).

På fredag sker sammanslagningen 16.15.Dela:

10 september 2018 • 10.34

Läs mer om fritidshemmen på Norrbyskolan.Bra att veta om fritids.Word

Norrbyskolan | Majorsgatan 7 | Box 313 40 | 701 35 Örebro
E-post: norrbyskolan@orebro.se | Fax: 019-21 23 64
Norrbyskolan