Åldras på dina villkor – strategi för äldreomsorgen

Örebro kommun arbetar hela tiden för att utveckla äldreomsorgen. I strategin Åldras på dina villkor finns kommunens övergripande mål och riktning för utvecklingen. Strategin har arbetats fram och beslutats av programnämnd social välfärd.

Som underlag genomfördes 2015 omfattande dialoger med medborgare och medarbetare för att ta reda på hur örebroarna vill ha det som äldre.

Åldras på dina villkor – Strategi för äldreomsorgen 2018-2021 med framtidsperspektiv mot 2040. Pdf, 484.3 kB.

Nedan presenterar vi huvuddragen i strategin.

Övergripande mål

För att du ska kunna åldras på dina villkor, ska Örebro kommun arbeta för följande övergripande mål:

 • Du ska få ett flexibelt stöd som utgår ifrån dina mål, vad du behöver och tycker är viktigt.
 • Stödet ska bidra till hälsa och till att du kan fortsätta att göra det du tycker om.
 • Du ska ha möjlighet att vara delaktig i utformningen av samhället och i skapandet av dagens och morgondagens omsorg.
 • Det ska vara tryggt att åldras i Örebro.
 • Det ska finnas ett brett utbud av bostäder för äldre.
 • Maten ska bidra till god hälsa och livskvalitet.
 • Medarbetarna har goda förutsättningar och rätt kompetens för att möta dina behov.
 • Samarbete ska förbättra din livssituation.

Nyckelområden och mål för 2021

Individanpassat stöd och självbestämmande

Övergripande mål:

Du ska få ett flexibelt stöd som utgår ifrån dina mål, vad du behöver och tycker är viktigt.

Stödet ska bidra till ökad hälsa och att du kan nå dina mål. Det utgår ifrån vad du behöver och tycker är viktigt. En ständig dialog med dig och utrymme för flexibilitet i organisationen är grunden för arbetet.

Medarbetarna skapar förutsättningar för största möjliga självbestämmande för dig i vardagen utifrån din kognitiva förmåga och på ett språk som du kan. För att stärka dina möjligheter ska stödet fokusera på att du ska behålla och så långt som möjligt förbättra din aktivitets- och funktionsförmåga.

Medarbetarna ska därför arbeta utifrån ett rehabiliterande arbetssätt, som tar tillvara på dina resurser och möjligheter. Du får ett gott och respektfullt bemötande med förståelse för dig som person och för din livssituation. Din kroppsliga integritet respekteras.

Mål

Individanpassat stöd

 • Öka individens och anhörigas inflytande över innehåll och utformning i stödet som ges inom ramen för biståndsbeslutet.
 • Medarbetarna har tid för dig och du träffar personer du känner igen, känner tillit till och har förtroende för.

Jämlik vård och omsorg

 • Så långt som möjligt erbjuda stöd på ett språk som individen förstår.
 • Utveckla medarbetarnas kompetens i alternativa kommunikationssätt.
 • Medarbetarna ska ha kunskap inom området mänskliga rättigheter.
 • Minst fem enheter eller arbetsgrupper inom äldreomsorgen HBTQ-diplomeras årligen.
 • Tydligare motivering vid biståndsbeslut.
 • Stimulera användningen av välfärdsteknik.

Rehabiliterande arbetssätt

 • Stödet är utformat så att varje persons kapacitet och förmågor tas tillvara.
 • Stärka individens självständighet genom ökad användning av tekniska lösningar.

Delaktighet

Övergripande mål:

Du ska ha möjlighet att vara delaktig i utformningen av samhället och i skapandet av dagens och morgondagens äldreomsorg.

Dina erfarenheter och synpunkter ska tas tillvara både i övergripande frågor kring hela kommunens utveckling och i mer specifika frågor som rör utformningen av din vård och omsorg. Du, liksom dina anhöriga har möjlighet att påverka och vara delaktiga både som enskilda och via olika organisationer.

Det är lätt att lämna åsikter, tankar och önskemål och det ska vara tydligt hur de tas omhand.

Mål

Delaktighet på individnivå

 • Öka antalet dialoger för att alla ska kunna påverka äldreomsorgen.
 • Alla verksamheter ska ha fungerande flexibla strukturer för delaktighet.
 • Dialog, inflytande och information i vardagen ska ske anpassat för de största språkgrupperna bland äldre, inklusive finska och svenskt teckenspråk.
 • Stärka anhörigas delaktighet genom olika former av dialog.

Delaktighet på samhällsnivå

 • Öka dialogen med föreningar, pensionärsråd och organisationer för äldre.

Aktivt liv och social gemenskap

Övergripande mål:

Stödet ska bidra till hälsa och till att du kan fortsätta att göra det du tycker om.

