Omsorg på obekväm tid – för dig som vill bli huvudman

Här finns information till dig som vill bli huvudman för fristående omsorg på obekväm tid. En enskild huvudman kan bedriva omsorg på obekväm tid utan att ansöka till kommunen. Men för att ha rätt till kommunalt bidrag för verksamheten krävs att du som huvudman uppfyller skollagens krav och följer kommunens riktlinjer. Du kan ansöka om bidrag lite längre ned på sidan.

Innehåll på sidan

Om omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i åldern 1–12 år, verksamheten ska vara öppen för alla. I omsorg obekväm tid ingår omsorg för barnen under kvällar och helger inom ramtiden 13–22 vardagar och 6–22 på helger.

Omsorg på obekväm tid kan bedrivas i olika former, exempelvis av en huvudman som i bolagsform anställer personal som bedriver omsorg i barnen egna hem.

Vad styr omsorg på obekväm tid?

Omsorg på obekväm tid styrs av skollagen och Örebro kommuns riktlinjer. Enligt skollagen gäller för omsorg på obekväm tid att:

 • Verksamheten ska utgå från barnets bästa.
 • Lokalerna ska vara ändamålsenliga.
 • Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg tillgodoses.

I kommunens riktlinjer ställs ytterligare krav på verksamheten:

 • Verksamheten ska erbjuda omsorg inom ramtiden 13–22.
 • Det är viktigt att barnens närvarotider i verksamheten dokumenteras noggrant och skickas in till barnomsorg@orebro.se.

Detta är endast ett urval av de krav som ställs på verksamheten, se riktlinjerna längre ner på sidan för utförligare information.

Så här ansöker du om rätt till bidrag för att bedriva omsorg på obekväm tid

För att beviljas rätten till bidrag behöver du ansöka om bidrag hos kommunen.

För att ansökan om bidrag ska kunna beviljas krävs följande:

 • kommunen ska ha tillförsäkrats insyn i verksamheten,
 • verksamheten uppfyller de krav som anges ovan,
 • verksamheten uppfyller de krav som anges i 25 kap 6 och 7 §§ skollagen, och
 • avgifterna är inte oskäligt höga.

Huvudmannen ansvarar för att skollagen, annan lagstiftning samt Örebro kommuns riktlinjer följs.

 • Verksamhetsplan som beskriver verksamhetsidén, mål, målgrupp och barngruppens tänkta sammansättning.
 • Handlingsplan för barnsäkerhet (beskriv förebyggande åtgärder och hantering av kris och katastrof samt tillbud och olyckor)
 • Handlingsplan mot kränkande behandling
 • Rutin/system för registrering av barnens närvaro/frånvaro
 • Beskrivning av vikarieberedskap
 • Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. För att förebygga brand och begränsa brandskador är en ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att arbeta systematiskt och kontinuerligt med brandskyddet. T.ex. se till att det finns brandsläckningsutrustning, utbilda och informera.

  Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska omfatta dokumentation, samt rutiner för egenkontroll och utbildning av personalen. Se lag (2003:778) om skydd mot olyckor och läs mer på Nerikes brandkårs webbplats.

Nedan hittar du olika styrdokument som innehåller information om vilka krav som ställs på dig som huvudman samt vad som krävs för att starta och bedriva verksamhetsformen omsorg på obekväm tid.

Här hittar du även andra dokument och länkar som kan vara till stöd och hjälp för dig som vill starta omsorg på obekväm tid. Dessa ska du som huvudman tillgodogöra dig innan ansökningsförfarandet.

Längre ner på sidan, under "Dokument och länkar", finns fler dokument och länkar som kan vara intressanta för dig.

Ansök om bidrag

Ansökan kan göras av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse
eller en enskild individ. Ansökan skickas in till Örebro kommun som sedan gör en prövning.

Uppgifter som du ska lämna i ansökan

 • Uppgifter om sökande
 • Önskat startdatum
 • Antal barn
 • Tillgänglighet och information
 • Ledningens och personalens kompetens
 • Belastningsregisterutdrag

Dokument som du ska bifoga ansökan

 • Registerutdrag från Skatteverket om att verksamheten är godkänd för F-skatt
 • Skuldintyg från Kronofogden
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Budget – fyll gärna i denna mall, för att sedan bifoga i ansökan.
 • Registreringsbevis som arbetsgivare (i förekommande fall)
 • Verksamhetsplan innehållande:
  • Verksamhetsidé
  • Mål
  • Målgrupp för verksamheten
  • Klagomålshantering
 • Plan för åtgärder mot kränkande behandling
 • Handlingsplan för barnsäkerhet
 • Rutin för kontroll av belastningsregisterutdrag innan anställning

I Örebro kommun är det uppföljningsenheten Barn och utbildning vid myndighetsavdelningen som handlägger ansökan om rätt till bidrag för att bedriva omsorg på obekväm tid. När din ansökan inkommit får du en bekräftelse via mejl att vi mottagit den.

Om ansökan inte är fullständig och det saknas uppgifter eller bilagor som efterfrågas har du möjlighet att komplettera. Du får återkoppling från oss om komplettering är aktuellt.

Ett möte med sökande planeras in i slutet av handläggningsprocessen i de lokaler där verksamheten är tänkt att bedrivas. Sökande kontaktas för inbokning av möte.

Beslut

Efter att prövningen är klar tas ärendet upp i Programnämnd Barn och utbildning för att fatta beslut om bifall eller avslag. Ett protokollsutdrag med beslut kommer sedan att skickas via e-post från nämndsekreteraren. Vid ett godkännande skickas även ett välkomstbrev till dig via e-post. Där får du information om det du behöver veta för att starta upp verksamheten.

Efter beviljande om rätt till bidrag har du två år på dig att starta din verksamhet. I annat fall behöver du inkomma med en ny ansökan.

Registrera livsmedelsverksamhet

Senast 14 dagar innan du startar verksamheten behöver du registrera din omsorg på obekväm tid som livsmedelsverksamhet hos Miljökontoret. Registrering ska ske oavsett om det finns ett eget kök eller om verksamheten tar emot mat.

Insyn

Kommunen har en rättighet att utföra insynsbesök hos omsorg på obekväm tid. I Örebro kommun genomförs insynsbesök på förekommen anledning.

Bidrag från kommunen

Resursfördelningsmodellen

Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för att ge en så rättvis fördelning av den ekonomiska tilldelningen till varje omsorg på obekväm tid som möjligt. Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det kommande året.

Aktuell resursfördelningsmodell finns i vårt dokumentarkiv.

Dokument och länkar

Här finns dokument och länkar som kan vara intressanta för dig. Högre upp på sidan under "Styrdokument och länkar att ta del av innan du ansöker" finns dokument och länkar som du måste ta del av innan du ansöker.

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Kontakt

Fristående verksamheter kontaktar bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?