Connect – ett stöd till föräldrar och vårdnadshavare

Familjebehandlingen, på Behandlingsenheten Barn i Örebro kommun, testar ett stödprogram för föräldrar som heter Connect. Connect är en anknytningsbaserad metod för stöd till föräldrar och vårdnadshavare. Det är ett program som bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling.

Fokus ligger på att utveckla förståelse, förmåga och uppmärksamt föräldraskap snarare än att undervisa och "tala om" vad som är rätt och fel i föräldraskapet. Connect är ett strukturerat program som bygger på tio principer där föräldrar eller vårdnadshavare uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt barn och dess beteende, nya sätt att förstå sig själva och sitt sätt att reagera som förälder samt nya möjligheter i föräldrarollen.

Örebro kommun är Connects hemvist

Örebro kommuns ansvar är att initialt upprätta ett koordinerande ansvar av Connect. Det innebär följande arbetsmoment:

 • Kartlägga vilka kommuner som kommer att fortsätta med Connect efter studiens slut.
 • Ha en överblick när grupper startar och slutar.
 • Administrera den integrerade utvärdering som ingår i Connect.
 • Ha regelbunden kommunikation med programansvariga i Kanada.
 • Ha regelbunden kommunikation med Örebro universitet.
 • Ha regelbunden kommunikation med utbildade handledare i Sverige.
 • Upprätta en webbsida med aktuell information.

Örebro kommuns åtagande på längre sikt

 • Marknadsföra och sprida intresse för Connect i andra kommuner.
 • Handledning för gruppledare.
 • Utbildning till blivande gruppledare.
 • Utbildning till blivande handledare.
 • Nätverksträffar för Connectledare.
 • Fortsatt samverkan med Örebro universitet och programansvariga i Kanada.

Örebros universitets åtagande

En viktig samarbetspartner till Connect Sverige är Örebro universitet.

Örebro universitet har erbjudit följande åtagande

 • Vara anordnare av nationella och internationella konferenser angående Connect.
 • Vara ett rådgivande organ gällande utvärdering och forskning av Connect.
 • Göra metaanalyser av vad som existerar inom det område Connect verkar i.
 • Ha regelbundna litteratursökningar gällande Connect.

Programansvarig

Connect är utvecklat och framtaget av Dr. Marlene Moretti, Simon Fraser University Vancouver, Kanada. Dr Moretti är mycket intresserad av ta del av Connects fortskridande i Sverige. Idag finns en väl inarbetad kontakt och ett samarbete med Dr. Moretti både från Örebro universitet och Örebro kommun.

Programansvarig åtar sig att

 • Administrera och sammanställa den integrerade utvärderingen som ingår i Connect.
 • Bistå med handledning och support under implementering och utveckling av Connect.
 • Kontinuerligt uppdatera och revidera manualen.
 • Vid minst ett tillfälle vidareutbilda ledare för behörighet att utbilda ledare i Sverige.
 • Vid minst ett tillfälle utbilda gruppledare.

Tidsplan

Under första året kommer arbetet vara inriktat på att sprida information om programmet samt erbjuda utbildning internt inom Örebro kommun. I uppdraget att "äga" Connect som program ingår att genomföra utvärdering vilket det behövs hitta rutiner och system för. Handledning kommer även att erbjudas till de kommuner som redan idag har programmet. Handledning kommer att kosta 6 000 kronor under en programomgång.

Under andra året ser arbetet ut som under första året med tillägget att erbjuda andra intressenter att köpa utbildning. Cirka 20 externa platser beräknas kunna säljas ut. Utbildningen pågår under en vecka och inkluderar material och handledning under den första programomgången. Kostnaden för extern försäljning kommer att vara ca. 15 000 kronor per plats. I och med detta kommer kostnaderna under andra året att vara självfinansierade med 50 procent.

För tredje året kommer andelen utbildningsplatser att utökas till 40 stycken per år vilket gör projektet självfinansierat.

Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?