Inventering av arbetslivsrehabiliterande insatser

Sammanställningen vänder sig till dig som arbetar med personer som kan vara i behov av stöd för att komma vidare i sin rehabilitering mot arbete. Syftet med inventeringen är att ge en bild över verksamheter som erbjuder stöd i rehabilitering mot arbete. Verksamheterna utgörs av såväl statliga myndigheter som ideella föreningar. Inventeringen omfattar bara verksamheter som individer själva kan söka till.

Öppna verksamheter

Arbetsförmedlingen - statlig myndighet

Adress: Olaigatan 4
Telefon: 0771-416 416
www.arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande stöd i processen att söka arbete och arbetsgivare att hitta arbetskraft. Vissa målgrupper har rätt till praktik, arbetsprövning och utökat stöd i sitt jobbsökande via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen erbjuder även jobbsökaraktiviteter och vägledning. Till personer som varit långtidssjukskrivna finns möjlighet till återgång till arbetsmarknaden genom arbetslivsinriktad rehabilitering, detta sker i samarbete med Försäkringskassan.

Region Örebro län - statlig myndighet

http://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Livsstil-och-halsa/

Region Örebro Län erbjuder medicinsk rehabilitering av olika sjukdomstillstånd. Beroendecentrum hjälper personer som har ett missbruk eller beroende av alkohol eller droger och som samtidigt mår psykiskt dåligt. Dövpsykiatri erbjuder behandling på teckenspråk. Vårdcentralerna erbjuder kuratorsamtal och stöd till livsstilsförändringar såsom fysisk aktivitet, kost, rök- och alkoholvanor samt stresshantering. Man erbjuder även kostnadsfria föreläsningar.

Försäkringskassan - Statlig myndighet

Målgrupp: sjukskriven, arbetssökande, föräldraledig, funktionsnedsatt

Slottsgatan 10, 703 61 Örebro

Telefon: 0771-524 524

http://www.forsakringskassan.se/

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen till personer som av olika anledningar i dagsläget inte kan arbeta.

Specialpedagogiska myndigheten - Statlig myndighet

Målgrupp: Personer i behov av stöd vid studier

Adress: Drottninggatan 25, 702 10 Örebro
Adress: Mellringevägen 102, 703 53 Örebro
Telefon: 010-473 50 00

https://www.spsm.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att personer, oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Detta genom att erbjuda specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Örebro kommun - Servicecenter

Adress: Drottninggatan 9, 701 35 Örebro
Telefon: 019-21 10 00

www.orebro.se

Servicecenter är medborgarnas ingång till Örebro kommun. Genom att erbjuda en ingång till kommunen via ett antal olika kommunikationsvägar tillgodoses medborgarna med snabb och bra service oavsett fråga.

Örebro kommun - Cityakademin

Målgrupp: Personer i behov av stöd vid studier

Adress: Näbbtorgsgatan 12

Telefon: 019-21 67 73

http://www.orebro.se/cityakademin

Cityakademin erbjuder studiestöd samt utredningar inom dyslexi och dyskalkyli.

Samverkansteamet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro Kommun, Region Örebro Län, Finsam

Målgrupp: Örebromedborgare mellan 16-65 år

Telefon: 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)

E-post: samverkansteamet@orebro.se

www.orebro.se/samverkansteamet

I Samverkansteamet arbetar representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Örebro Kommun. Teamet har upparbetade kontaktvägar till primärvård och psykiatrin. Teamets uppgift är att erbjuda stöd i kontakten med myndigheter för att nå rätt stöd till arbete eller egen försörjning.

Örebro kommun - NP resurs och samverkan

Målgrupp: Ungdomar mellan 15 och 24 år, bosatta i Örebro

Adress: Järntorgsgatan 1, 6 tr

E-post: npresursochsamverkan@orebro.se

Telefon: 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)

www.orebro.se/npresursochsamverkan

Erbjuder stöd, vägledning och strategier till barn och ungdomar 15–24 år som har svårt att klara av sin vardag, t. ex de som:

 • Har svårt att komma igång eller avsluta saker
 • Har svårt att organisera sin tillvaro.
 • Har svårt för det här med tid.
 • Har svårt med sociala relationer eller situationer
 • Har svårt att få vardagen att fungera.

