Dokument och vägledning inom hälso- och
sjukvård - för utförare

Här finns styrdokument och vägledning som gäller inom vårdgivaren Örebro kommun indelat i olika områden.

Aktivitets- och funktionsbedömning
Avvikelser och utredning av vårdskador - avvikelsemodulen i Treserva m.m.

Avvikelser och utredning av vårdskador

Synpunkter, klagomål samt risker och händelser som rapporteras enligt rapporteringsskyldigheten ska registreras som avvikelser. Alla avvikelser ska analyseras och bedömas.

Allvarliga avvikelser; vårdskada eller risk för vårdskada ska rapporters till MAS/MAR, som ansvarar för att utreda händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. MAS/MAR har delegation från nämnderna att göra Lex Maria-anmälan till IVO.

När det gäller allvarliga avvikelser inom SoL eller LSS ska Lex Sarah-rapportering och en utredning om missförhållande göras.

Lagstiftning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete; HSFL-FS 2017:40

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria); HSFL-FS 2017:41

Nationell vägledning

Anmäl vårdskada - lex Maria

Samlat stöd för patientsäkerhet

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Bostadsanpassning
Delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Rutin för delegering av läkemedel samt bilagor finns i box "Läkemedelsbehandling och hantering".

Metodstöd

Försämrat hälsotillstånd, klinisk bedömning, HLR
Hygien och smittförande avfall
Journalföring och hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården
Kroniska sjukdomar

Diabetes

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Vårdprogram, äldre och diabetes - vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes som vårdas inom hemsjukvård eller på vårdboende (SKL).

Individuell handlingsplan - För patienter med diabetes som vårdas i vårdboende eller inom hemsjukvård (SKL).

Fotundersökning vid diabetes

Läkemedelsbehandling och hantering

Lagar och föreskrifter

Se lagstiftning och föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37

Nationell vägledning

Indikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre - Socialstyrelsen

Behandlingsrekommendationer, äldre, mest sjuka

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Läkemedelsgenomgångar i samverkan mellan kommunerna och Örebro läns landsting

Läkemedelshantering samverkansportalen

Läkemedel och Äldre

Följande områden nås genom samverkansportalen:

  • Instruktioner för Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län
  • Riktlinjer för akut- och buffertförråd
  • Beställningslista för akut- och buffertförråd
  • Akut läkemedelsrekvisition - Kommun
  • Care, ApoEx beställningssystem för läkemedel
  • Läkemedel som får ges enligt generella direktiv av sjuksköterskor inom Kommunal Hälso – och Sjukvård i överenskommelse med Primärvården i Örebro Län
  • Dosförpackade läkemedel
  • Läkemedelsgenomgångar

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Förvaltningen för funktionshindrade

Mat, måltider och nutrition
Medicintekniska produkter

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Positionering, nya dokument kommer snart

Personlyft

Taklyft, nya dokument kommer snart

Stålyft

Blanketter

Palliativ vård

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Psykisk ohälsa

Område Psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa ansvarar Region Örebro län för specialistvården. Kommunen ansvarar för stöd i hemmet enligt ”Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar”.

Lagstiftning

Nationell vägledning

Länkar till samverkan kommuner och landsting i Örebro län/ länsnivå

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/VVF-sidan/Amnesomraden/Psykiatri/

Via denna länk hittar du bland annat:

- Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

- Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning

- Rutin för hemsjukvård vid psykisk störning i ordinärt boende

- Vårdkedjan för den rättspsykiatriska patienten

Samverkan mellan länets kommuner

Rehabilitering
Riskbedömning och riskförebyggande vård
Samverkan, informationsöverföring, rapportering, vårdplanering och samtycke

Metodstöd

Skydds- och begränsningsåtgärder
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Värmebölja

Prenumerera på uppdateringar

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi uppdaterar informationen på sidan. Vi berättar i mejlet vilka förändringar som skett.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018
Publicerad: 20 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?