Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med jordens resurser så att de räcker åt alla, idag och i framtiden.

År 2050 ska Örebro kommun vara en klimatpositiv kommun med välmående ekosystem och god biologisk mångfald. Resursanvändningen ska vara hållbar och klimatbelastningen per person på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat.

Klimat

Örebro kommuns mål är att vara klimatneutral 2045 och klimatpositiv till 2050. Tillsammans med andra samhällsaktörer genomförs insatser för att minska klimatbelastningen, men även för att skapa ett motståndskraftigt samhälle som står robust inför klimatförändringarnas konsekvenser.

Biogas

Örebro kommun producerar och säljer biogas. Biogasen utvinns från avfall som avloppsslam, matavfall och våra nedlagda deponier, som sedan används som drivmedel till våra stadsbussar till exempel och till industrin istället för fossil energi.

Hållbart resande

I Örebro planerar vi för den täta, blandade och attraktiva staden för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerade biltrafik.

Energi- och klimatrådgivning

Örebro kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till dig som privatperson, förening eller företag.

Klimatneutrala Örebro 2030

Genom Viable Cities satsning ”Klimatneutrala städer 2030” kraftsamlar nu 23 städer för att uppnå klimatneutrala och hållbara städer år 2030 – och Örebro är en av dem. Syftet med satsningen är att snabba på klimatomställningen.

Klimatpositiva Örebro

Örebro kommun jobbar tillsammans med flera andra aktörer för att nå målet att bli en klimatpositiv kommun. Många initiativ och projekt pågår för att minska utsläppen.

Klimatsmart vardag

Klimatsmart vardag ska inspirera dig till en klimatsmartare vardag med härliga gröna middagar, fartfyllda elcykelresor och sätt att konsumera hållbart.

Smartare mat i kök och serveringar

Vi vill ge förskolebarn, elever och boende i våra kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden en smakupplevelse, därför lagar vi mat från råvaror och har valt bort hel- och halvfabrikat.

Tamarinden

Ett blivande bostadsområde med fokus på hållbart byggande, bland annat ska byggnaderna kunna dela energi.

Översiktsplanen - energi

Energifrågan är en viktig fråga på många nivåer i samhället. Energi- och transportsektorns förbränning av fossil energi är en stor del av problemet med klimatförändringar i världen. Energi måste användas effektivt och inom några årtionden måste vi vara oberoende av fossila bränslen för vår energiförsörjning.

Rent vatten och ökad biologisk mångfald

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status, samtidigt som mark och naturresurser ska förvaltas så att den biologiska mångfalden stärks och nationella miljömål uppnås.

Biologisk mångfald/fjärilens landskap

”Fjärilens landskap” är ett projekt för att utveckla fler blommande marker i den offentliga stadsmiljön, till glädje både för fjärilar och andra insekter, och för oss som bor här.

Natur och parker

I Örebro finns många fina utflyktsmål, blommande vårhagar och spännande skogsområden nära inpå och i landskapet runtomkring. Flera av dessa är natur- eller kulturreservat.

Sjöar och vattendrag

Vatten är vår viktigaste resurs. Tack vare våra sjöar och vattendrag har vi till exempel dricksvatten i kranen, skidbackar på vintern, någonstans att bada och mottagare för vårt renade avloppsvatten.

Vatten och avlopp

Vi använder oss alla av vatten i vår vardag, varje dag. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för hur vi nyttjar vårt vatten och våra avlopp.

Översiktsplanen - grönstruktur, natur och vatten

Grönområden fyller både ekologiska, sociala och kulturella funktioner. Parker, vattenlandskap och tätortsnära naturområden utgör en viktig del av det offentliga rummet där många örebroare tillbringar en stor del av sin fritid.

Cirkulärt och giftfritt

Produktions- och konsumtionsmönster ska baseras på en cirkulär ekonomi, där befintliga resurser underhålls, delas och återbrukas samtidigt som material återvinns. Konsumtionen av nya varor och tjänster ska vara hållbar och inte utgöra ett hot mot ekosystemen eller människors hälsa och rättigheter.

Avfall och återvinning

Vi genererar alla avfall i vår vardag. I ett hållbart samhälle behöver mängden avfall minska och materialåtervinningen öka.

Giftfria barnverksamheter

Att slippa utsättas för farliga ämnen borde vara en självklarhet för alla barn – därför arbetar Örebro kommun aktivt med att minska exponeringen för farliga ämnen i de verksamheter där barn vistas under längre tider.

Miljönär-vänlig verksamhet

Miljönär-vänlig är en märkning som tagits fram av Avfall Sverige för att uppmärksamma verksamheter som gör det möjligt för kunderna att laga, låna och återanvända istället för att köpa nytt.

Ren luft

I Örebro kommun görs regelbundna mätningar av luftkvaliteten. Sedan flera år finns en mätstation i gatumiljö vid Rudbecksgymnasiet och en i takhöjd på Rådhuset. De föroreningar vi mäter är partiklar och kvävedioxid.

Översiktsplanen - avfall

Kommunen prioriterar åtgärder för att minska avfallet, öka utsorteringen av farligt avfall och öka återvinningen.

Övergripande mål

De övergripande målen för en ekologiskt hållbar utveckling finns beslutade i kommunens program för hållbar utveckling. Inom vissa sakfrågor finns även ytterligare konkretiseringar i form av policys, program, strategier och planer.

Visste du att...

  • Det tar ca 15 minuter att cykla 5 km – ofta går det till och med snabbare!
  • Kollektivtrafikens bussar tankas med biogas, som bland annat produceras av det matavfall som invånarna sorterar i de bruna kompostpåsarna.
  • Om alla på jorden levde som vi gör i Sverige skulle det behövas fyra jordklot för att få naturresurserna att räcka till.
Blommor omgiven av några hus.
Senast uppdaterad:

Publicerad: