Kansalliset vähemmistöt

Oletko saamelainen, juutalainen, ruotsinsuomalainen tai viittomakielen käyttäjä? Siinä tapauksessa kuulut yhteen kansallisista vähemmistöistä. Kansallisia vähemmistökieliä ovat saame, meänkieli, jiddiš, suomi ja romani. Örebron kunta on päättänyt käsitellä myös ruotsalaista viittomakieltä kansallisena vähemmistökielenä.

Nationella minoriteter (svenska).

Vuonna 2019 tiukennettiin vuoden 2010 lakia kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Laki vahvistaa Ruotsin kansallisia vähemmistöjen ja niiden kielten suojelua. Lasten oikeutta äidinkieleensä esikoulussa vahvistettiin 1. heinäkuuta 2019.

Kunnan velvollisuudet ja sinun oikeutesi

Kunnalla on vastuu siitä, että kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista valvotaan, osittain sen vuoksi, että on lakeja ja sääntöjä, joita pitää noudattaa, mutta ennen kaikkea siksi, että Örebron kunnan tulee olla osallistava paikka, jossa ihmisoikeudet ja kuntalaiset kohderyhmänä ovat korkeassa kurssissa.

Örebron kunnalla on vastuu tiedottaa sinulle sinun oikeuksistasi ja siitä, mitä palveluja kunnalla on tarjolla esikoulun, vanhustenhuollon, kulttuurin ja identiteetin sekä kielten alueilla.

 • Lain mukaan kunnan tulee olla neuvonpidossa eri kieliryhmien edustajien kanssa.
 • Kunnan tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan Ruotsissa. Lasten kulttuurisen identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä tulee erityisesti edistää.
 • Kunnalla on myös velvollisuus laatia tavoitteet ja suuntaviivat kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten parissa tehtävälle työlle. Jatkamme tätä työtä vuonna 2019.

Mitä kunnalla on tarjottavana eri alueilla?

 • Lapset, jotka haluavat kehittää suomen kieltään, voivat hakea paikkaa Mejerietin esikoulusta, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa.
 • Jos haluat, että lapsesi käy esikoulua, jossa käytetään ruotsalaista viittomakieltä, voi hakea hänelle paikkaa Klöverängenin esikoulusta, jolla on viittomakieli laajennettuna tehtävänään.
 • Jos haluat, että lapsesi saa käyttää romani chibiä esikoulussa, sinun pitää kirjoittaa siitä hakemuksessasi esikouluun.
 • Tänään ei ole yhtään romaniryhmälle tarkoitettua esikoulua, mutta on kuitenkin tärkeää, että ilmoitat kielitoivomuksesi koulupaikkaa hakiessasi.

Tästä haetaan koulupaikkaa esikouluun.

 • Karlslundsgårdenin hoito- ja hoiva-asuntolassa on viittomakielen osasto. Paikan saamiseksi asuntolasta sinun on jätettävä hakemus ja saatava avustuspäätös.
 • Jos puhut suomea ja tarvitset hoito- ja hoiva-asuntoa, suomenkielistä henkilökuntaa on Löwenhjelmska husetissa.
 • Jos sinulla on hoidon ja hoivan tarve riippumatta siitä, tarvitsetko kotihoitoa tai asuntoa hoito- ja hoiva-asuntolasta romani chibillä, sinun tulee ilmoittaa tästä hakemuksessasi.

Tästä saat tietoja siitä, miten haet hoito- ja hoiva-asuntoa.

 • Kaupunginkirjastossa on tarjolla kirjallisuutta, digitaalisia lehtiä, striimattuja elokuvia, kirjailijakäyntejä, kuukauden kieli -tapahtumia ja näyttelyitä, jotka käsittelevät kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä.
 • Örebrossa on viittomakielinen kulttuurikoulu, jossa opetusta kuva-, tanssi-, teatteri- ja valokuva-aloilta.

 • Örebrossa on viittomakielinen vapaa-ajankoti. Örebron kunnalla on sopimus Scenitin kanssa, jonka tilat ovat avoinna kaksi iltaa viikossa.
 • Jos kuulut mielestäsi johonkin kansallisista vähemmistöistä ja/tai äidinkielesi on jokin vähemmistökielistä, sinulla on oikeus hakea äidinkielenopetusta. Sinun ei välttämättä tarvitse puhua tätä kieltä kotonasi, riittää, että lapsi haluaa puhua sitä kunnassa, jotta hän saisi opetusta siinä.

  Aine ei sisälly normaaliin kouluaikaan, vaan opetus suunnitellaan tehtäväksi normaalin kouluajan ulkopuolella, ja mieluiten ryhmässä, jos tämä on mahdollista. Etäopetusta annetaan silloin kun se on mahdollista.

