Jakt och viltvård

Vilda djur är en självklar del av Örebro kommun, både i tätorter och på
landsbygd. Många människor uppskattar att få se och möta exempelvis fåglar,
harar, rådjur och kanske någon räv i parker och grönområden. Men vilda djur
kan också orsaka störningar, skador på planteringar, vegetation, jordbrukets
grödor och viltolyckor i trafiken. Flera viltstammar har en ökande trend vilket
leder till konfliktsituationer.

Örebro kommun som markägare

Som markägare har Örebro kommun jakträtt på den kommunalt ägda marken, och därmed rätten att överlåta jakträtten på till andra. Som markägare ansvarar också Örebro kommun för viltvård som syftar till att främja, balansera och reglera olika viltbestånd.

På den kommunägda marken har Örebro viltvårdsförening i uppdrag att bedriva skyddsjakt inom tätbebyggt område. Föreningen bedriver även jakt i de tätortsnära skogarna, men då med särskilda begränsningar. Stor hänsyn ska då tas till friluftsliv och övriga verksamhetsutövare.

På övrig kommunalägd mark upplåts jakträtten till lokala jaktlag.

Jakt och viltvård

Jakt och viltvård på kommunal mark ska bedrivas enligt följande:

  • Jakt på kommunal mark ska vara underordnad kommuninvånarnas möjlighet till rekreation, naturupplevelse och naturstudier. Säkerhet och förtroende är av yttersta vikt.
  • Jakten ska på lämpliga marker organiseras så att den skapar möjligheter till jakt och
    viltvårdsaktiviteter, utbildning och social gemenskap för jägare som saknar egen jaktmark, speciellt ungdomar.
  • Örebro kommun ska sträva efter en god jaktlig arrondering, det vill säga ändamålsenlig indelning i jakträttsområden.
  • Utfodring som gynnar de arter som samtidigt är problemarter i Örebro kommun ska inte förekomma på kommunens mark. Utfodring av vildsvin är förbjudet på kommunalägd mark.
Senast uppdaterad:
Publicerad: