Pedagogisk omsorg – för dig som vill bli huvudman

Här finns information till dig som vill bli huvudman för fristående pedagogisk omsorg. En enskild huvudman kan bedriva pedagogisk omsorg utan att ansöka till kommunen. Men för att ha rätt till kommunalt bidrag för verksamheten krävs att du som huvudman uppfyller skollagens krav och följer kommunens riktlinjer. Du kan ansöka om bidrag lite längre ned på sidan. 

Innehåll på sidan

Om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i åldern 1–12 år, verksamheten ska vara öppen för alla. I pedagogisk omsorg ingår många olika former av verksamheter. Olika typer av pedagogisk omsorg:

 • En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.
 • En person som bedriver pedagogisk omsorg i särskild lokal.
 • En person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem men under del av tiden i en särskild lokal med andra personer.
 • Flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.
 • Flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem.
 • Flerfamiljslösningar i en särskild lokal.
 • Huvudman som i bolagsform anställer personal.

Vad styr pedagogisk omsorg?

För att beviljas rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg krävs att skollagen och Örebro kommuns riktlinjer följs. Läroplanen för förskola är vägledande och det finns också allmänna råd som beskriver hur enskilda huvudmän kan arbeta utifrån skollagens krav på pedagogisk omsorg.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att:

 • Lokalerna ska vara ändamålsenliga,
 • Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses,
 • Verksamheten ska utgå från barnets bästa,
 • Verksamheten ska stimulera barnets utveckling och lärande.

I kommunens riktlinjer ställs ytterligare krav på verksamheten:

 • Verksamheten ska hålla öppet utifrån vårdnadshavares och barnens behov. Verksamheten ska erbjuda omsorg inom ramtiden 6.00-18.30, men det är behovet som styr och öppettiderna kan således vara kortare.
 • I pedagogisk omsorg är det tillåtet att ha egna barn i verksamheten under förutsättning att man tar emot minst lika många andra barn. Exempel: Eftersom riktlinjerna säger att maximalt antal barn per dagbarnvårdare är 5 stycken betyder det att en ensam dagbarnvårdare maximalt kan ha två egna barn och ytterligare två eller tre andra barn i verksamheten.
 • Det är viktigt att barnens närvarotider i verksamheten dokumenteras noggrant.

Detta är endast ett urval av de krav som ställs på verksamheten, se riktlinjerna längre ner på sidan för utförligare information.

Så här ansöker du om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg

För att beviljas rätten till bidrag behöver du:

 • Uppfylla kraven i skollagen
 • Följa kommunens riktlinjer
 • Ansöka om bidrag
 • Registrera livsmedelsverksamhet till livsmedelsenheten på Miljökontoret

Krav på dig som huvudman

 • Du måste ha utbildning eller erfarenhet så du kan erbjuda en god omsorg och pedagogisk verksamhet för de barn du tar emot.
 • Du ansvarar för att skollagen och annan lagstiftning, inklusive Örebro kommuns riktlinjer, följs.
 • Du måste vara väl insatt i läroplanen för förskola då den är vägledande i verksamheten.

 • Verksamhetsplan som beskriver verksamhetsidén, mål, den pedagogiska inriktningen, målgrupp och barngruppens tänkta sammansättning.
 • Rutin för klagomålshantering
 • Rutin för dokumentation (rörande verksamheten i stort samt det enskilda barnet)
 • Rutin för uppföljning och utvärdering av verksamheten
 • Handlingsplan för barnsäkerhet (beskriv förebyggande åtgärder och hantering av kris och katastrof samt tillbud och olyckor)
 • Handlingsplan mot kränkande behandling
 • Rutin/system för registrering av barnens närvaro/frånvaro
 • Beskrivning av vikarieberedskap
 • Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. För att förebygga brand och begränsa brandskador är en ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att arbeta systematiskt och kontinuerligt med brandskyddet. T.ex. se till att det finns brandsläckningsutrustning, utbilda och informera.

  Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska omfatta dokumentation, samt rutiner för egenkontroll och utbildning av personalen.

  Se lag (2003:778) om skydd mot olyckor och läs mer på Nerikes brandkårs webbplats.

Nedan hittar du olika styrdokument som innehåller information om vilka krav som ställs på dig som huvudman samt vad som krävs för att starta och bedriva verksamhetsformen pedagogisk omsorg.

Här hittar du även andra dokument och länkar som kan vara till stöd och hjälp för dig som vill starta pedagogisk omsorg. Dessa ska du som huvudman tillgodogöra dig innan ansökningsförfarandet.

Längre ner på sidan, under "Dokument och länkar", finns fler dokument och länkar som kan vara intressanta för dig.

Ansök om bidrag

Ansökan kan göras av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse
eller en enskild individ. Ansökan skickas in till Örebro kommun som sedan gör en prövning.

 • Uppgifter om sökande.
 • Typ av pedagogisk omsorg.
 • Önskat startdatum.
 • Antal barn.
 • Lokalyta.
 • Tillgänglighet och information.
 • Ledningens och personalens kompetens.
 • Barnets säkerhet.
 • Beskrivning av pedagogik i koppling till läroplanen för förskola -98, reviderad -16.

Dokument som du ska bifoga ansökan

 • Hyreskontrakt (i förekommande fall).
 • Utdrag från fastighetsregistret/köpekontrakt (i förekommande fall).
 • Ritning av lokal.
 • Registerutdrag från Skatteverket om att verksamheten är godkänd för F-skatt.
 • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket.
 • Budget – fyll gärna i denna mall, för att sedan bifoga i ansökan. I resurs­fördelnings­modellen hittar du mer information om bidrag (se längre ner på sidan). 
 • Registreringsbevis som arbetsgivare (i förekommande fall).
 • Verksamhetsplan innehållande:
  • Pedagogisk inriktning, arbetssätt.
  • Verksamhetsidé.
  • Mål.
  • Barngruppens tänkta sammansättning och storlek.
  • Målgrupp för verksamheten.
  • Dokumentering kring det enskilda barnet.
  • Klagomålshantering.
 • Plan för åtgärder mot kränkande behandling.
 • Handlingsplan för barnsäkerhet.

Dokument som du behöver skicka på posten

 • Utdrag ur belastningsregistret.

Blankett för att begära utdrag ur belastningsregistret finns på Polisens webbplats. När du fått utdraget ur belastningsregistret skickar du det till:

Uppföljningsenheten
Myndighetsavdelningen
Örebro Kommun
Box 300 45
70135 Örebro

Eller lämnar det till Myndighetsavdelningens reception på Olof Palmes torg 1A. Märk kuvertet med ”Ansökan om att starta pedagogisk omsorg samt Box 300 45”.

I Örebro kommun är det uppföljningsenheten Barn och utbildning vid myndighetsavdelningen som handlägger ansökan om att starta pedagogisk omsorg. När din ansökan inkommit blir du återkopplad om att vi mottagit din ansökan samt vilket diarienummer din ansökan fått. Återkopplingen sker vanligtvis genom mejl.

Vidare görs en prövning huruvida ansökan uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som styrdokumenten ställer på en verksamhet som pedagogisk omsorg. De styrdokument som ligger till grund för prövningen är skollagen samt läroplan för förskola -98 som är vägledande för pedagogisk omsorg.

Styrdokumenten behöver du som ansöker tillgodogöra dig. I denna process kan också inhämtning av referenser ske från exempelvis andra kommuner om den sökande bedriver eller har bedrivit liknande verksamhet i annan kommun.

Ett möte med sökande i de lokaler där verksamheten är tänkt att bedrivas ingår också i prövningen. Detta sker i slutet av handläggningsprocessen när ansökan bedömts motsvara de krav som ställs i styrdokumenten. Sökande kommer därför att kontaktas under handläggningsprocessen för inbokning av möte.

Komplettering

Om ansökan inte är fullständig och det saknas uppgifter eller bilagor som efterfrågas i ansökan har du möjlighet att komplettera. Du får återkoppling från oss om komplettering är aktuellt.

Beslut

Efter att prövningen är klar tas ärendet upp i Programnämnd Barn och utbildning för fattande av beslut om bifall eller avslag. Ett beslut kommer sedan att skickas med post. Vid ett godkännande skickas ett välkomstbrev från kommunen till dig via e-post. Där får du information om det du behöver veta för att starta upp verksamheten.

Om tidigare anmärkning/föreläggande finns kopplat till den sökande, ska dessa åtgärdas innan beslut kan tas. Efter ett godkännande om att starta pedagogisk omsorg har du två år på dig att starta din verksamhet. I annat fall behöver du inkomma med en ny ansökan.

Om du inte är nöjd med det beslut som fattas, kan du överklaga beslutet inom tre veckor.

Om tidigare anmärkning/föreläggande finns kopplat till den sökande vägs dessa in vid beslutsfattandet.

Registrera livsmedelsverksamhet

Senast 14 dagar innan du startar verksamheten behöver du registrera den pedagogiska omsorgen som livsmedelsverksamhet hos Miljökontoret. Registrering ska ske oavsett om det finns ett eget kök eller om verksamheten tar emot mat.

Tillsyn

Kommunen har skyldighet enligt skollagen att genomföra tillsyn i de pedagogiska verksamheterna som kommunen ger bidrag till, d.v.s. fristående pedagogisk omsorg samt fristående förskola. Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten, genom vägledning och dialog samt en god samverkan.

En gång var tredje år kommer kommunen på tillsynsbesök till alla fristående pedagogiska omsorger. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök. Kommunen kan även göra tillsynsbesök på förekommen anledningen vilket innebär att kommunen gör en tillsyn på grund av inkomna klagomål, synpunkter eller liknande.

Bidrag från kommunen

Resursfördelningsmodellen

Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för att ge en så rättvis fördelning av den ekonomiska tilldelningen till varje pedagogisk omsorg som möjligt. Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det kommande året.

Aktuell resursfördelningsmodell finns i vårt dokumentarkiv.

Samverkansavtal med Örebro kommun

I december 2021 fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om att fristående huvudmän ska kunna ingå samarbete med Örebro kommun kring antagning och debitering av barnomsorgsavgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Samverkan innebär att Örebro kommun handlägger ansökningar, uppsägningar och debiterar barnomsorgsavgift samt utför retroaktiv inkomstkontroll.

Huvudmannen ansvarar för att förmedla relevant information till Örebro kommun om verksamheten, för att aktuell information ska kunna publiceras på orebro.se.

Startpunkt för samverkansavtalets är antingen januari eller september beroende på när avtalet signeras. Handläggningstiden är minst tre månader (Inkommer avtal innan den 31 maj blir startdatum den 1 september. Inkommer avtal innan den 30 september blir startdatum 1 januari följande år.)

Om du som huvudman vill ingå samverkansavtal kontakta bou.fristaende@orebro.se.

Dokument och länkar

Här finns dokument och länkar som kan vara intressanta för dig. Högre upp på sidan under "Styrdokument och länkar att ta del av innan du ansöker" finns dokument och länkar som du måste ta del av innan du ansöker.

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Kontakt

Fristående verksamheter kontaktar bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?