Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen och att alla ska ha samma rättigheter och samma möjligheter att påverka sina egna liv.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck.

Barnets rättigheter

Örebro kommun arbetar kontinuerligt med barnets rättigheter och barn­konventionens intentioner är väletablerade i kommunens verksamheter.

Demokrati, dialog och påverkan

Engagera dig som medborgare i Örebro kommun.

Funktionsrättigheter

Riksdagen antog 2017 ett nytt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Målet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ska bidra till jämlikhet i levnadsvillkor med mångfald som grund.

HBTQI-personers rättigheter

Det handlar dels om att följa diskrimineringslagen men också hur vi bemöter invånare och att ha HBTQI-perspektiv i alla beslut man fattar. Vi jobbar aktivt och systematiskt för säkerställandet av HBTQI-personers rättigheter, trygghet och inkludering.

Hemlöshet

Örebro kommun vill tillsammans med andra aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor verka för att ingen ska behöva vara hemlös i Örebro.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en grundpelare i FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 – och i Örebro kommuns Program för hållbar utveckling. Örebro kommun ska arbeta för alla människors lika värde och rättigheter.

Kommunen ska arbeta för stärkt jämställdhet och för att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs inom verksamheterna. På den här sidan hittar du information om vad de mänskliga rättigheterna innebär.

Nationella minoriteter

Kommunen har ett ansvar att uppfylla nationella minoriteters rättigheter dels för att det finns lagar och regler att följa men framför allt för att Örebro kommun ska vara en inkluderande plats där mänskliga rättigheter och medborgarfokus hålls högt.

Örebro - Europas teckenspråkshuvudstad

Örebro kommun har beslutat att hantera svenskt teckenspråk och teckenspråkiga som nationellt minoritetsspråk och nationell minoritet. Det innebär att vi ska utgå från minoritetslagen och den riktlinje som Örebro kommun har beslutat om som gäller nationella minoriteter.

2021 reviderades den avsiktsplan som tog fram tillsammans med Region Örebro län, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Örebro Universitet samt Länsstyrelsen i Örebro. Kopplat till avsiktsförklaringen finns en aktivitetsplan som ska beslutas under 2022.

Folkhälsa

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar alltså om både hälsa och ohälsa. En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Folkhälsa

Vi använder samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen.

Förebyggande arbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Hjälp och stöd i frågor som rör alkohol, droger och missbruk.

Partnerskap Örebro

Partnerskap Örebros övergripande uppdrag är att genom samverkan förbättra livskvalitén för medborgare i kommunens fem partnerskapsområden, Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen och Brickebacken.

Psykisk hälsa

Örebro kommun arbetar långsiktigt med att främja invånarnas psykiska hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa hos invånarna och ge effektiva stödinsatser till personer med psykisk problematik.

Sociala investeringar

Det handlar om att investera i människor. Att jobba proaktivt och långsiktigt för att motverka att människor hamnar i utanförskap.

Örebro läns rörelsenätverk

Rörelsenätverket vill skapa en rörelserik och aktiv befolkning som långsiktigt bidrar till en god, jämlik och jämställd folkhälsa under hela livet.

Översiktsplan – Fritid, idrott och kultur

Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo och leva i. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även till att skapa sammanhang och samhörighet, verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar till integration mellan olika samhällsgrupper.

Jämställdhet

Örebro kommun ska vara en jämställd kommun med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsarbete

Kommunen arbetar med jämställdhetsintegrering och har åtagit sig att arbeta med jämställdhet inom verksamhetens olika områden. I Örebro kommun finns en politisk jämställdhetsdelegation som samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Målsättningen är att Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga och omfattande samhällsproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas.

Visste du att...

  • Centrum mot våld i nära relation finns för dig som är över 18 år, bor i Örebro och som är eller har varit utsatt för våld eller hot om våld av närstående.
  • Den 1 januari 2020 blev FNs konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är ett sätt att skapa grund för ett mer rättighetsbaserat synsätt för all offentlig verksamhet.
  • Örebro kommun är Europas teckenspråkshuvudstad.
Trädgårdsfest
Senast uppdaterad:

Publicerad: