Dagvatten

Här hittar du några enkla åtgärder du kan göra för bra hantering av dagvatten.

Minska andelen hårdgjorda ytor

Genom att minska andelen hårdgjord yta på tomten minskar du också den totala mängden dagvatten. Välj andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när du anlägger en garageuppfart eller uteplats. Använd istället genomsläppliga material som grus, betonghålsten eller rasterplattor.

Utkastare på stuprör

Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stupröret från taket med en utkastare och en avrinningsränna. Då kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet. Avrinningsrännan kan se ut på flera olika sätt. Den enklaste varianten är att sätta ett plaströr på stupröret så att vattnet kommer en bit ifrån husgrunden innan det rinner ner i marken. Avrinningsrännan kan också byggas med keramik- eller stenplattor. Rännan bör vara minst två meter lång för att förhindra att vatten tränger ner längs med husväggen.

Stenkista eller annat vattenmagasin

Om ytan på tomten är för liten för att kunna ta emot allt regnvatten kan man bygga ett underjordiskt vattenmagasin så att vattnet rinner till grundvattnet eller fördröjs innan utsläpp sker till dagvattennätet. Vattenmagasinet kan vara i form av en stenkista eller ett magasin med vattenkassetter. Innan man bygger någon form av underjordiskt magasin är det viktigt att man undersöker markförhållandena så att vattnet rinner bort från huset när det lämnar magasinet för att undvika fuktskador på huset.

Om du inte tar hand om dagvattnet rinner det ner i ett ledningssystem som är byggt särskilt för dagvatten och släpps ut i Svartån eller Lillån för att sedan färdas vidare till Hjälmaren. I det naturliga kretsloppet rinner det mesta av dagvattnet igenom marklagren och det tar längre tid för vattnet att nå närmaste sjö eller vattendrag än när det rinner genom ledningar. Det minskar belastningen på sjöar och vattendrag. I städer är en stor del av marken hårdgjord och vattnet leds mycket snabbt till närmaste sjö eller vattendrag.

Förorenat dagvatten

Dagvattnet kan förorenas på vägen till dagvattenledningarna eftersom det spolar med sig mycket smuts. Dagvatten som rinner över mycket trafikerade vägar är förorenat med bland annat olja och tungmetaller. Örebro kommun arbetar aktivt med att rena det förorenade dagvattnet innan det släpps ut i åarna. Därför byggs det varje år nya reningsdammar för dagvatten runt om i kommunen.

Dagvatten från bostadsområden

Dagvatten från bostadsområden är inte så förorenat att det behöver renas på samma sätt som dagvatten från vägar och industriområden. Här gäller det snarare att fördröja vattnet och minska mängden vatten som behöver gå ut till dagvattenledningarna. Detta har flera fördelar, förutom minskad belastning på åarna kan vattnet också tränga igenom marken och bilda grundvatten. Det senare motverkar sättningar i marken och främjar vattnets naturliga kretslopp. Genom att ta hand om dagvattnet från din egen tomt kan du både göra en insats för miljön och till exempel använda vattnet till bevattning.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?