Vägen mot våra mål

Örebro kommun ska vara en kommun där människor ges möjligheter att utvecklas och bidra, kommunen ska växa både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Styrmodell

Kommunens vision "Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad" utgör tillsammans med fyra strategiområden den styrmodell som ska stödja verksamheterna att använda resurserna effektiv och att erbjuda tjänster med god kvalitet.

Strategiska områden

Till strategiområdena knyts en rad målområden som gäller för perioden 2017–2019.

Varje år mäts hur väl verksamheterna har klarat av att nå målen, resultatet finns i kommunens årsredovisning.

De strategiska områdena:

Utförligare presentation av de strategiska områdena och målområdena finns i dokumentet "Övergripande strategi och budget". Pdf, 5 MB. (Pdf, 5 MB)

Hållbar tillväxt

Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan.

Målområde 1

Sysselsättningen ska öka. Detta ska ske genom

 • stärkt samverkan med näringslivet
 • ökade insatser för att fler ska få jobb
 • ökat samarbete med grannkommuner
 • att stimulera nyföretagande
 • partnerskap med näringsliv och andra offentliga aktörer.

Målområde 2

Örebro ska vara en ekologiskt hållbar kommun. Detta ska ske genom att

 • Örebro kommun arbetar för att minska sin klimatpåverkan
 • ge förutsättningar för medborgarna att aktivt delta i arbetet.

Målområde 3

Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen. Detta ska ske genom

 • en öppen och tillgänglig kommun som ger snabba svar
 • en enklare vardag för privatpersoner och företag
 • en smartare och öppnare förvaltning
 • högre kvalitet och effektivitet i arbetet.

Målområde 4

Det ska finnas bra kommunikationer för en fungerande vardag. Detta ska ske genom att

 • kommunikationer till och från Örebro binder samman arbetsmarknadsregioner i Mellansverige
 • den digitala infrastrukturen utvecklas.

Målområde 5

Den kommunala förvaltningen ska sträva efter att använda resurserna på bästa sätt. Detta ska ske genom

 • ständiga förbättringar i verksamheternas alla delar
 • en ekonomi som är långsiktigt hållbar
 • att Örebro kommun är en attraktiv arbetsgivare med hög kvalitet på välfärden för medborgarna.

Människors egenmakt

Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling.

Målområde 1

Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Detta ska ske genom:

 • en stärkt dialog med medborgarna inför politiska beslut
 • att medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster fortsätter att utvecklas.

Målområde 2

Människors ojämlika livsvillkor i våra stadsdelar ska minska. Detta ska ske genom att:

 • utjämna skillnader och knyta ihop staden
 • kommunens verksamheter samverkar för att utveckla stadsdelarna på väster.

Målområde 3

En meningsfull fritid och möjlighet till eget engagemang ska bidra till livskvalitet. Detta ska ske genom:

 • att kommunen tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att utvecklas
 • ett stärkt samarbete med det civila samhället.

Målområde 4

Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. Detta ska ske genom:

 • att all form av diskriminering motarbetas
 • stärkt jämställdhet
 • att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs.

Barn och ungas behov

Genom samordnande insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Målområde 1

Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara godkända resultat i skolan. Barn och ungas välmående ska stärkas, med särskilt fokus på unga tjejer.

Målområde 2

Förskolan i Örebro kommun ska hålla högsta kvalitet. Förskolan ska vara en omsorgsfull och trygg plats för barnen, med god pedagogisk verksamhet.

Målområde 3

Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen ska minska. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen verka för att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid.

Trygg välfärd

Örebro ska vara en kommun där människor vill bo, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Målområde 1

Örebro erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna att för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas.

Målområde 2

En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna fortsätta att växa. Kommunen ska underlätta så att fler bostäder kan byggas.

Målområde 3

Örebro ska vara en trygg kommun för kvinnor, män och barn. Stadsmiljön ska utvecklas så att tryggheten ökar och de kommunala verksamheterna ska verka för att understödja medborgarnas trygghet. Kommunen ska vara en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!