På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Schaktmassor och förorenade områden

Föroreningar kan finnas i mark, berg, grundvatten, deponier, byggnader med mera. Om du utför schaktarbeten och misstänker att ett område kan vara förorenat ska du anmäla det till Miljökontoret.

Vad är ett förorenat område?

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment, som är förorenat och vars halter överskrider den lokala/regionala bakgrundshalten. Det finns olika grader av föroreningar och därför är det viktigt att utreda hur mycket och vilka föroreningar som finns på en plats. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i deponier, byggnader och andra anläggningar.

Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller i sediment blir ofta kvar under lång tid om vi inte gör någonting åt det. Föroreningarna sprids ofta vidare till vattendrag och grundvatten. Många föroreningar påverkar människan eller miljön på lång sikt, men även akuta effekter kan förekomma. Människor utsätts för föroreningar på många sätt. Några exempel är via luften, maten, olika produkter och arbetsmiljön. Spridningen är ofta långsam och påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer. Föroreningar som legat relativt stilla kan även påverkas och spridas vid exempelvis schaktning.

Finns det misstanke om att marken är förorenad?

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas. Om en förorening upptäcks ska Miljökontoret snarast underrättas oavsett om området tidigare ansetts förorenat. Efterbehandling (sanering) av ett område är anmälnings­pliktigt, enligt miljöbalken.

Informera Miljökontoret genom blanketten "Underrättelse om förorenat område".

Ansvarig för undersökningar och efterbehandling är i första hand den som orsakat föroreningen och i andra hand fastighetsägaren.

Är uppgrävda schaktmassor alltid avfall?

Schaktmassor är oftast avfall. I Miljöbalken framgår vad som klassas som avfall.

Avfallsdefinitionen framgår i Miljöbalken 15 kap 11 §:

"Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med."

Det betyder att om du gräver upp schaktmassor (jord, sten, grus, etc.) som du vill frakta till en annan plats (för återanvändning eller deponering), så klassas massorna som avfall. Därmed behöver du säkerställa att massorna hanteras i enlighet med avfallslagstiftningen.

Att massorna klassas som avfall innebär inte att det inte kan nyttiggöras genom återvinning. Det är viktigt att det görs på rätt sätt så att eventuella föroreningar inte sprids i vår natur eller riskerar människors hälsa.

När är uppgrävda schaktmassor inte avfall?

Schaktmassor som grävs upp och används på samma plats inom en rimlig tidsrymd räknas normalt inte som avfall, förutsatt att schaktmassorna inte är förorenade. Tänk på att schaktmassor som återanvänds inom samma fastighet måste uppfylla kraven för vad fastigheten ska användas till.

Väsentliga förändringar av naturmiljön ska anmälas till Länsstyrelsen, om marknivån ska ändras kan marklov behövas. Mer information om hur du ansöker om marklov hittar du här.

Är det är oklart om schaktmassorna kommer att återanvändas, eller om användningen inte kan förutses annat än på lång sikt, så räknas schaktmassorna som avfall.

Vad gäller när schaktmassor ska köras bort eller lämnas?

Den som ansvarar för arbetet och den som transporterar massorna är skyldig att kunna redovisa bland annat var schaktmassorna kommer ifrån och dokumentation som styrker att schaktmassorna har blivit korrekt klassade. Därefter kan schaktmassorna lämnas till en godkänd mottagare.

Som ansvarig för massorna behöver du säkerställa att mottagaren har tillstånd att ta emot dina massor. Fråga därför alltid efter dokumentation (tillstånd) som visar att schaktmassor får lämnas på platsen.

Senast uppdaterad: 28 mars 2018

Publicerad: 3 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson