Trafikdata – trafiken i siffror

Trafikplaneringen i Örebro inriktas på att nå uppsatta målsättningar och ställningstagande i Trafikprogram och Översiktsplan, vilket förutsätter en viljeinriktad planering om hållbar trafik. Att mäta och följa upp trafikens utveckling är viktigt en viktig utgångspunkt vid planering och för att se till att de åtgärder vi genomför går i riktning mot uppsatta mål.

Trafiken har minskat

Örebro kommun har under en lång tid genomfört mätningar av trafikflödet i de två snitten Svartåsnittet och Citysnittet. Mätningarna visar på att trafiken i Citysnittet har minskat med cirka 10 procent från år 2000. Samtidigt har trafiken i Svartåsnittet ökat något, men inte i samma utsträckning trafiken har minskat i Citysnittet. Sedan år 2010 har trafiken i Svartåsnittet legat på samma nivå. Den samlade slutsats som kan dras av mätningarna är att den totala trafiken under perioden har minskat.

Graf som visar biltrafikflödet i Örebro 1950-2017

Kartläggning och åtgärdsprogram

Kartläggning av buller

Örebro kommun har genomfört en kartläggning av buller från vägfordon, järnväg och flyg (pdf, 811.2 kB), som omfattar både statligt och kommunalt vägnät inom kommunen. Kartläggningen visar att 241 fastigheter med ca 1640 boende har bullernivåer från vägtrafiken, vid fasaden utomhus, som överskrider 65 dBA. Motsvarande siffror för buller från järnvägen är 124 byggnader med 266 boende.

Åtgärdsprogram för buller

För att minska problemen med buller i Örebro kommun finns ett åtgärdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2013 (pdf, 1.6 MB). Åtgärdsprogrammet innehåller nya delmål för kommunens arbete med buller, en policy för hur bullerfrågan hanteras vid nybyggnation och en rad åtgärder för att nå delmålen till 2020.

Kartor med bullernivåer

Kartorna redovisar buller i fem olika intervall. Om du klickar på färgerna i kartan visas en ruta med förklarande text. Öppna inte kartlagren "vägtrafik" och "järnväg" samtidigt på kartan, eftersom resultatet då visas felaktigt.

Vi har valt att visa kartorna för väg och järnväg var för sig, eftersom bullret från respektive källa har olika karaktär och inte på ett enkelt sätt kan läggas samman.

Värdena kan jämföras med det långsiktiga nationella målet 55 dBA och med 65 dBA som för närvarande är gräns för bullerskyddsbidrag för Örebro kommuns vägnät.

År 2020 genomfördes ett cykelbokslut (pdf, 2.9 MB) vars syfte var att beskriva och följa utvecklingen av Örebro som cykelstad. Sedan dess har kommunen fått ett trafikprogram, som följs upp vartannat år, senast i temarapport trafik 2020 (pdf, 1.9 MB).

Statistik olyckor 2002–2017År

Antal

olyckor

Totalt antal

skadade

Svårt

skadade

Dödsfall

2002

140

180

12

4

2003

130

170

14

1

2004

170

220

7

3

2005

210

250

9

1

2006

200

260

18

3

2007

190

250

12

0

2008

174

232

13

1

2009

147

181

6

2

2010

104

124

4

0

2011

126

164

11

0

2012

145

179

14

1

2013

119

164

14

0

2014

183

205

5

1

2015

201

193

13

2

2016

322

299

22

0

2017

343

315

17

1


Kartläggning av befolkningens resvanor

En resvaneundersökning har som syfte att kartlägga hur befolkningens resvanor ser ut och vilka möjligheter invånarna har att använda olika färdmedel. Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2011 tillsammans med Kumla kommun och uppföljning behöver göras kontinuerligt för att se om och i så fall vilka förändringar som skett med under de år som gått. Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2017, tillsammans med Region Örebro län.

Resvanor i Region Örebro län 2017 (pdf, 7.7 MB)

Resvaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun hösten 2011 (pdf, 3.5 MB)

Attityd- och resvaneundersökning 2004 (pdf, 4.3 MB)

Resvaneundersökning Örebro kommun 2000 (pdf, 518.8 kB)

Årlig uppföljning av trafiken i Örebro

Temarapport Trafik (pdf, 1.9 MB) är en årlig uppföljning av trafiken i Örebro vars syfte är att sammanfatta och synliggöra förtjänster, brister och utvecklingsområden, i syfte att möjliggöra ständig förbättring i kommunens arbete med trafikfrågor.

Flödesschema - trafik

Örebro kommun har idag cirka 60 st trafiksignaler, samtliga av dessa har en kontinuerlig mätning av fordonsmängder via detektorer i backen.

Redovisade siffror avser årsvardagsmedeldygnstrafik i tusental fordon. Markering årtal, t.ex. 2013, anger senaste mätår.

Här kan du se trafikflöden på webbkartan.

Trafikflödeskarta (pdf, 3.8 MB)

Trafikflödeskarta Centrum och Södra infarten (pdf, 620.8 kB)

Senast uppdaterad: 29 september 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!