Resultat av mikroenkäter

Under våren skickades mikro­enkäter med korta frågor om rehabiliterande arbets­sätt ut till verksamheter inom Vård- och omsorgs­förvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser. Nu har det kommit in svar på enkäterna och projektet har fått ta del av med­arbetarnas tankar om införandet av ett rehabiliterande arbetssätt.

Mikroenkäternas syfte var förutom att projektet skulle få ta del av tankar från de berörda verksamheterna även att bidra till samtal om rehabiliterande arbets­sätt ute i verksamheterna. Enligt verksamheterna som svarat på enkäten är personal­frågan en av de viktigaste frågorna inför införande av ett rehabiliterande arbetssätt.

Det måste finnas tillräckligt med personal som får den tid som behövs för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Samtidigt är det viktigt att personalen har rätt kompetens och tydliga rutiner.

Verksamheterna tycker även att man behöver prata mycket om vad rehabiliterande arbetssätt innebär. Medarbetare ska dela erfarenheter med varandra både inom den egna verksamheten och mellan olika verksamheter.

Medborgarens mål i fokus

Den enskilde medborgarens ökade delaktighet är grundläggande i ett rehabiliterande arbetssätt. Att förankra att man i möjligaste mån följer medborgarens behov och vilja samt arbetar för att främja medborgarens möjlighet att uttrycka sina önskemål menar verksamheterna är viktigt i ett rehabiliterande arbetssätt.

När man arbetar för att uppnå medborgarens mål tycker verksamheterna som svarat på enkäten att det är viktigt att medborgaren får det stöd som efterfrågas och att man är medveten om att detta kan ändras över tid.

– Det är roligt att verksamheterna uttrycker engagemang och intresse för rehabili­terande arbetssätt. Bland annat är verksamheterna positiva till ett mer utvecklat team­arbete och en högre grad av delaktighet för de enskilda medborgarna, säger Berit Hjalmarsson, projektkoordinator.

Tydlighet kring svåra situationer efterfrågas

Att uppfylla medborgarens mål kan vara svårt menar en del av verksamheterna. Ibland kan de mål som en medborgare har vara omöjliga att uppnå. Då behöver medarbetarna veta hur de ska hantera den situationen. Svårigheter kan även uppstå om en medborgare till exempel har en demenssjukdom. Då behöver det vara tydligt vilket mandat anhöriga kan få när det kommer till medborgarens mål.

– Det vi tar med oss i det fortsatta utvecklings­arbetet är att dialogen med medarbetarna är väldigt viktig. De erfarenheter och tankar som uttrycks kommer vi att använda när de förslag som de olika projekt­grupperna tar fram ska förfinas och testas. Det finns ett stort kunnande i verksamheterna som vi vill ta tillvara genom med­arbetarnas delaktighet och vi kommer att återkomma till hur det konkret ska se ut. Bland annat kommer det skickas ut fler mikro­enkäter i framtiden, säger Berit Hjalmarsson.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!