Deponering av avfall

1 januari 2005 trädde "Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall" i kraft.

Bestämmelserna ställer krav på den som producerar ett avfall och som avser att deponera detta. För att deponera ett avfall krävs att en grundläggande karakterisering av avfallet görs.

Målet med lagstiftningen

Målet med lagstiftningen är att avfall som deponeras ska vara känt i fråga om sammansättning, lakbarhet, egenskaper på lång sikt och allmänna egenskaper i sådan utsträckning att styrning till rätt deponiklass med tillräckligt miljöskydd kan ske. På sikt kommer den lagstiftningen att ge en ökad säkerhet mot spridning och läckage av föroreningar från deponierna.

Omfattning i korthet

  • Grundläggande karakterisering av allt avfall som ska deponeras.
  • Laktester och överensstämmelseprovning av vissa avfall vid vissa tillfällen.
  • Gränsvärden för de olika deponiklasserna.
  • Ökad kontroll på deponi.

Ansvar

  • Avfallsproducenten ska se till så att nödvändig kunskap om avfallet finns och ska genomföra en grundläggande karakterisering.
  • Deponiägaren ska vid mottagning av avfallet kontrollera att den grundläggande karakteriseringen stämmer med levererat avfall.

Avfallsdeklaration

Blankett för avfallsdeklaration hittar du på våra självservicesidor.

Kan avfallsdeklarationen styrkas med hjälp av dokumentation som t.ex. tidigare utredningar, provtagningsprotokoll, myndighetsbeslut, produktdatablad, miljövarudeklarationer etc. bör de bifogas avfallsdeklarationen för att underlätta Atleverkets bedömningar.

Lathund till avfallsdeklarationen

Lathund för avfallsdeklaration Pdf, 159.9 kB.

Identifiera rätt avfallskod (EWC-kod) Pdf, 17.8 kB.

Som hjälp till deklarationen har även en lathund tagits fram. Där det är nödvändigt har hänvisningar till gällande lagstiftning givits. Vår rekommendation är att avfallsansvarig vid avfallsproducerande verksamhet fördjupar sig i hänvisad lagstiftning. All lagstiftning finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Grundläggande karakterisering och ifylld avfallsdeklaration lämnas i förväg till Atleverket för preliminär bedömning. Om deklarationen visar att avfallet kan tas emot meddelar vi det till avfallsproducenten och avfallet knyts till Atleverkets vågsystem samt tilldelas ett löpnummer.

När avfallet lämnas vid Atleverket görs en bedömningen om avfallet stämmer mot deklarationen och om det kan tas emot för deponering.

Om det finns avvikelser mot deklarerat avfall får avfallsproducenten information om detta snarast. Avgifter för felsorterat avfall debiteras avfallsproducenten.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?