Du ska ha möjlighet till ett aktivt liv och social gemenskap hela livet. Du ska också ha goda möjligheter att delta i samhällslivet. Ett nära samarbete mellan kommunen, civila samhället, idéburen verksamhet och näringslivet bidrar med förutsättningar för det. En god tillgänglighet i samhället bidrar också till att du kan fortsätta att vara aktiv.

För att stärka dina möjligheter har du tillgång till tidigt stöd och hälsofrämjande aktiviteter som lägger en bra grund för att du ska kunna fortsätta göra det du tycker om. Det gör även det rehabiliterande arbetssättet som fokuserar på att förbättra din aktivitets- och funktionsförmåga.

Mål

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

 • Stötta äldre som saknar förutsättningar till att kunna delta i olika aktiviteter.
 • Öka information om, och tillgänglighet till, utbudet av aktiviteter.
 • Förebygga och motverka ofrivillig ensamhet.
 • Medverka till och stimulera utvecklingen av fler mötesplatser för äldre.
 • Öka tillgängligheten i befintliga parker och vid skapandet av nya.

Samverkan med civila samhället, idéburen verksamhet och näringslivet

 • Bättre stöd ska ges till frivilliga.
 • Uppmuntra initiativ från civila samhället och öka samarbetet med dessa.
 • Identifiera och ta till vara de resurser som finns kring varje person i form av anhöriga, andra privatpersoner och civila samhället.

Fysisk, social och digital tillgänglighet

 • Utveckla utemiljön vid vård- och omsorgsboenden.
 • Tillhandahålla åtkomst till internet i gemensamma ytor på vård- och omsorgsboenden samt i korttidsvård inklusive växelvård.
 • Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken för att öka äldres rörlighet i samhället.
 • Förbättra äldres möjlighet till aktivt liv och social gemenskap oavsett språk.

Trygghet

Övergripande mål:

Det ska vara tryggt att åldras i Örebro.

Du ska känna dig trygg med att åldras. Det betyder bland annat att du ska känna dig trygg i din vardag och att du och dina anhöriga känner er tillfreds med stödet du får. Det betyder också att du har kontroll över ditt liv. Stödet utgår ifrån vad du behöver och tycker är viktigt.

Anhörigas insatser är en resurs som ska tas tillvara. Dina anhöriga ska känna trygghet och bli sedda, lyssnade på och delaktiga. De ska erbjudas stöd som underlättar, är flexibelt och av god kvalitet. Personal med relevant utbildning och kompetens för sitt uppdrag bidrar till detta.

En ökad användning av välfärdsteknik bidrar också till trygghet i vardagen. Den välfärdsteknik som äldreomsorgen använder leder till effektivare användning av tillgängliga resurser, stärker vårdsäkerheten, samt möjliggör mer tid för möten mellan människor. Det bidrar till att säkra en kvalitativ omsorg och förbättra effektiviteten.

Välfärdsteknik ska även bidra till bättre möjligheter att hantera de olika förutsättningar som finns för äldreomsorg i landsbygd respektive i tätort. Hög säkerhet och integritet i användandet är viktigt.

Mål

Trygghet i vardagen

 • Föra dialog med medborgarna om vad de behöver för att känna ökad trygghet i vardagen.
 • Öka tryggheten i övergången mellan vård på sjukhus och i bostaden.
 • Använda fler smarta tekniska lösningar.

Trygghet i bostaden

 • Öka antalet trygga bostäder.
 • Utveckla de trygghetsskapande åtgärderna i alla boendeformer.

Trygg kompetens

 • Stärka medarbetarnas kompetens inom områden som är viktiga för äldre, med fokus på både gerontologi och geriatrik.

Boende

Övergripande mål:

Det ska finnas ett brett utbud av bostäder för äldre.

Det ska finnas olika boendeformer för att möta olika omsorgs- och trygghetsbehov. God tillgänglighet och möjlighet till tekniska lösningar inom det ordinarie bostadsbeståndet bidrar till att du kan bevara din självständighet och trygghet i din vanliga bostad. Om du behöver finns olika boendeformer med utökat stöd.

Du väljer vad som passar bäst utifrån dina behov och önskemål, och det tillgodoses så långt som möjligt. Vård- och omsorgsboendena är flexibelt utformade och anpassas efter dig som bor där, både vad gäller intressen och behov. De erbjuder trygghet, gemenskap och aktivitet. Digitala möjligheter tas tillvara och bidrar till en kvalitativ omsorg.

Oavsett hur du bor är det alltid ditt hem och det är utgångspunkten för den som ger dig stöd.