Du som kommer i kontakt med ungdomar som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning är välkommen att kontakta NP resurs och samverkan. Även närstående är välkomna att kontakta teamet.

Örebro kommun - Passagen

Målgrupp: Ungdomar mellan 16 och 19 år och som inte går i eller riskerar att falla ur gymnasieskolan.

Telefon: 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)

Passagen erbjuder vägledande individanpassade insatser med syfte är att hjälpa ungdomarna att komma till beslut om ändrat beteende. Att utifrån ungdomars behov erbjuda stöd som ska leda till arbete/studier och egen försörjning.

Örebro kommun - Kommunala aktivitetsansvaret

Målgrupp: Ungdomar mellan 16 och 20 år som hoppat av gymnasieutbildning

Telefon: 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)

Kontaktar gymnasieelever som har hoppat av skolan för att stötta dem vidare mot arbete eller studier

Örebro kommun/Arbetsförmedlingen - Matchning.nu

Målgrupp: Arbetssökande mellan 19 och 29 år

Adress: Klostergatan 34, 3 tr, 703 61 Örebro

Telefon: 019-21 48 69

www.matchning.nu

Projektet matchning.nu är en satsning för att arbetsgivare på ett enkelt och smidigt sätt ska våga prova på att ”anställa” en ung person under en provperiod på upp till tre månader.

Projektet matchning.nu drivs av Örebro kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen Örebro. Samarbetspartners är City Örebro och Conventum.

Örebro kommun - Personligt ombud

Målgrupp: Du som bor i Örebro kommun, är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning

Telefon: 019-21 42 86

Besöksadress: Drottninggatan 29

www.orebro.se/omsorg--stod/funktionsnedsattning/psykisk-funktionsnedsattning/personligt-ombud.html

Personligt ombud erbjuder:

 • råd och stöd
 • att samordna stödfunktioner
 • stöd i kontakt med olika myndigheter
 • hjälp till att få vård och service

Örebro kommun - Anhörigcentrum

Målgrupp: Närståendestödjare

Telefon: 019-21 32 30

Adress: Tulegatan 8, Örebro

www.orebro.se/anhorigcentrum

Anhörigcentrum vänder sig till personer som vårdar eller stödjer en närstående genom att erbjuda stödsamtal, anhöriggrupper, friskvård, föreläsningar och stöd i kontakten med myndigheter.

Örebro kommun - Centrum för samverkansstöd

Målgrupp: Barn och unga, 0-21 år, som har stöd eller insatser från olika verksamheter och där insatserna behöver samordnas

Telefon: 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)

www.orebro.se/cfs

Har i uppdrag att utveckla och ge stöd till kommunens verksamheter vad gäller samverkan och samverkansledning kring barn och unga med särskilda behov.

Region Örebro Län - Beroendecentrum

Målgrupp: personer 13 år och uppåt med missbruksproblem

www.regionorebrolan.se/beroendecentrum

Beroendecentrum hjälper dig som har ett missbruk eller beroende av alkohol eller droger och som samtidigt mår psykiskt dåligt.

Region Örebro Län - Nationella Hjälplinjen

Ring 020-22 00 60

www.1177.se/orebrolan

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. De erbjuder ett första stödsamtal, ingen behandling eller upprepad kontakt. De ger råd om hur man kan söka dig vidare för att få rätt hjälp.

Örebro kommun - God man

Telefon: 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)

Adress: Ribbingsgatan 11, 701 35 Örebro

www.orebro.se/godman

En god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter, sköter huvudmannens dagliga ekonomi och ser till att huvudmannen drar nytta av sina pengar på bästa sätt.

Krami - Samarbetsprojekt mellan Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Målgrupp: Arbetslösa män och kvinnor över 18 år som har en bakgrund av kriminalitet och/eller missbruk, aktuella hos någon av ovanstående myndigheter.

Adress: Fabriksgatan 22 (vån. 4) 702 23 Örebro

Telefon: 019-767 42 50

www.krami.se

Målet med att delta i Krami är att finna, få och behålla ett arbete. Öppen information för intresserade deltagare varje tisdag kl. 10.30 i Kramis lokaler.

