HBTQ-personers rättigheter

Örebro kommun ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Kommunen ska uppfattas som trygg och välkomnande för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktions­nedsättning. För att nå dit förutsätts bland annat ett aktivt och systematiskt arbete för säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering.

2012 tog Örebro kommun ett första steg för att systematiskt arbeta in hbt-perspektivet i organisationen, då kommunens första handlingsplan för frågorna beslutades. Nu tas nästa steg. Handlingsplan för hbtq-arbete 2017-2021 Pdf, 729.4 kB. (Pdf, 729.4 kB) innehåller såväl nya aktiviteter som en inkludering av queer-perspektivet. Att inkludera queer handlingsplanen sätter fokus på normer i sig, istället för på de som anses avvika från dem.

Queer kan kortfattat beskrivas som ett förhållningssätt som kritiserar heteronormen och de personer som identifierar sig som queer kan ha vilken sexuell läggning eller könsidentitet som helst. Därför berörs fler individer av arbetet som denna nya handlingsplan kommer resultera i, än tidigare handlingsplan för hbt.

Handlingsplan för hbtq-arbete 2017-2021

Handlingsplan för hbtq-arbete 2017-2021 Pdf, 729.4 kB. (Pdf, 729.4 kB) syftar till att utgöra grund för ett systematiskt och aktivt hbtq-arbete i Örebro kommun. Genom de 20 formulerade aktiviteterna som handlingsplanen består av ges kommunledning och nämnder stöd i arbetet med att säkerställa hbtq-perspektivets inkludering och integrering i organisationens ordinarie arbete.

Den övergripande målsättningen för det systematiska hbtq-arbetet i Örebro kommun är att hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering säkerställs. För att se framsteg i frågan är därför en strävan för kommunen att bli Sveriges mest hbtq-vänliga kommun. I handlingsplanen har fyra målområden formulerats, med konkreta aktiviteter och åtgärder nödvändiga att genomföra för att ta viktiga steg i hbtq-arbetet:

  1. Örebro kommun ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde.
  2. Örebro kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-frågorna.
  3. Örebro kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
  4. Örebro kommun ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vad är hbtq?

Samlingsbegreppet hbtq förklaras enklast genom att dela in bokstäverna i tre grupper; h och b för de sexuella läggningarna homo- och bisexualitet, t för transpersoner som samlingsbegrepp för personer som överskrider normerna för könsidentitet eller könsuttryck, och q för queerpersoner som anammar ett kritiskt förhållningssätt till heteronormen och kan ha vilken sexuell läggning eller könsidentitet som helst.

Homosexualitet och bisexualitet utgör, tillsammans med heterosexualitet, de tre olika sexuella läggningarna som finns. Transpersoner kan vara såväl hetero- som homo- och bisexuella.

Att överskrida normerna för könsidentitet eller könsuttryck innebär att man inte identifierar sig som sitt biologiska kön eller det juridiska kön man tilldelades vid födseln, alternativt att man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra det motsatta könet.

Vad är queer?

Queer kan kortfattat beskrivas som ett förhållningssätt som kritiserar heteronormen. Queerperspektivet syftar till att bryta upp och ifrågasätta de kategorier vi enligt normer placeras i, genom att synliggöra de normsystem som ger vissa kön, könsuttryck, sexuella läggningar och sexualiteter högre status än andra i samhället.

Gemensamt för de som identifierar sig som queer är att de genom sina identiteter eller handlingar synliggör och ifrågasätter maktordningar relaterade till kön, sexuell läggning och sexualitet.

Ingen homogen grupp

Det är viktigt att komma ihåg att hbtq-personer inte är en homogen grupp. Alla människor är unika individer med olika behov och livssituationer, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Hbtq-personer har dock en del gemensamt, bland annat en utsatthet som inte återfinns hos heterosexuella i samma utsträckning och av samma karaktär.

Utsattheten beror till stor del på den heteronormativitet som råder i samhället och som bidrar till att hbtq-personer uppfattas som avvikande, vilket resulterar i exkludering, svårigheter och hinder. Utsattheten orsakar även ett försämrat hälsotillstånd, psykisk ohälsa, ökad riskbenägenhet och självdestruktivt beteende.

Alla är inte heterosexuella

En av de starkast rådande normerna i samhället, heteronormen, utgörs av antagandet om att alla är heterosexuella, det vill säga att kvinnor och män attraheras av och kompletterar varandra.

Normen besitter makten att avgöra vad som anses som normalt, vad som ska inkluderas. Den verkar därför exkluderande mot dem som avviker, det vill säga dem som inte definierar sig som heterosexuella. Resultatet blir ett exkluderande av hbtq-personer och ett samhälle där alla inte ges samma möjlighet att vara den man anser sig vara, att vara sitt hela jag.

Utvärdering till grund för ny handlingsplan

Under våren 2016 genomfördes en utvärdering över det arbete som bedrivits, kopplat till den handlingsplan som gällde i kommunen 2012-2015. Utvärderingen visade att mycket viktigt arbete hade genomförts för att föra in hbt-perspektivet i organisationen, men att mycket arbete också återstår innan hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering kan säkerställas i Örebro kommun.

Aktiviteterna i den nya handlingsplanen tar sin utgångspunkt i de resultat utvärderingen visade på och kommande års arbete kommer kräva mycket från alla verksamhetsområden inom Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!