Rehabiliterande arbetssätt

Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att alla yrkeskategorier inom omsorgen arbetar tillsammans med varandra och med medborgarna för att nå medborgarens mål med huvudfokus att stärka och bibehålla hälsa. Medborgaren är hela tiden en jämlik part i arbetet. Just nu arbetar vi med att ta fram konkreta förslag på nya arbetssätt som kan bidra till det här i Örebro kommun.

Vad är rehabiliterande arbetssätt?

Rehabilitering handlar om att stärka eller bibehålla hälsa, funktions- och aktivitetsförmåga. Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att man arbetar för det i alla aktiviteter i vardagen, utifrån de mål som medborgaren sätter upp. För att lyckas behöver alla professioner och medborgaren själv arbeta tillsammans.

Med ett rehabiliterande arbetssätt vill vi åstadkomma en ökad livskvalitet, bättre stöd till medborgaren och att medborgaren får leva det liv som hen önskar.

Därför vill vi jobba såhär

Varje människa ska kunna styra sitt eget liv, genom hela livet. Och varje människa ska kunna använda sina resurser så länge som möjligt. Det är grunden till att vi vill införa ett rehabiliterande arbetssätt.

Dessutom medför utvecklingen i samhället att förväntningarna på oss och vårt stöd förändras, samtidigt som vi står inför en stor utmaning inom välfärden. Antalet personer i arbetande ålder ökar inte i samma takt som de som behöver stöd. Vi blir färre, som ska ta hand om fler, med mindre ekonomiska resurser.

Rehabiliterande arbetssätt innebär en möjlighet att möta den här utmaningen och samtidigt skapa bättre och mer anpassat stöd till medborgarna.

Målet med arbetet är förutom ökad livskvalitet och bättre stöd till medborgaren, ett roligare jobb för medarbetarna och att vi samtidigt använder resurserna på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Strategi och förarbete

I februari 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en strategi för att ett rehabiliterande arbetssätt ska införas i Örebro kommun. Fem delprojekt med projektdeltagare från alla berörda verksamheter har under 2018 gått igenom vad som krävs för att ha ett rehabiliterande arbetssätt ur olika aspekter.

Nästa steg som delvis redan har påbörjats är att testa och utveckla de olika projektens förslag, inklusive det faktiskt arbetssättet och att få ihop dem till en bra helhet.

Det handlar om att testa arbetssättet och övriga förslag, utvärdera hur det fungerar, ändra och skruva om det behövs och sedan testa igen i ett antal utsedda verksamheter i kommunen. På det sättet blir det medarbetarna i de utsedda verksamheterna och de som behöver vårt stöd idag som tar fram de färdiga förslagen.

Dessa berörs

De som berörs av förändringen är all verksamhet inom Hemvårdsnämnden, Vårdboendenämnden, Funktionsstödsnämnden samt Programnämnd social välfärd (Socialnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter ingår inte). Även externa utförare som arbetar på uppdrag av kommunen omfattas.

Utvecklingsarbetet med att testa och utvärdera kommer att ske i särskilt utsedda verksamheter i ett geografiskt avgränsat område.

Nyhetsbrev

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!