Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi är ett medel för hållbar samhällsutveckling. Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda de ekonomiska resurserna effektivt på ett sätt som
främjar människor och miljö.

Ekonomi och budget

Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret. Läs mer om kommunens arbete med ekonomi och budget här.

Hållbara investeringar

Örebro kommuns investeringar ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt värdeskapande, så att de generationer som har nytta av dem inte urholkar det ekonomiska, ekologiska eller sociala utrymmet för kommande generationer.

Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar.

Sociala investeringar

Sociala investeringar handlar om att investera i mjuka värden – i människor.

Hållbar upphandling

Den offentliga sektorn är en stor påverkansfaktor vid inköp. Att ställa hållbarhetskrav vid upphandling ger signaler till marknaden att styra mot en hållbar utveckling.

Etiska och miljömässiga krav

Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen påverkan samtidigt som marknaden får en tydlig signal att hållbarhet är ett kundkrav.

Hållbart näringsliv

Näringslivet är en mycket viktig medskapare i omställningen till det hållbara samhället. Näringslivsutveckling med fokus på hållbara affärsmodeller skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk utveckling. De kommunala bolagen är en del av denna samverkan.

Bli en Miljönär-vänlig verksamhet

Jobbar ditt företag med att laga, sälja second hand, dela, låna ut eller återanvända? Då kan ditt företag ansöka om att bli Miljönär-vänlig märkt. Örebro kommun delar ut märkningen till de verksamheter som bidrar till hållbar konsumtion och på så sätt minskar mängden avfall i samhället.

Energi- och klimatrådet i Örebro län

Örebro kommun är en del i länets Energi- och klimatråd, tillsammans med andra samhällsaktörer i regionen.

Handelskammarens hållbarhetsarena

Örebro kommun är en del i Handelskammarens Hållbarhetsarena, som har till uppgift att stötta länets företagare i hållbarhetsfrågor.

Kommunala bolag

Kommunens bolag är viktiga aktörer i omställningen till ett hållbart samhället och driver eget hållbarhetsarbete som du kan läsa mer om på bolagens hemsidor.

Miljödiplomering

Örebro kommuns miljödiplomering är ett enkelt, effektivt och billigt sätt att arbeta med miljö- och klimatfrågor, både för företag och organisationer. Om du bestämmer dig för att miljödiplomera ditt företag finns vi med som hjälp och stöd under arbetets gång.

Näringslivsutveckling i Örebro kommun

Det övergripande målet med Örebro kommuns näringslivsarbete är att bidra till
långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda
förutsättningar för fler välmående företag som erbjuder arbete till en växande
befolkning.

Läs mer om Företag och näringsliv i Örebro kommun.

Entreprenörskap och starta företag

Entreprenörskap och nya idéer är fundamentalt för omställningen till det hållbara samhället. Går du i tankar att starta företag finns hjälp och rådgivning att ta del av, helt kostnadsfritt. Är ditt företag redo för nästa steg eller i behov av finansiering finns även den typen av möjlighet.

Läs mer på Företagsresan, foretagsresan.regionorebrolan.se.

Någon typ av rubrik till de underliggande styckena (på samma sätt som "Cirkulär ekonomi och delningsekonomi" längre ner)

Övergripande strategi och budget (behöver uppdateras på orebro.se)

I Örebro kommun är Programmet för hållbar utveckling grunden för kommunens årliga budget och stommen för styrmodellen. Hållbarhetsfrågorna har högsta prioritet.

Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar.

Upphandlingar och leverantörsinformation

Genom att ställa sociala- och miljö och klimatmässiga krav vid upphandlingar bidrar kommunens inköpsorganisation till hållbarhetsarbetet. Sociala krav kan vara att praktikanter eller arbetslösa ska erbjudas sysselsättning. Miljömässiga krav kan handla om att varor ska vara tillverkade av återvunnen eller förnybar råvara.

Fairtrade City – rättvis handel

Örebro kommun är diplomerad Fairtrade City sedan 2007. Det innebär att arbeta med etisk upphandling och rättvis handel. Producenter och arbetare i utvecklingsländer ska ha bra arbets- och levnadsförhållanden.

Cirkulär ekonomi och delningsekonomi

Om vi ska lyckas nå de globala hållbarhetsmålen måste vi konsumera mindre. Cirkulär ekonomi är motsatsen till ”slit och släng”, allt utnyttjas så länge det går för att sedan återvinnas i så stor utsträckning som möjligt – ett kretsloppstänk. Matavfall kan bli biogas till exempel. Delningsekonomi handlar om att kunna dela på saker som inte används så ofta, till exempel genom bilpooler och fritidsbanker.

Återvinningscentraler och Åternyttor

På kommunens åtevinningscentraler kan man lämna sorterat och återvinningsbart avfall. På alla återvinningscentraler finns åternyttor, där kan du lämna in saker till återanvändning istället för att slänga dem. Det är olika föreningar som ansvarar för de saker som lämnas in till åternyttorna.

Fritidsbanken

Som ett bibliotek fast med sport- och fritidsutrustning. Utrustning kan lånas gratis upp till två veckor. Utrustning lämnas direkt till fritidsbanken eller vissa av åternyttorna.

Näringsliv och företagande

Kommunens näringslivsprogram anger målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling. Arbetet präglas i hög grad av dialog, samverkan och partnerskap med företagare, politiker, privata tjänstemän och näringslivets organisationer.

Innovation?

Business region Örebro?

Investerings- och etableringsstöd?

Utbildning och entreprenörskap?

Sjö och stad.
Senast uppdaterad:

Publicerad: