2018-03-22 Klart: valfrihetssystemet för omvårdnads­tjänster görs om

Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster ska ersättas med samma system som man idag har för vård- och omsorgsboenden. Det beslutade kommunfullmäktige den 21 mars. Hemvårdens kunder kommer fortfarande att kunna välja mellan flera leverantörer. Omställningen till det nya systemet genomförs tidigast under våren 2020. Inom valfrihets­systemet för servicetjänster, kost och daglig verksamhet görs inga förändringar.

Det nya systemet för omvårdnadstjänsterna, som kommunfullmäktige nu har beslutat om, innebär att kommunen kommer att upphandla leverantörer av omvårdnads­tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster enligt lagen om upphandling. Det betyder att kommunen kan upphandla ett antal utförare av omvårdnadstjänster och att de upphandlade företagen får avtal på ett visst antal kunder under en specificerad period.

– Den som har hemvård kommer fortfarande kunna välja leverantör av omvårdnads­tjänster, samtidigt som utförarna får ett mer stabilt kundunderlag och därmed bättre möjlighet att planera sin verksamhet långsiktigt. Vi tror att det bidrar till en bättre kvalitet, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande för programnämnd Social välfärd.

Skillnaden för dem som behöver omvårdnad via hemtjänsten är att det blir färre utförare än idag och att det kommer att finnas ett tak för hur många kunder utförarna inklusive kommunen kan ha. Om man vill ha en utförare av omvårdnad som har fullt kommer man kunna ställa sig i kö till den önskade utföraren, på samma sätt som det fungerar idag när det gäller vård- och omsorgsboenden. Valfrihetssystemet för servicetjänster, kost och daglig verksamhet berörs inte av beslutet. Där blir det inga förändringar.

Hälso- och sjukvårdsinsatser upphandlas

Att även hälso- och sjukvårdsinsatserna kommer att upphandlas tillsammans med omvårdnadstjänsterna är nytt. Hälso- och sjukvården ingår idag inte i valfrihets­systemet utan hanteras enbart av kommunen.

– Att leverantörerna ansvarar för både omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser är viktigt för att förbättra möjligheterna till teamsamverkan mellan yrkesprofessionerna. Det handlar om att jobba tillsammans för att ge det bästa stödet till individen och vi vill arbeta mer så framöver. säger Per-Åke Sörman.

Förändringar först om två år för kunderna

Förändringen av systemet genomförs tidigast under våren 2020. Det hänger ihop med att uppsägningstiden för kommunens nuvarande avtal med utförarna är två år. Om företagen väljer att vara kvar under hela perioden sker alltså inga förändringar för kunderna förrän tidigast 2020. Om ett företag väljer att avsluta sitt avtal i förväg får deras kunder hjälp via Servicecenter med att välja en ny utförare.

Inga nya ansökningar antas för omvårdnadstjänster

För företagens del innebär beslutet att man istället för att vara utförare av omvårdnadstjänster enligt lagen om valfrihet (LOV) kan delta i en upphandling för att bli leverantör under en fastslagen period enligt lagen om upphandling (LOU). Kommunens nuvarande avtal med utförare av omvårdnadstjänster kommer att sägas upp, och från och med den 21 mars antas inga nya ansökningar från nya leverantörer av omvårdnadstjänster. Förberedelserna för att genomföra beslutet i praktiken påbörjas inom kommunen.

– Förutom att säga upp nuvarande avtal med företagen och förbereda underlag för upphandling, behöver vi se till att alla rutiner, från ansökan om bistånd till uppföljning av insatserna, fungerar med det nya, ur både ett kundperspektiv och ett leverantörs­perspektiv. Vi behöver också se över hur hemvården i vår egen regi ska hantera det nya. säger Sofia Persson, tillförordnad programdirektör för Social välfärd.

Kommunfullmäktiges beslut är följande:

  1. Nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster avskaffas och ersätts av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt LOU. Nuvarande avtal sägs upp med två (2) års uppsägningstid.
  2. Nuvarande valfrihetssystem för kost, daglig verksamhet och servicetjänster kvarstår oförändrat.
  3. I det nya systemet ska lika stora delar av vård- och omvårdnadstjänster utföras i kommunens egen regi som av upphandlade leverantörer.
  4. Inga avtal ska tecknas med nya leverantörer av omsorgstjänster under den tvååriga uppsägningstid som gäller för ingångna avtal.
  5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förfrågnings­underlag för upphandling av vård- och omvårdnadstjänster vilket inkluderar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  6. Förfrågningsunderlaget ska vara utformat så att det är möjligt för både små och stora företag och idéburna organisationer att inkomma med anbud.
  7. I framtida upphandlingar ska omsorgstagarnas val av utförare under föreliggande avtalsperiod ligga till grund för hur stor andel av vård- och omsorgstjänster som ska upphandlas och hur stor andel som ska utföras i kommunens egen regi.
  8. Kommundirektören får i uppdrag att i samband med kommande budgetarbete se över konsekvenser av nytt valfrihetssystem.
Senast uppdaterad: 5 mars 2019
Publicerad: 5 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?