Mål

Utveckling av boenden och boendeformer

 • Utveckla flexibla boenden där människor möts över generationsgränser.
 • Tydlig informationen om olika boendeformer.
 • Underlätta flytt till vård- och omsorgsboende.
 • Förbättra tillgången till trygghetsbostäder.

Maten och måltiden

Övergripande mål:

Maten ska bidra till god hälsa och livskvalitet.

Maten och måltiden har stor betydelse för hälsa och livskvalitet. Maten är välsmakande, näringsriktig och hållbart producerad. Även måltiden är en del i vårt rehabiliterande arbetssätt för att du ska kunna bevara din självständighet.

Medarbetarna har goda kunskaper om mat, måltid och nutrition för äldre samt om mattraditioner inom olika kulturer och religioner. Måltiden och miljön i kommunala restauranger och matsalar på vård- och omsorgsboenden är trivsam och bidrar till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Mål

Mat, måltid och nutrition

 • Öka kunskapen gällande mat, måltid och nutrition hos både äldre och medarbetare.
 • Göra de äldres måltidsmiljö trivsammare.
 • Möjliggöra för äldre att laga mat och/eller äta mat tillsammans.
 • Möjliggöra för äldre att delta i måltidsförberedelser.
 • Öka självständigheten genom att använda tekniska hjälpmedel i måltidssituationen.
 • Mat från olika kulturer finns tillgänglig för såväl ordinärt boende som vård- och omsorgsboende.
 • Se över möjligheten att laga egen mat på vård- och omsorgsboende.

Medarbetarna

Övergripande mål:

Medarbetarna har goda förutsättningar och rätt kompetens för att bedriva en god äldreomsorg.

Att alla som jobbar inom äldreomsorgen har goda arbetsförhållanden och rätt kompetens är grunden för en äldreomsorg av hög kvalitet. Medarbetarna är engagerade och vill göra bästa möjliga jobb för dig. De är delaktiga och tar ansvar för utvecklingen av den egna verksamheten.

Ständig utveckling är en naturlig del av arbetet. För att lösa framtidens vård och omsorg arbetar kommunen för att identifiera behov av nya kompetenser och yrkeskategorier. Kommunen arbetar också för att höja statusen och stoltheten inom vårdyrkena.

Utöver tillräckliga kunskaper i svenska språket är tillgång till personal med kunskap i andra språk en kvalitetsfaktor. Denna kommer att bli allt viktigare i takt med att antalet äldre med annat modersmål än svenska ökar. Därför bör även detta beaktas i ett breddat och medvetet rekryteringsarbete.

Mål

Attraktivt arbete – Örebro kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare

 • Öka vård- och omsorgsyrkenas attraktivitet.
 • Utveckla möjlighet att prova nya sätt att tänka kring arbetstid och schema.
 • Flerspråkighet ska vara meriterande vid anställning.
 • Medarbetarna har ansvar och befogenheter utifrån sin roll och funktion samt är delaktiga i utformandet av sin arbetssituation.

Möjlighet till utveckling

 • Kompetensutvecklingen ska utformas för att möta äldreomsorgens utmaningar på kort och lång sikt.
 • Ökad möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Medarbetarna ska ha kompetens och utbildning för att ge ett korrekt och respektfullt bemötande.
 • Äldreomsorgen har ledare (chefer) med rätt kompetens och ledaregenskaper.
  Förbättra karriärmöjligheterna.

Breddad kompetensförsörjning

 • Kompetens används i högre utsträckning på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
 • Identifiera och utveckla nya rekryteringsformer.
 • Utveckla och bredda rekryteringsbasen.

Samarbete och samverkan

Övergripande mål:

Samarbete ska förbättra din livssituation.

Olika professioner, verksamheter och myndigheter samverkar för att uppnå en säker vård med god kontinuitet för dig. Samverkan leder till att övergång mellan verksamheter, såsom sjukhus och bostad, sker säkert och smidigt.

Mål

Samarbete mellan verksamheter, myndigheter och huvudmän

 • Vidareutveckla samverkan mellan kommun och region för att förbättra stödet till medborgarna.
 • Samordna regionens och kommunens IT-system för att underlätta samverkan för medborgaren.
 • Arbetet med samordnad individuell plan genomsyrar alla verksamheter.

Samarbete mellan professioner

 • Förstärka samverkan mellan professioner både inom och utanför kommunen.

Samarbete med civila samhället

 • Förbättra samverkan och samarbetet med civila samhället och vårdcentralerna gällande information om stöd och aktiviteter till den äldre.

Utvecklingsarbetet Sveriges bästa äldreomsorg

Mer information om utvecklingsarbetet Sveriges bästa äldreomsorg.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se