Testa dricksvattnet i enskild brunn

Ungefär två miljoner människor får sitt dricksvatten från egen brunn i Sverige. Cirka hälften av dem har det i sin permanenta bostad och hälften i ett fritidshus. Det innebär att de har eget ansvar för att vattnet räcker och att det har den kvalitet som ställs på dricksvatten. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör du som är enskild brunnsägare ta vattenprover och lämna det på analys.

Om du är ansluten till kommunal dricksvattenförsörjning behöver du inte själv kontrollera vattenkvaliteten. Örebro kommun utför kontrollen på allmänna dricksvattenanläggningar.

Varför ska du kontrollera ditt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då de känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att du märker av det.

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka det. Analys av dricksvattnet bör ske på ackrediterat laboratorium eller dit kommunens miljöförvaltning hänvisar. Kommunen kan också ge råd om det är något särskilt att tänka på i specifika områden.

Det finns inga bidrag för att ta vattenprov eller åtgärda eventuella problem med enskilda dricksvattenbrunnar.

Vad är ett bra dricksvatten?

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning:

Hur gör jag för att ta prov på mitt vatten?

Kontakta valfritt vattenlaboratorium och beställ provtagningsflaskor och följesedlar. Du får då även instruktioner för hur du ska ta vattenproverna. Tänk på att flaskorna ska förvaras kylda ända fram till inlämningsstället.

Laboratoriet undersöker om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.

Exempel på vattenlaboratorier

Vilka analyser ska man välja?

Du bör välja mikrobiologisk och kemisk normalkontroll. Den kemiska normalkontrollen visar kvaliteten på ditt vatten ur ett huvudsakligen tekniskt och estetiskt perspektiv men även ur ett hälsomässigt perspektiv. Du kommer att få veta om vattnet kan ge utfällningar eller är korrosivt.

Den mikrobiologiska normalkontrollen ger svar på kvaliteten ur ett hälsomässigt perspektiv och den visar om vattnet är påverkat av till exempel avloppsvatten eller ytvatten.

Vad som ingår i normalkontrollen kan du läsa i bilaga 2 i Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning.

Om du har djupborrad brunn kan du också välja analys av radon och uran, som förekommer naturligt främst i bergsborrade brunnar. Radon är en gas som kan avgå från vattnet till exempel vid dusch och bidra till förhöjda halter i inomhusmiljön. Uran kan förekomma naturligt i grundvatten och kan påverka njurarna.

Särskilda provtagningsflaskor ska användas vid analys av radon och uran i dricksvatten.

Åtgärder vid dåligt vatten

Om provsvaret visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Det är viktigt att åtgärderna blir fackmannamässigt utförda. Det är relativt vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet.

Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppsanläggningen som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vattnets kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Registrering av brunnar

SGU samlar in information från enskilda brunnar i syfte att öka kunskapen om grundvatten och dricksvattentillgång.

Fördelar med registrering för dig som enskild brunnsägare:

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.

Mer information finns på Databasen brunnar (sgu.se).

För mer information

Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit fram två broschyrer med goda råd till enskilda brunnsägare:

Läs mer om dricksvatten på SGU:s webbplats


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?