Rehabiliterande arbetssätt: Förslag på förändringar i organisationen

I arbetet med införandet av ett rehabiliterande arbetssätt håller den första fasen nu på att avslutas. En del av delprojekten har skrivit slutrapporter om vad de kommit fram till i sitt arbete. Delprojektet organisation och medarbetare är ett av de projekt som tagit fram en slutrapport.

Delprojektets uppdrag har varit att utreda de nödvändiga organisatoriska förutsättningarna, inklusive bemanning, för att kunna genomföra ett rehabiliterande arbetssätt inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för funktionshindrade. Uppdraget har också varit att beskriva hur en förflyttning mot ett rehabiliterande arbetssätt ska kunna ske.

Kartläggning för att se strukturer

Delprojektet har genomfört en kartläggning av nuläget inom förvaltningarna. Syftet med kartläggningen har varit att visa på strukturer i arbetet runt medborgaren samt definiera vilka organisatoriska förutsättningar som är nödvändiga för att genomföra ett rehabiliterande arbetssätt. Delprojektet genomförde vid nulägeskartläggningen ett antal workshops med olika målgrupper där representanter från berörda verksamheter deltog. En undersökning av första linjens chefers förutsättningar att införa och leda ett rehabiliterande arbetssätt har genomförts. Dessa påvisar utmaningar kopplat till bland annat att stora medarbetargrupper får negativa konsekvenser för medarbetare och chefer. Personalmässig stabilitet är en viktig faktor för förändringsarbete och införande av rehabiliterande arbetssätt. Chefer behöver få förutsättningar för att skapa engagemang och kunna utöva ett närvarande ledarskap.

Resultat: Organisationen närmast medborgaren behöver stärkas

Resultatet av kartläggningen har visat att det i stora delar av organisationen just nu saknas förutsättningar att införa ett rehabiliterande arbetssätt. För att ett rehabiliterande arbetssätt ska kunna införas behöver organisationen närmast medborgaren stärkas. Delprojektet har visat på vilka områden i organisationen runt medborgaren som behöver förändras och gett förslag på hur dessa förändringar kan se ut. Dessa områden är till stor del gemensamma för de olika verksamheterna.

– Nulägeskartläggningen visar att de individuella mål som medborgaren tillsammans med omvårdnadspersonal ska arbeta mot saknas. Målen som finns är ofta övergripande och generella, dessutom följs dessa övergripande mål inte alltid upp. Förutsättningarna för kommunikation och teamsamverkan ser idag väldigt olika ut både tidsmässigt och organisatoriskt, säger Kristina Lundberg, delprojektledare.

Förslag på förändringar

För att pröva de förslag på förändringar som delprojektet kommit fram till samt skaffa kunskap och erfarenhet föreslås att testverksamheter genomförs. Testverksamheternas resultat ska visa hur en organisation med ett rehabiliterande arbetssätt skapas och ska utgöra en del av införandet inom övriga verksamheter. Delprojektet har genomfört workshops med representanter för ett hemvårdsområde för att hitta en modell och en struktur för hur ett rehabiliterande arbetssätt ska prövas i en testverksamhet.

– En förändring som vi ser behöver ske är att vi låter medborgaren vara delaktig i utformandet av individuella mål. Vi ser även att medborgaren ska möta färre antal personer och i större utsträckning möta sin kontaktperson. För att detta ska vara möjligt behöver samverkan i teamet runt individen stärkas, säger Kristina Lundberg.

Delprojektets förslag om förflyttning mot ett rehabiliterande arbetssätt är att förändringen behöver vara långsiktig, ske successivt genom testverksamheter och ett målmedvetet och uthålligt arbete. Delprojektet föreslår att testverksamheten först genomförs inom hemvården under en längre period för att sedan genomföras i andra verksamheter under kortare perioder utifrån den struktur som tagits fram.

– Vi föreslår att låta ett geografiskt hemvårdsområde testa arbetssättet med ett begränsat antal medborgare. Genom att testa arbetet med individuella målsättningar, stärkt kontaktmannaskap och att ha ett samlat team runt den enskilde kommer vi få värdefull information inför förflyttning av övriga verksamheter till ett rehabiliterande arbetssätt, säger Kristina Lundberg.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!