Skötsel och kontroll av din slambrunn

Här hittar du tips och råd om hur du kan sköta din slambrunn.

Rening

Rening i en enskild avloppsanläggning sker i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Om bakterierna slås ut blir reningen dålig och föroreningar transporteras lätt vidare och kan skada dricksvatten eller miljön i övrigt. Det är därför viktigt att anläggningen inte tillförs sådana ämnen som skadar dessa bakterier, t.ex. starka syror eller baser, läkemedel och lösningsmedel.

Kontroll av anläggningen

För att upptäcka fel, få bästa möjliga reningseffekt och så lång livslängd som möjligt är boende/fastighetsägaren, skyldig att med jämna mellanrum inspektera brunnen enligt dessa punkter:

 • Brunnen töms vanligtvis en gång per år, det sker ofta automatiskt genom kommunens försorg.
 • Slamnivån får inte överstiga halva våtvolymen. Gör den det blir uppehållstiden för kort för att en god funktion ska uppnås. I dessa fall krävs en extra tömning av brunnen, vilken beställs av Teknik- och serviceförvaltningen.
 • Slammet får inte jäsa och av den anledningen hamna i fördelningsbrunnen och/eller infiltrationsanläggningen.
 • Om slamavskiljaren är hårt belastad bör man då och då kontrollera om flytslammet har blivit så tjockt att föroreningarna i det inkommande vattnet samlas ovanpå "ytslamkakan" i stället för att sjunka till botten. T-rör ska finnas på utgående ledning och förhindra att flytslam hamnar i infiltrationen.
 • Har slamavskiljaren flera kamrar bör man kontrollera om det finns flytslam i någon annan än den första kammaren. Om så skulle vara fallet måste slamtömning ske snarast. Ibland kan tömning behövas oftare än en gång per år.
 • Om det bildas beläggningar i fördelningsbrunnen ska den tas bort. Spola sedan rent och kontrollera oftare. Sjok som lossnar kan annars följa med in i spridningsledningen och sätta igen hålen.

Om anläggningen inte fungerar tillfredsställande kan det bero på

 • Extremt högt grundvatten efter ihållande regn eller kraftig snösmältning. Eventuellt kan dränering bli nödvändig.
 • En större vattenbelastning än vad anläggningen är dimensionerad för. Kontrollera vattenförbrukningen och jämför med hur mycket vatten anläggningen är byggd för att ta emot. Minska vattenförbrukningen eller utvidga anläggningen.
 • Inläckage. Jämför vattenflöde under torrväder respektive efter en regnvädersperiod. En större föroreningsbelastning än vad anläggningen är dimensionerad för (infiltrationsytan kan bli så tät att vattnet inte släpps igenom).
 • Igensatta hål i spridningsledningen. Försök spola via inspektionsröret. Om igensättning består av biologisk beläggning kan den tillbakabildas om anläggningen får vila ett par månader eller mer.
 • Det utgående vattnet från en markbädd bör vara klart, ofärgat och luktfritt. Om det inte är det är markbädden troligen överbelastad.
 • Takvatten och dräneringsvatten får inte vara anslutet till anläggningen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: