Omsorg på obekväm tid – för dig som är huvudman eller chef

Här finns information till dig som är huvudman eller chef för fristående omsorg på obekväm tid.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som fristående huvudman

Ansökningsblankett

Om du vill kan du använda dig av den här blanketten när vårdnadshavaren ska ansöka om plats till verksamheten: Ansökningsblankett. (doc, 66.5 kB)

Om du tar fram en egen blankett – tänk på att vårdnadshavarens underskrift, barnets personnummer, startdatum och andra uppgifter som finns i blanketten ovan behöver finnas med.

Anmäl de barn som ingår i verksamheten

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de barn som ingår i verksamheten till kommunen. Det gör du genom att skicka en kopia av barnens ansökan till myndighetsavdelningen, som i sin tur skriver in barnen i verksamheten.

Kopia på ansökan ska skickas till:

Örebro Kommun - Myndighetsavdelningen
Box 300 40
701 35 Örebro

Kopian på ansökan kan också mejlas/scannas till funktionsbrevlådan för barnomsorg: barnomsorg@orebro.se.

Lämna beskrivning av verksamheten till orebro.se

All omsorg på obekväm tid i Örebro kommun ska finnas på orebro.se, med en kortare presentation av verksamheten, samt länk till er egna webbplats om en sådan finns. Mejla information om din verksamhet till servicecenter@orebro.se för webbpublicering. Använd dig gärna av den här mallen där du fyller i aktuell information om din omsorg på obekväm tid. Docx, 30.4 kB.

Tänk på att meddela om förändringar sker i verksamheten som påverkar presentationen.

Anmäl förändringar i verksamheten till kommunen

Anmäl förändringar i verksamheten till kommunen, till exempel om ni flyttar eller byter huvudman. Använd blanketten "Förändring i verksamhet – huvudman" som finns på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Bidrag från kommunen

Resursfördelningsmodellen

Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för att ge en så rättvis fördelning som möjligt av den ekonomiska tilldelningen till varje verksamhet. Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger bidragets storlek under det kommande året.

Aktuell resursfördelningsmodell finns i vårt dokumentarkiv.

Tillsyn, krav och riktlinjer

  • Verksamhetsplan som beskriver verksamhetsidén, mål, målgrupp och barngruppens tänkta sammansättning.
  • Rutin för klagomålshantering
  • Rutin för dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.
  • Handlingsplan för barnsäkerhet (beskriv förebyggande åtgärder och hantering av kris och katastrof samt tillbud och olyckor)
  • Handlingsplan mot kränkande behandling
  • Rutin/system för registrering av barnens närvaro/frånvaro
  • Beskrivning av vikarieberedskap
  • Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet

Kommunen ska enligt skollagen genomföra tillsyn i de verksamheter kommunen ger bidrag till, dvs. fristående förskola, pedagogisk omsorg samt omsorg obekväm tid. Syftet med tillsynen är att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i verksamheten genom vägledning, dialog och god samverkan.

Kommunen gör planerade tillsynsbesök en gång var tredje år i alla fristående verksamheter. Kommunen meddelar när det är dags för tillsynsbesök. Kommunen kan även göra tillsynsbesök på förekommen anledning vilket innebär att kommunen kan genomföra tillsyn till följd av klagomål, synpunkter eller liknande.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunalt driven verksamhet (till exempel ”nattis”). Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Se skolinspektionen.se för mer information.

Örebro kommuns riktlinjer

I riktlinjerna finns information om krav kring barnsäkerhet, lokaler, personal, registerkontroll, tystnadsplikt, uppföljning, försäkringar med mera. Där finns även mer information om att bedriva omsorg på obekväm tid.

Riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg obekväm tid i kommunal och enskild regi. Pdf, 360.1 kB.

Styrdokument och länkar

Skollagen

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Avsluta som fristående huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom omsorg på obekväm tid önskar vi att du meddelar det till bou.fristaende@orebro.se, gärna 6 månader innan det tänkta datumet. Använd dig gärna av blanketten "Avveckling av verksamhet - huvudman" som finns på sidan Självservice inom företag och näringsliv.

Kontakt

Kontakta bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?