Fler gator öppnas för trafik

Fler gator öppnas för trafik

Under flera decennier har trafikplaneringen i Örebro inriktats på att samla stadens trafikflöden till ett fåtal större huvudgator och leder. I takt med att Örebro vuxit har flera av dessa huvudgator och leder blivit starkt präglade av biltrafiken, med höga hastigheter, höga bullernivåer och med dålig framkomlighet för oskyddade trafikanter om följd. Samtidigt har andra gator i staden knappt har någon biltrafik alls under stora delar av dygnet.

Trafikprogrammet visar ny riktning i trafikplaneringen

Dagens trafikplanering i Örebro utgår från trafikprogrammet som beslutades i oktober 2014. Trafikprogrammet lyfter fram att trafiken och staden inte är motpoler utan förutsätter varandra, och att tillgängligheten i staden måste lösas genom att planera med en helhetssyn. Genom att låta gatunätet utgå från en rutnätsstruktur som möjliggör en fördelning av trafiken på flera gator och korsningar skapas tydligare kopplingar mellan stadsdelar samtidigt som vi använder stadens ytor effektivare.

Gator öppnas för trafik

När befolkningen i Örebro växer ökar även trafiken i staden. Istället för att ta mer mark i anspråk och bredda redan breda gator och göra dessa mindre tillgängliga för gående och cyklister jobbar kommunen för att öppna upp lämpliga gator för trafik.

För- och nackdelar med att fördela trafiken

Genom att öppna tidigare stängda gator för trafik finns det möjlighet att skapa kortare resvägar vilket kan bidra till mindre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Det skapar även en mer stadsmässig struktur som är lätt att orientera sig i och bidrar till ökad attraktivitet och trygghet för invånarna.

När trafiken fördelas på ett större nät minskar behovet av stora trafikleder genom staden, vilket skapar möjligheter att omvandla renodlade billeder till stadsgator med attraktiva stråk för såväl gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Öppning av stängda gator kan i vissa fall leda till ökat bilåkande med ökade störningar som följd. Detta ska motverkas genom andra åtgärder i Örebros trafikplanering. Kommunens målsättning är att öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Grundlig utredning av tänkbara gator

Våren 2011 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att redovisa de gator som någon gång har varit aktuella att öppna upp för allmän biltrafik. Detta resulterade i en lista med ca 70 platser/gator som idag fungerar som bussgator, cykel- och/eller gångbana och park.

Under våren 2013 genomfördes en medborgardialog inför ett eventuellt öppnande av gator, där 13 gator pekats ut som mer intressanta att få in synpunkter om. Cirka 2 800 synpunkter samlas in och efter detta gjordes en bedömning av vilka gator som var lämpliga att öppna upp för biltrafik.

För samtliga gator har en konsekvensutredning genomförts för att kartlägga hur trafikflöden, buller, trygghet, trafiksäkerhet, restider, tillgänglighet, genhet, underlag för service och handel, fastighetsvärden etc. påverkas av en eventuell gatuöppning.

Nio gator öppnas för biltrafik

Kommunen har gått vidare med följande nio gator:

  • Fabriksgatan, ny trafikkoppling mellan Fabriksgatan och Oscariarondellen.
  • Tornfalksgatan, ny trafikkoppling mellan Oxhagen och Varberga.
  • Södra Infartsleden, ny trafikkoppling mellan Örnsro och Aspholmen via en cirkulationsplats på Södra infartsleden.
  • Vallgatan, den dela av Vallgatan som idag är bussgata öppnas för genomfartrafik.
  • Förbindelse mellan Sörby och Sörbyängen.
  • Mineralgatan, den dela av Mineralgatan som idag är bussgata öppnas för genomfartrafik.
  • Landbotorpsallén, den del av Landbotorpsallén som idag är bussgata öppnas för genomfartrafik.
  • Boskärsgatan/Södermalmsallén. Korsningen byggs om för att tillåta genomfartstrafik.
  • Engelbrektsgatan/Rudbecksgatan/Isgatan. Engelbrektsgatan byggs om för att tillåta dubbelriktadtrafik och korsningen Engelbrektsgatan/Rudbecksgatan/Isgatan signalregleras.

Tidplan

Tidplanerna ser olika ut för de olika projekten. För mer information, hänvisas till respektive projekt som du hittar på sidan Pågående gatuarbeten och trafikprojekt.

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?