Forskningsprojekt ska lyfta fram medarbetarnas förslag i Hemvården

Arbetet med att ta fram förslag på nya arbetssätt pågår inom Hemvården. Nu förstärks detta genom att Inger James och Annica Kihlgren från Örebro universitet kommer att knytas till arbetet. Med utgångspunkt i medarbetarnas och medborgarnas kunskap och erfarenhet kommer deras forskning att hjälpa enheterna att hitta fler utvecklingsförslag att testa.

Inger James och Annica Kihlgren är verksamma inom Forskningsmiljön Äldres hälsa och livsvillkor på Örebro universitet och har tidigare varit involverade i framtagandet av Vård och omsorgs värdegrund.

Forskningsprojektet som nu påbörjas inom Hemvården handlar om att stötta enheterna i att tillsammans ta fram förslag på utveckling utifrån en djup kunskap om verksamheten. Det övergripande målet är att det ska leda till ett effektivare, kvalitativt arbetssätt med utgångspunkt i individens mål med sin vård och utifrån lokala förutsättningar. Det är med andra ord en viktig pusselbit i arbetet för att skapa en hållbar hemvård som är bra för dem vi är till för, har en bra arbetsmiljö, är effektivare än idag och håller sig inom lagar och värdegrund.

Arbetet sker strukturerat nerifrån och upp enligt samma modell som användes när värdegrunden togs fram. Grunden är att lära av medarbetarna och medborgarna och tillsammans utveckla arbetssättet i hemvården utifrån den kunskapen. Genom det bidrar forskningsprojektet inte bara till fler förslag på utveckling, utan stöttar också ett mer självgående arbetssätt, som enheterna sedan har med sig i det fortsatta arbetet.

Alla enheter kommer delta, men Vasa, Nikolai och Östernärke börjar

Forskningsprojektet startar i Vasa, Nikolai och Östernärke, men målet är att komma igenom alla enheter innan projektet avslutas. Alla som deltar i forskningsprojektet (medarbetare, äldre och anhöriga) kommer att få ett brev med information om vad det innebär.

Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Publicerad: 25 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?