Örebro kommun - Budget- och skuldrådgivning

Telefon: 019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)

www.orebro.se/budgetochskuld

Erbjuder hjälp med att:

 • Skaffa överblick över privat ekonomi
 • Göra en betalningsplan
 • Undvika nya skulder och lån
 • Inventera skulder
 • Information om hur du betalar räkningar

Frivilligorganisationer

Ideell förening - Eksam

Målgrupp: Örebromedborgare som har behov av kostnadsfri privatekonomisk rådgivning.

Adress: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, Örebro.

http://eksam.se/

EKSAM erbjuder såväl individuellt stöd som studiecirklar och föreläsningar om privatekonomi. Tips och råd kring: ekonomi, hushållsbudget, sparande och skulder, rättigheter som konsument, lån och skuldsaneringsansökan. Stöd och hjälp med att: tolka myndighetsdokument, tolka lagar och regler, kontakten med myndigheter, betala räkningar via internet.

Ideell förening - Kris

Adress: Vasatorget 2, 703 54 Örebro
Telefon: 019-33 51 97
E-post: orebro@kris.a.se

http://kris.a.se/foreningar/lokalforeningar/orebro/

Kris vill hjälpa människor i utsatthet och beroende att hitta tillbaka till samhället och ett normalt liv fritt från missbruk och utanförskap. Samt verka för ett frigörande ifrån ett socialt beroende, bidra till att individen av egen kraft kan klara sin försörjning, sitt boende och delta på lika villkor och på alla nivåer i samhället utan att vara beroende av bidrag och andra sociala insatser.

Ideell förening - Balans Örebro

Målgrupp: Personer med psykisk ohälsa.

E-post: balansorebro@gmail.com

Telefon: 073-899 67 99

www.facebook.com/Balans-Örebro

Balans erbjuder stöd för personer som lever med psykisk ohälsa bland annat genom självhjälpsgrupper, föreläsningar och cafékvällar.

Ideell förening - Attention

Målgrupp: Barn, vuxna och anhöriga med ADHD/ADD/DAMP, Tourettes syndrom och Asperger syndrom. Och de som saknar diagnos, men har svårigheter inom områden som uppmärksamhet, koncentration, perception, aktivitets- och motorikkontroll.

http://attentionorebro.blogspot.se/

Attention arbetar för att öka kunskapen om Neuro Psykiatriskt Funktionshinder hos allmänheten, media och makthavare. Bland annat genom medlemstidning, facebook-sida och intressepolitiskt arbete. Attention erbjuder vi även utbildningar om NPF.

Ideell förening - Hjärnkoll

Målgrupp: Personer med psykisk ohälsa

https://orebrolan.hjarnkoll.se/

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Motorn i arbetet är över 350 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.

Arvsfondsprojekt - Autistiskt initiativ (avslutat)

Högfungerade autister

https://www.aspergare.org/projektet-autistiskt-initiativ-avslutat/

Ideell förening - Autism- och aspergerföreningen

E-post: orebro@autism.se

http://www.autism.se/orebro

Autism- och aspergerförningen är en ideell förening som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism/Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd.

Trossamfund - Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se/orebro

I Örebro erbjuder Svenska kyrkan rådgivningsbyrå och samtalsstöd och har en bred verksamhet även på finska och teckenspråk.

Ideell förening - Föreningen Stjärnan

Personer med psykisk ohälsa

Adress: Argongatan 80, 703 74 Örebro
Telefon: 019-761 74 23
E-post: stjernan@live.com

Föreningen Stjernan är en dagverksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Här finns plats för dig som vill ha meningsfull sysselsättning och kamratskap. Vi gör bl.a. studiebesök, åker på aktiviteter, även övernattningar, gör daglig lunch, snickeriarbeten, montering, möbel-tapetsering, bilreparationer med mera.

Ideell förening - Anonyma alkoholister

Adress: Lövstagatan 11 A, Örebro
Telefon: 019-611 71 71
E-post: info@aaorebro.se

www.aa.se/om-aa/aas-historia

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

Ideell förening - Al-Anon

Skolgatan 36–38, Malungsborehab, Porthuset (Grindstugans lokaler)

www.al-anon.se

Al-Anon Familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Ideell förening - Anonyma narkomaner

Adress: Vasastrand 9 (Wasakyrkan), Örebro

www.nasverige.org/moteslista

Anonyma Narkomaner är en gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem, man möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria och finna ett nytt sätt att leva utan droger.

