Servicetjänster – utförare

Den som fått beslut om servicetjänster i Örebro kommun kan själv välja utförare. Här är information till dig som vill bli eller är utförare.

Rättigheter och beslut

Kommunerna är skyldiga att ge sina invånare hjälp och stöd, enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De utförare av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem som godkänns förbinder sig att följa Örebro kommuns riktlinjer.

Detta ingår i servicetjänster

Den som behöver hjälp med service kan ansöka om specifikt antal timmar per månad som subventioneras kommunalt, för städning, tvätt, inköp och fönsterputs. Ansökan sker via en särskild blankett. Behovet utreds av en kommunal biståndshandläggare som beslutar vad servicetjänsterna ska omfatta. Läs mer om servicetjänster.

Ersättning

Den utförda tiden hos brukaren är grunden för ersättningen till utföraren. Tidsregistreringen är företagets underlag för fakturering till kommunen, som i sin tur fakturerar brukaren. Ersättningen för en timme utförd service redovisas. Beskrivning av ersättning - service (pdf, 14.3 kB)

Alla utförare – privata såväl som kommunens egen regi – får samma ersättning och priset fastställs årligen.

Tilläggstjänster

Godkända företag har möjlighet att, utöver de kommunalt subventionerade tjänsterna, sälja tilläggstjänster som möjliggör skatteavdrag enligt RUT. Dessa tjänster beställs direkt av utföraren och faktureras mot kunden.

Dialog och uppföljning

Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar utförarens verksamhet, till exempel att utföraren följer lagar, förordningar och riktlinjer samt uppfyller kommunens kvalitetskrav. Uppföljningen sker bland annat genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Genom regelbundna enkäter följer kommunen upp brukarnas uppfattningar om utförarna.

Som stöd till utförarna anordnar kommunen regelbundet dialogträffar där aktuella frågor diskuteras.

Marknadsföring

För att brukarna ska hitta och kunna jämföra olika utförare presenteras företagen på sidan Utförare av fixartjänst, servicetjänster och omvårdnad i hemmet. Här finns också möjlighet att berätta om det egna företagets eventuella profil och visa upp företaget med logotyp eller bild. I samband med kontraktsskrivningen levererar utföraren en beskrivning av det egna företaget till presentationen på orebro.se.

Utföraren har också möjlighet att själv marknadsföra sig gentemot såväl nuvarande som framtida brukare och i den marknadsföringen hänvisa till det kommunala godkännandet, i enlighet med kommunens riktlinjer för marknadsföring.

Tillståndsplikt

Från och med den 1 januari 2019 införs tillståndsplikt för verksamheter som bedriver hemtjänst i form av serviceinsatser, omvårdnad och mattjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Tillståndsplikten gäller även för underleverantörer. Du ansöker om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avgiften för en ansökan är 30 000 kr.

På IVO:s webbplats kan du läsa mer och ansöka om tillståndsplikt.

Förfrågningsunderlag

Ansökan ska utgå från det förfrågningsunderlag som avser den specifika tjänsten. I förfrågningsunderlaget anges de förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda för att ett företag ska bli godkänt. Förfrågningsunderlaget samt de styrande dokumenten återfinns genom länk längst ner på sidan.

Den som ansöker om att bli utförare har möjlighet att ange i vilka områden i kommunen man vill arbeta och kan också ange ett maximalt antal timmar man kan utföra.

Områden

Örebro kommun uppdelad i sex geografiska områden, se karta/kartor. Ansökan kan göras för ett eller flera områden.

Godkännande

Ansökan kan ske när som helst. Uppfyller företaget kommunens krav, godkänns det och får bli utförare. Förfarandet innebär att kommunen inte kan bestämma hur många företag som blir utförare av en tjänst. Nya företag kan också tillkomma allt eftersom de godkänns.

Brukarna avgör själva vilken eller vilka utförare de anlitar och omval av utförare sker på brukarens initiativ. Ett godkännande innebär inte att företaget garanteras ett visst antal brukare eller utförda timmar.En ansökan tar som mest fyra veckor att behandla, under förutsättning att den är komplett. Storhelger och sommarmånader kan förlänga handläggningstiden. Efter godkännandet måste företagen delta i ett antal utbildningstillfällen för att kunna bli valbara.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 9 september 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?