Boenden för ensamkommande barn och flyktingar

När barn och unga under 18 år kommer som asylsökande till Örebro, utan vårdnadshavare eller annan anhörig, ansvarar kommunen för boendet. Det första boendet är vanligtvis ett så kallat HVB-hem, därefter erbjuds stöd­boende och slutligen utslusslägenhet för de som har fått uppehålls­tillstånd.

Flera barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare har släktingar som de kan bo hos. Vissa barn och unga bor hos privatpersoner, i så kallade familjehem. Familjehem utses av kommunen.

1: HVB-hem

HVB-hem står för Hem för vård eller boende. Det är det första boendet för ensam­kommande barn och unga som fått en placering i Örebro när de sökt asyl hos Migrationsverket. Gemensamt för dem som bor här är att de

  • har kommit till Sverige som asylsökande och
  • uppgett att de är under 18 år och inte har föräldrar eller vårdnads­havare i Sverige.

På HVB-hemmet arbetar vi för att skapa struktur med hjälp av regler och rutiner. Alla uppmanas att aktivt delta i vardagssysslor som matlagning, städning och tvätt. Barnen påbörjar skolundervisning så snart som möjligt och uppmuntras till sociala aktiviteter. Vistelsen ska inte bara vara en väntan utan tiden här måste också kännas meningsfull.

  • Barnet ska uppleva en trygg start i Sverige.
  • Vistelsen ska präglas av struktur och meningsfullhet.
  • Barnet ska få Örebro kommun och Sverige presenterat för sig.


Här kan du se en introduktionsfilm för ensamkommande barn.

2: Stödboende

Stödboende fungerar som förberedelse för vuxenlivet. Hit flyttar ungdomar i åldern 16-18 år, som bott en tid i Örebro och inte behöver samma omsorg som på ett HVB-boende. Ungdomarna bor på stödboendet tills de bedöms vara självständiga nog att flytta vidare i boendekedjan, men som tidigast vid 18 års ålder.

Vi har ett kommunaltboenden som fungerar som stödboende.

Sture

Kontaktperson: Isat Berisa, 019-21 36 05
Journummer: 019-21 29 58.

3: Utslussverksamheten

Utslussverksamheten är ett boende för de som fyllt 18 år och har uppehållstillstånd. Det är oftast en vanlig lägenhet som kommunen hyr och den unge bor i. Kommunen och den unge upprättar ett kontrakt som bland annat innehåller reglerna för boendet. Tanken är att den unge, senast vid 21 års ålder, ska ta över kontraktet.

Kontaktperson: Jonas Hård, gruppledare, 019-21 44 21.
Telefon till verksamhetslokal, öppen dag- och kvällstid: 019-21 44 25.

Personal

Personalen på boendena har olika utbildning och erfarenhet, för att på bästa sätt kunna stötta barnen. I personalgruppen finns pedagoger, socionomer, behandlingsassistenter och personer med bred erfarenhet av integrationsarbete eller boendestöd.

Varje ungdom får en mentor i personalgruppen som ger barnet extra uppmärksamhet. Personalen ser ungdomarna som resursstarka och kapabla till eget ansvar och hjälper dem genom stöd och struktur till ökad självständighet.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!