Verdandi

Ideell förening

Adress: Varbergagatan 72, 703 51 Örebro
Telefon: 019-25 00 02

https://www.verdandiorebro.se/

Verdandi arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor. Genom opinionsbildning, kamratstöd, nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor.

Ideell förening - Kvinnohuset

Adress: Nygatan 54, 702 11 Örebro
Tel: 019-14 41 99, telefontid: kl. 13.30-14.30
E-post: info@kvinnohusetorebro.se

Kvinnohuset i Örebro erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn. Den största delen arbetet består av stödjande och rådgivande samtal via telefon eller vid besök på Kvinnohuset. Men har också ett skyddat boende för hotade kvinnor som tvingats lämna sina hem.

Fontänhuset

Adress: Fontänhuset Örebro, Målgatan 11–13, 702 16 Örebro
Telefon: 019-32 05 20, SMS: 072-579 40 53
E-post: info@orebrofontanhus.se

www.orebrofontanhus.se

Fontänhuset är ett klubbhus som till för människor som lever med psykisk ohälsa och som inte är aktiva missbrukare. Utifrån gemenskap och meningsfullt arbete, vill Fontänhuset genom trygghet och kontinuitet ge medlemmarna möjlighet att stärka sin självkänsla och utveckla sitt förhållande till samhälle och arbetsliv.

Ideell förening - Porten Dorkas

Adress: Storgatan 29 A, 703 63 Örebro
Telefon: 019-31 31 20
E-post: porten-dorkas@orebrostadsmission.se

http://www.orebrostadsmission.se

Porten Dorkas är en öppen verksamhet för människor i missbruk och som lever i akut hemlöshet. Här finns möjlighet att äta frukost och lunch, ta en dusch, tvätta kläder, vila och samtala om livet. Vi arbetar i ombudsmannaskap och stödjer deltagarna i kontakter med t.ex. myndigheter och vård. Tillsammans gör vi en plan som utgår ifrån deltagarens egna önskemål. Porten Dorkas är en fristad för de som varje dag lever i utanförskap.

Ideell förening - Livlinan

Adress: Boglundsgatan 1-3, 703 74 Örebro.
Telefon: 070-300 44 43

www.livlinansecondhand.se/livlinan.php

Secondhandförsäljning med möjlighet att ta emot volontärarbetare. Allt överskott går till biståndsverksamhet.

Ideell förening - Stadsmissionen

Adress: Köpmangatan 31
E-post: info@orebrostadsmission.se

www.svenskakyrkan.se/orebro/stadsmission

Stadsmissionen kommer att arbeta med härbärge för EU-migranter. Socialt företagande t.ex. cykelverkstad och syverkstad med återbruk i fokus. Second hand-butik med café. En skapande mötesplats för ungdomar. Försäljning av enkla tjänster, s.k. Blixtjobb. Olika typer av lågtröskelverksamhet för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Metoderna är social omsorg, socialt företagande och utbildning.

Ideell förening - Röda korset

Adress: Nygatan 36, 702 11 Örebro
Telefon: 019-18 61 33

kommun.redcross.se/orebro/

Röda Korset i Örebro erbjuder mentorverksamhet, stöd till asylsökande, besöksverksamhet, anhörigstöd, social verksamhet i olika former, insamlingar och secondhandförsäljning.

Aktiebolag - Myrorna

Adress: Fredsgatan 3, Örebro
E-post: orebro@myrorna.se
Telefon: 019-672 14 85

myrorna.se/har-finns-vi/orebro-fredsgatan

Myrornas uppdrag är att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle.

Ideell förening - Erikshjälpen

Adress: Åbyvägen 1, 702 27 Örebro
Telefon: 019-764 01 00

www.erikshjalpen.se/secondhand/vaara-butiker/orebro

Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Syftet med butikerna är också att erbjuda människor som lever i olika former av utsatthet en gemenskap, arbetsträning och praktik för att hitta vägar till personlig utveckling.

Ideell förening - Bra och Begagnat

Adress 1: Gamla gatan
Telefon: 019-611 20 66

Adress 2: Nastagatan 20
Telefon: 019-27 45 44

www.brabegagnat.se

På Bra och Begagnat kan man göra samhällstjänstgöring, arbetsträning och praktik. Butikerna brukar vara populära arbetsplatser att få komma till då de präglas av en varm atomsfär och god gemenskap.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!