Vattennivån i Hjälmaren

Ansvar

Det är Hjälmarens Vattenförbund (HVF) som ansvarar för vattenreglering och utprickning i Hjälmaren. Medlemmar i vattenförbundet är Örebro kommun, Eskilstuna kommun, Vingåkers kommun, Katrineholms kommun, Hjälmarens och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Skogstorps Kraftverk AB, Säterbo Kraft AB och Strömfallet AB.

På uppdrag av Hjälmarens Vattenförbund har Örebro kommun upphandlat utprickningen på Hjälmaren.

Oklart ansvar för farled 941

Farled 941 på Hjälmaren är en allmän farled (enligt Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2013:4), där ansvaret tyvärr är oklart. Sjöfartsverket betraktar farleden som kommunal, men den består även av flertalet privata ägare.

Enligt Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har vi som kommun inte någon juridisk skyldighet att muddra farleden, men eftersom vi anser att muddringen är så viktig för sjötrafiken har vi ändå valt att tillfälligt ta på oss uppdraget frivilligt.

Ansvar för Notholmen, insegling till Hjälmarekanal m.fl.

Örebro kommun svarar endast för farleden inom kommunen. På övriga platser i farleden ansvarar respektive kommun, markägare eller hamn.

Muddring

Vi har tagit på oss att utföra rensning av farleden på några besvärliga platser inom Örebro kommun. Vi vill att det ska finnas möjlighet för sjöfart till och från Örebro och arbetar för en större muddring av farleden på sikt. Detta är ett pågående arbete där Mark- och miljödomstolen är de som lämnar tillstånd med hänsyn till miljösäkerhet, djurliv, förorenade massor m.m.

Akut rensning vid fyren Röda tunnan vintern 2017/2018

Under vintern 2017/2018 har en första akut rensning utförts i området omkring fyren Röda tunnan i Hemfjärden, där många problem för båttrafiken har rapporterats. Åtgärden var begränsad enligt tillståndsprövning hos Länsstyrelsen.

Muddring av Norra Ässundet och Röda tunnan

En större muddring är tänkt att utföras på några olika platser, vid fyren Röda tunnan samt väster och öster om Norra Ässundet. Åtgärderna kräver tillståndsprövning och handläggningstiden hos Mark- och miljödomstolen uppskattas till över ett år.

Arbetet med att försöka hitta platser att placera rensningsmassor pågår men är komplicerat. Eftersom en stor översyn och besparing av investeringar gjorts så är det i nuläget oklart vilket år en muddring kan utföras.

Hantering av muddringsmassor

Muddringsmassorna innehåller föroreningar och får, med dagens miljökrav, inte läggas tillbaka i sjön utan de måste transporteras bort från sjön. Denna hantering är helt ny för kommunen och vår ambition är att göra det på ett så miljösäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Hantering av muddringsmassor kräver tillståndsprövning och godkännande innan arbete får utföras. Utredningsarbete om detta pågår för fullt och det känns just nu som att det är den svårast biten för oss på kommunen att lösa gällande muddringen.

Läckande dammluckor

Det har tidigare uppmärksammats att dammluckorna vid dammarna Hyndevad och Notholmen hade ett läckage. Det påverkade vattennivån i Hjälmaren och har tidigare också varit en bidragande orsak till svårigheten att reglera vattennivån i sjön.

Tillsynsmyndigheten för vattenregleringen har påtalat det för verksamhetsutövaren HVF och ett åtgärdsprogram har tagits fram via ett egenkontrollprogram. Tillsyns­myndig­heten är Eskilstuna miljökontor.

Djup och bredd i farleden

Alla djup i farleden är angivna vid sjöns medelvattennivå (+21,83 m) i höjdsystemet RH00, det innebär att djupet är mindre än den angivna siffran vid låga vattennivåer i Hjälmaren. Observera att sjökort använder det nyare höjdsystemet RH2000. Aktuella vattennivåer i RH00 finns på Hjälmarens Vattenförbunds webbplats.

Angående djup och bredd i farleden så finns inga specifika krav på att upprätthålla det, utan det är angivet djup på sjökortet som gäller utifrån sjöns medelvattennivå. Bredden på farleden kan variera mycket på Hemfjärden, därför uppmanar vi till försiktighet vid framförande av farkost på sjön.

Personen som framför båten ansvarar för att ta reda på aktuell vattennivå för sjön.

Avvikelser och fel som upptäcks i farleden anmäls till MSI (Maritim Säkerhets Information). Permanenta avvikelser från sjökortet meddelas via UFS (Underrättelse För Sjöfart.).

Krav på ekonomisk ersättning

Örebro kommun avvisar alla eventuella krav på ekonomisk ersättning för skador och kostnader som orsakats av låga vattennivåer i Hjälmaren.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?