Meny

Vårt framtida Örebro.

Kommunen håller på att revidera översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro”. Under våren 2018 kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om förslaget till den nya översiktsplanen. Tack för alla synpunkter som har lämnats och det stora engagemang som visats under arbetet med att ta fram förslaget.

Om översiktsplanen

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Digital översiktsplan

Örebro kommuns förslag till ny översiktsplan är digital och presenteras här på webben. Observera att de texter och kartor som visas här ännu inte är antagna. Vissa justeringar kan ske fram till dess att översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige.

Förslaget till ny översiktsplanen består av 18 textkapitel och en karta med 59 olika kartskikt med förslag. Om du klickar på förslagen i kartan kan du läsa tillhörande texter. Till översiktsplanen hör också fem fördjupningar för olika områden. Du kan se en film om hur du använder översiktsplanen via länken längre ner på sidan.

Samråd och digital utställning

Vid två remisstillfällen har allmänheten, myndigheter, fastighetsägare, grannkommunen m.fl. erbjudits möjlighet att ta del av och framföra synpunkter förslaget till den nya översiktsplanen. Det första tillfället var under samrådet våren 2017, och det andra tillfället var under perioden 13 november 2017 till 19 januari 2018 när det uppdaterade förslaget till ny översiktsplan ställdes ut digitalt.

Under samrådet fick vi in över 700 synpunkter. Vissa synpunkter fick genomslag i det uppdaterade förslaget till ny översiktsplan, medan andra inte fick det. I samrådsredogörelsen finns alla synpunkter sammanställda och du kan läsa vad som har ändrats och inte, samt motiveringar till detta.

De synpunkter som vi fick in under utställningen håller nu på att sammanställas och analyseras, och därefter ska politikerna ta ställning till eventuella justeringar av översiktsplanen. Synpunkterna kommer även att sammanställas i ett utställningsutlåtande.

Under våren 2018 kommer det färdiga förslaget att behandlas av Kommunfullmäktige, som förväntas anta planen. När den nya översiktsplanen är antagen ersätter den kommunens nu gällande översiktsplan på orebro.se/oversiktsplan

Om processen att ta fram en ny översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en kommunomfattande översiktsplan som antas av Kommunfullmäktige. Vår nu gällande översiktsplan togs fram 2010, och vi jobbar nu med att uppdatera den.

Översiktsplanen är vägledande i beslut om markanvändning och bebyggelse i Örebro kommun. Den hjälper oss att fatta beslut som berör många människor och olika intressen, och sätta det i ett större sammanhang, när Örebros befolkning fortsätter att växa och nya bostäder och verksamheter ska utvecklas.

När en ny översiktsplan ska tas fram ska kommunen, enligt Plan- och bygglagen, ha två remissomgångar: först ”samråd” och sedan ”utställning”.

  • Under samrådsperioden, 1 februari–30 april 2017, tog kommunen emot synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Sedan läste vi alla synpunkter och uppdaterade förslaget.
  • Den 9 november 2017 tog Programnämnd samhällsbyggnad beslut om att ställa ut förslaget till ny översiktsplan.
  • Mellan 13 november 2017 och 19 januari 2018 ställs ställdes det färdiga förslaget till ny översiktsplan ut digitalt här på webben, och nya synpunkter togs emot.
  • Synpunkterna som har kommit in under utställningsperioden gås nu igenom och sammanställs.
  • Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om förslaget under våren 2018.
Illustration över planprocessen

Projektledare för översiktsplanen är Christin Gimberger tillsammans med Anna Jonasson och Peter Sundström, Stadsbyggnad. En politisk parlamentarisk grupp har utsetts att arbeta med översiktsplanen. Där ingår Ullis Sandberg (S), Hannah Ljung (C), Ingalill Bergensten (KD), Linn Andersson (M), Yngve Alkman (L), Jessica Carlqvist (V), Helena Ståhl (SD) och Sara Richert (MP).

Se en film om hur du använder översiktsplanen
Information på teckenspråk

Ny översiktsplan "Vårt framtida Örebro"

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Översiktsplan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se