Ajankohtaista juuri nyt

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet - osa ihmisoikeuksia

Ihmisoikeuksissa on kyse kaikkien samanarvoisuudesta ja käytännössä eri ryhmien välisten kuilujen vähentämisestä. Laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä ilmoitetaan – perusoikeuksien lisäksi – että kunnilla on erityinen vastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.

Kuntien tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää oma kulttuurinsa Ruotsissa sekä kehittää sitä. Lasten kulttuurisen identiteetin kehittämistä ja oman vähemmistökielen käyttämistä tulee erityisesti edistää.

Muiden kuntien ja alueiden tavoin Örebron kunnalla on velvollisuus tiedottaa vähemmistölain ja muiden laissa viitattujen määräysten mukaan kansallisten vähemmistöjen oikeuksista ja yhteiskunnan vastuusta. Jos haluat lukea lisää laista kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, alempana tällä sivulla on linkki lisätietoihin.

Örebron kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen – mikä merkitsee, että kunnalla on erityinen vastuu suojella suomen kielen asemaa ja varmistaa, että Euroopan neuvoston vähemmistösopimuksia noudatetaan paremmin ja että suoritettuja toimenpiteitä valvotaan.

Tämä merkitsee, että laissa mainitun perusturvan lisäksi vähemmistöryhmillä tulee olla mahdollisuus käyttää omaa kieltään sekä suullisesti että kirjallisesti yhteydenotoissa viranomaisiin.

Kunnan tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä tarvittua kieltä tai kieliä osaavaa henkilökuntaa, ja kunnan tulee tämän lisäksi myös pystyä tarjoamaan lastenhoitoa ja vanhustenhuoltoa vähemmistökielillä sille, joka sitä haluaa.

Kunnilla on erityinen vastuu myös romanien osallistamisesta. Örebron kunnan tulee seurata hallituksen vuonna 2012 hyväksymää strategiaa, jota käytetään ainakin vuoteen 2032 asti.

Yleistavoitteena tässä kahdenkymmenen vuoden ajalle ulottuvassa strategiassa on, että romanilla, joka täyttää 20 vuotta vuonna 2032, tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet elämässä kuin sillä, joka ei ole romani. Naisten ja lasten tulee olla erityisen priorisoidussa asemassa tässä työssä.

Kunta päätti vuonna 2018 käsitellä ruotsalaista viittomakieltä yhtenä vähemmistökielistä. Örebron kunta julistautui vuonna 2010 Euroopan viittomakielipääkaupungiksi, ja solmi aiesopimuksen Region Örebro länin, Örebron yliopiston ja erityispedagogisen kouluviranomaisen kanssa.

Kunnan ruotsalaiseen viittomakieleen panostama työ merkitsee, että se noudattaa kielilain tarkoitusperiä ruotsalaisen viittomakielen suhteen.

 • Noudatamme päiväyksen 1. heinäkuuta 2009 kielilakia ja toimimme ruotsalaisen viittomakielen kehittämisen ja käytön puolesta.
 • Teemme ruotsalaisen viittomakielen näkyväksi yhteiskunnassa.
 • Kehotamme ruotsalaisesta viittomakielestä kiinnostuneita tai niitä, jotka tarvitsevat tietoa siitä ammatissaan, opiskelemaan sitä.
 • Otamme huomioon järjestöissämme ruotsalaisen viittomakielen tarpeen.
 • Osallistumme alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen työhön jokapäiväisen elämän helpottamiseksi viittomakielisille kansalaisille.
 • Toimimme osaamisen kehittämiseksi henkilökuntamme keskuudessa tietoisuuden lisäämiseksi viittomakielisistä kansalaisista.

Dialogifoorumi

Örebron kunta kehittää parhaillaan kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevaa työtänsä. Tällä hetkellä käymme neuvonpitoa ruotsinsuomalaisten, romanien ja viittomakielisten edustajien sekä poliittisissa luottamustoimissa olevien kanssa.

Neuvonpidon tarkoituksena on luoda yhteistyöfoorumi, jossa eri ryhmät voisivat vaikuttaa ja saada vaikutusvaltaa niitä itseään koskevissa kysymyksissä. ja päätöksissä. Neuvonpidon pitää myös olla foorumi, jossa tärkeitä, eri ryhmien esittämiä kysymyksiä käsitellään.

Lakeja ja sopimuksia

Vähemmistölaki 2019

Kielilaki (2009:600)

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukset

Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimus

Lapsisopimus

Tiedotus vasta päätetystä hallitusmuodosta

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!