2019-03-05 Nuläge och tidplan

Det är ett digert förberedelsearbete som pågår inom kommunen inför det nya systemet med upphandlade omvårdnadstjänster och hälso- och sjukvårds­tjänster. Planen är att upphandlingen ska genomföras under perioden maj–oktober 2019.

Arbetet inför upphandlingen handlar både om att ta fram vilka krav som ska ställas och om att säkerställa hur och av vilka som kraven ska följas upp.

– Allt behöver vara på plats innan vi påbörjar upphandlingen. Det system vi arbetar fram har nya förutsättningar jämfört med idag och vi måste säkerställa kvaliteten för medborgarna i det genom att noga arbeta igenom kraven och uppföljningen. säger Patrik Jonsson, programdirektör för Social välfärd.

Programnämnden fastslog i mars 2018 att 50 % av behovet av omvårdnads- och hälso- och sjukvårdstjänster ska upphandlas. Resterande 50 % ska kommunen hantera i egen regi. Programnämnden fastslog också att förfrågningsunderlaget ska utformas så att det är möjligt för både små och stora företag och idéburna organisationer att lämna anbud.

– Viktiga frågor att ta ställning till nu är bland annat hur en fördelning mellan de upphandlade företagen ska se ut baserat på de här besluten, vilka krav som ska ställas kring kvällar, helger och natt, samt hur ersättningen ska se ut och på vilka grunder den ska ges, berättar Patrik Jonsson.

En omvärldsanalys är gjord för att ta reda på hur andra kommuner har lagt upp sina utförarsystem vad gäller upphandlade omvårdnadstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. Det planeras också för en marknadsanalys, för att undersöka intresset hos företagen samt deras möjligheter att verka inom det nya systemet. Olika referensgrupper kommer under våren att vara inblandade i arbetet med krav och uppföljning, men vilka krav som i slutänden ställs är ett beslut som programnämnd Social välfärd tar.

– Vi gör nu vårt allra bästa för att ta fram bra förslag för hur det nya systemet ska byggas upp. I det arbetet är synpunkter från både medborgare, företag och kommunala företrädare viktiga att ta hänsyn till. Det färdiga förfrågningsunderlaget blir offentligt i samband med annonseringen i maj. säger Ingrid Magnusson, projektledare för arbetet.

Tidplan

  • Januari–april 2019: Arbete för att färdigställa förutsättningar och krav.
  • Början maj 2019: Annonsering av upphandling, förfrågningsunderlag offentligt.
  • Början oktober 2019: Tilldelningsbeslut (beslut om leverantörer).
  • Januari–april 2020: Övertagande av kunder.
  • Övergången mellan valfrihetssystemen ska ha skett den 15 april 2020.

Frågor om arbetet

Välkommen att höra av dig till Servicecenter på 019-21 10 00 om du har frågor.

Mer information

Mer information om det nya valfrihetssystemet för omvårdnadstjänster.

Senast uppdaterad: 8 mars 2019
Publicerad: 5 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?