Rehabiliterande arbetssätt - utförare

Örebro kommun arbetar för att införa ett rehabiliterande arbetssätt. Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att alla yrkeskategorier inom omsorgen arbetar tillsammans med varandra och med medborgaren för att nå medborgarens mål. Medborgaren är hela tiden en jämlik part i arbetet.

Strategi och förarbete

I februari 2017 beslutade Kommunstyrelsen en strategi för att ett rehabiliterande arbetssätt ska införas i Örebro kommun. I strategin specificeras hur förarbetet för ett rehabiliterande arbetssätt ska se ut och det är det förarbetet vi håller på med nu. Ett antal projekt med projektdeltagare ifrån alla berörda verksamheter tar fram förslag på hur Örebro ska göra praktiskt och vad vi behöver ändra på för att ha ett rehabiliterande arbetssätt.

Vad är rehabiliterande arbetssätt?

Arbetssättet ska leda till att man tillsammans kan genomföra en förändring som bidrar till att medborgaren får leva det liv hen önskar. Rehabilitering ska stärka eller bibehålla hälsa, funktions- och aktivitetsförmåga. Ett rehabiliterande arbetssätt är inte bara träning, utan allt som sker under dygnet, alla aktiviteter varje dag i vardagen. Målen med ett rehabiliterande arbetssätt är en ökad livskvalitet och bättre stöd till medborgaren utifrån dennes mål, att resurserna används på ett effektivare sätt och att ditt jobb blir roligare.

Dessa berörs

De som berörs av förändringen är all verksamhet inom nämnden för funktionshindrade, vård- och omsorgsnämnderna samt programnämnd Social välfärd (Socialnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter ingår inte). Även egenregi och externa utförare som arbetar på uppdrag av kommunen omfattas. Nedan presenteras de olika projekt som ingår i arbetet med att ta fram en modell för ett rehabiliterande arbetssätt i Örebro kommun.

Samverkan i processen för den enskilde

En modell för Örebro kommuns rehabiliterande arbetssätt ska tas fram. Syftet är att utveckla metoder och konkret arbetssätt. Modellen ska bygga på tvärprofessionellt arbete och teamarbete, oavsett huvudman. Grundläggande för modellen ska vara att individen ses som en likvärdig aktör, deltagare och samarbetspartner i beslut, insats och åtgärd.

Projektledare

AnnaStina Henriksson, avdelningschef Myndighetsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen.

Håkon Iversen, SoCentral.

Projektägare

Sofia Persson, tf. programdirektör.

Organisation och medarbetare

Syftet med projektet är att organisationen och bemanningen ska fungera med det rehabiliterande arbetssättet. Projektet ska ge ett underlag för eventuell förändrad organisation och bemanning.

Projektet ska leverera ett beslutsunderlag med förslag till organisation och bemanning. Där ska de nuvarande organisatoriska förutsättningarna ingå liksom förslag på eventuell ny eller förändrad organisationsstruktur. Utredningen ska även visa hur förflyttningen ska göras.

Vidare ska projektet göra en kartläggning av befintlig personalsammansättning, i möjligaste mån även hos externa utförare, avseende kompetenser, professioner och funktioner.

Projektledare

Kristina Lundberg, strateg HR, Kommunstyrelseförvaltningen.

Projektägare

Jukka Tekonen, tf. förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen.

Sofia Persson, förvaltningschef Förvaltningen för funktionshindrade.

Kompetens

En förutsättning för omställningen till ett rehabiliterande arbetssätt är att medarbetarna har kompetens för att arbeta på det nya sättet. Projektet ska visa på vilken förflyttning avseende kompetens som behövs och hur denna förflyttning ska genomföras.

Projektet ska leverera ett beslutsunderlag med förslag till kompetensplan och kompetensförsörjningsstrategi samt konkreta utbildningsinsatser för alla berörda yrkeskategorier.

Projektledare

Theresa André, enhetschef HR, Kommunstyrelseförvaltningen.

Projektägare

Lena Larsson, personaldirektör.

Styrsystem och systematisk uppföljning

Syftet med projektet är att styrsystemen och uppföljningen ska fungera med det rehabiliterande arbetssättet. Styrningen ska förstärka strategin och ge incitament för ett rehabiliterande arbetssätt. Projektet ska kartlägga vilka styrsystem och målkonflikter som finns och behöver hanteras.

Projektet ska leverera ett beslutsunderlag med förslag till ett sammanhållet styrsystem inklusive ekonomiskt styrsystem, system för uppföljning och hur effekterna ska mätas.

Projektledare

Elisabeth Nordin, programekonom Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelse­förvaltningen.
Mats Carlström, Public partner.

Projektägare

Johanna Larsson, ekonomidirektör.

Välfärdsteknik, verksamhetssystem och dokumentation

Syftet med projektet är att anpassa och samordna utvecklingen av välfärdsteknik och verksamhetssystem så att det stödjer den enskildes process mot högre grad av självständighet och ökad livskvalitet.

Projektet ska klargöra förutsättningar och behov av utveckling avseende välfärdsteknik, verksamhetssystem och dokumentation. En handlingsplan ska tas fram som ger förslag till utveckling avseende verksamhetssystem och välfärdsteknik, samt ge förslag på tidsatt implementering och uppskattad kostnad. En samordning och prioriteringar av satsningar inom området ska också föreslås.

Projektledare

Elisabeth Miles, verksamhetsutvecklare Kommunikation och samhällsutveckling, Kommunstyrelseförvaltningen.

Projektägare

Sofia Persson, ordförande Digitaliseringskommittén.

Övergripande styrning

Operativ styrgrupp

Den operativa styrgruppen för portföljen ska leda och samordna det operativa arbetet i och mellan projekten i portföljen. Gruppen träffas ungefär var tredje vecka och består av:

  • Berit Hjalmarsson, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Frida Evertsson, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Eva Jöbo, Vård- och omsorgsförvaltningen
  • Annika Willén, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Carina Carlsson, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Johanna Viberg, Förvaltningen för funktionshindrade
  • AnnaStina Henriksson, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Erica Gunnarson, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Elisabeth Nordin, Kommunstyrelseförvaltningen.
  Portföljstyrgrupp

  Portföljstyrgruppen ansvarar för ledning och styrning av portföljen och de ingående projekten, samt säkerställer att projekten når uppsatta mål. Portföljstyrgruppen består av:

  • Sofia Persson, tf. programdirektör, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Johanna Larsson, ekonomidirektör, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Lena Larsson, personaldirektör, Kommunstyrelseförvaltningen
  • Jukka Tekonen, tf. förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen.

  Nyhetsbrev

  Senast uppdaterad: 28 december 2018
  Publicerad: 26 januari 2018
  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?