Skolfam

Skolfam, skolsatsning inom familjehemsvården, är en arbetsmodell som syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn.

Skolfam bygger på samverkan mellan de vuxna som finns närmast barnet i vardagen.

Det är en förebyggande satsning som också vänder sig till familjehemsplacerade barn som fungerar bra i skolan.

Utbildning viktig skyddsfaktor

Skolfam baseras på forskning som visar att barn som växer upp i familjehem generellt har sämre studieresultat än andra. Goda utbildningsresultat har stor betydelse för alla barns framtidsutsikter. För barn som växer upp i familjehem är det en viktig skyddsfaktor som ökar deras chanser att lyckas senare i livet. Det är också en faktor som är möjlig att påverka.

Så här jobbar vi

Skolfam riktar sig till barn mellan 7 och 13 år som är familjehemsplacerade av Örebro kommun, i Örebro kommun. Till varje barn knyts ett team med en psykolog, en specialpedagog och ansvariga socialsekreterare som i sin tur samarbetar med skolan och familjehemmet.

1. Kartläggning 1

Teamet börjar med att göra en kartläggning av barnets förutsättningar att lära sig genom psykologiska och pedagogiska tester.

2. Analys, plan och uppföljning

Därefter tar skolfamteamet fram en utbildningsplan tillsammans med skolans pedagoger, rektor och familjehemmet. Planen beskriver målen för arbetet och hur alla inblandade bäst kan stödja barnets skolgång. Utvecklingen följs upp kontinuerligt.

3. Kartläggning 2

Efter två år gör teamet om kartläggningen på nytt för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten har påverkats.

4. Fortsatt uppföljning

Arbetet följs upp kontinuerligt i samråd med ledningen för Skolfam och alla involverade parter. Det långsiktiga målet är att barnet ska gå ut årskurs nio med behörighet till gymnasieskolan.

Alla barn är olika

Alla barn har olika förutsättningar. Det är för att lära sig mer om det enskilda barnets förutsättningar som teamet i Skolfam genomför psykologiska och pedagogiska tester. När barnets styrkor och behov har kartlagts blir det lättare att ge rätt stöd för att barnet ska kunna utvecklas vidare.

God utbildning är fokus för arbetet, men för att barnets utveckling ska bli så bra som möjligt kommer teamet att titta på varje barns hela livssituation. Den samlade kunskapen gör det lättare för skolan, socialtjänsten, familjehemmet och föräldrarna att tillsammans hitta sätt att motivera barnet i sitt skolarbete.

Vad innebär skolfam?

För att skolresultat ska gå att påverka behöver barnet få rätt stöd och uppbackning. De vuxna runt barnet har en mycket viktig uppgift i att stötta och uppmuntra barnet i skolarbetet. Deras inställning och engagemang har stor betydelse för att barnet ska lyckas i skolan.

Tveka inte att kontakta Skolfams personal om du har frågor!

Fakta om Skolfam

Skolfam, Skolsatsning inom familjehemsvården, syftar till att öka förutsättningarna för goda skolresultat hos barn som växer upp i familjehem.

Skolfam startades 2005 och finns i många kommuner. Arbetet stöds av forskare och flera statliga myndigheter.

Örebro kommuns arbete med Skolfam inleddes 2016 och pågår inledningsvis under 2017 och hela 2018.

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?