Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård – för vårdgivare

Här finns riktlinjer, rutiner och metodstöd som gäller för alla utförare av hälso- och sjukvård i Örebro kommun indelat i olika områden.

Observera!

För att kunna läsa information på denna sida krävs att man använder webbläsaren Edge eller Google Chrome.

Webbläsaren Internet Explorer fungerar inte, på grund av att det är en äldre webbläsare som inte uppdateras.

Region Örebro län har en ny webbplats där många dokument som rör kommunal hälso- och sjukvård finns

Region Örebro läns Vårdgivarwebb 

Lathund till vårdgivarwebben Pdf, 330.4 kB.

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

Coronaviruset / covid-19 för vårdgivare och personal

STYRDOKUMENT SOM ENBART GÄLLER VÅRDGIVAREN ÖREBRO KOMMUN

Handlingsplaner för externa utförare i Örebro kring Coronavirus

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

Vårdprogram, äldre och diabetes – vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes som vårdas inom hemsjukvård eller på vårdboende (SKL).

Individuell handlingsplan – För patienter med diabetes som vårdas i vårdboende eller inom hemsjukvård (SKL).

Fotundersökning vid diabetes

STÖD OCH VÄGLEDNING

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ENBART VÅRDGIVAREN ÖREBRO KOMMUN

Digital signering

Manualer digital signering

Dokumentation

Manualer till Treserva

Utbildningsfilmer i HSL - dokumentation

Intyg

Remisshantering

Scanna in bilder/ dokument

Denna box kommer så småningom att tas bort. De styrdokument som låg här tidigare är flyttade:

  • De styrdokument som handlar om förändrat hälsotillstånd ligger i boxen Hälso- och sjukvårdsprocessen.
  • De styrdokument som handlar om akut fel på säng och lyft ligger i boxen för Medicintekniska produkter.

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

ViSam Samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring

Bedömningingsinstument

kommer snart- Länkar till alla bedömningsintrument.....

Bedömning inför intygsskrivning vid bostadsanpassning

STYRDOKUMENT SOM ENDAST GÄLLER VÅRDGIVAREN ÖREBRO KOMMUN

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT SOM ENDAST GÄLLER VÅRDGIVAREN ÖREBRO KOMMUN

STÖD OCH VÄGLEDNING

Dokument om delegering av läkemedelshantering finns i boxen

"Delegering av arbetsuppgifter i hälso– och sjukvården"

Dokument om digital signering finns i boxen

" Journalföring och hantering av personuppgifter"

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER FÖR ALLA VERKSAMHETER 

Manuella förflyttningar

Metodstöd- Golvlyft

Metodstöd- Taklyft

Metodstöd- Uppresningslyft

Blanketter

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

Länsövergripande överenskommelse Palliativ vård

Samverkan mellan Örebro kommun och ASIH

STYRDOKUMENT SOM ENDAST GÄLLER VÅRDGIVAREN ÖREBRO KOMMUN

Dokumentation vårdplan

Röd pärm

Palliativa trygghetsplatser

Uppdragshandlingar

Sjukhuskyrkan

Olika kulturer och trossamfund

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

EGENKONTROLLER 2022

Egenkontroll innebär:

  • att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat
  • att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och gällande styrdokument som finns
  • att egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att den som bedriver verksamhet ska kunna säkra verksamhetens kvalitet
Områden, egenkontroll, omfattning och verktyg

Områden

Egenkontroll

Omfattning

Verktyg

Hälso- och sjukvårds­ dokumentation

Kollegial journalgranskning legitimerad personal

2 ggr/år


Protokoll

Journalsystem Treserva

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsåtgärder

Digital signering

1 ggr/ mån

MCSS

Läkemedels‑

hantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd med apotek

1 ggr/ år

2022- Akut och buffertförråden ska granskas

april-maj

Rapport

Temperaturmätning i läkemedelsförråd (rum/skåp och kylskåp)

1 gång

per månad

Bilaga 12:9a

Kontroll och städning av läkemedelsförråd

1 gång

per månad

Bilaga 12:9a

Kontrollräkning av narkotika

1 gång

per månad

Bilaga 12:9a

Basal hygien

Vårdhygienisk egenkontroll-Hygienrond

1 ggr per år-Enheten ansvara själv att planera in detta.

Dokumenterat i protokoll

PPM – BHK Följsamhet till basal hygien och klädregler

1 ggr/ år

Hösten 2022

PPM-databas

“Lätt att göra rätt”

Minst 2 ggr per år


Självskattnings-

blankett

Avvikelser och klagomål, synpunkter

Granskning i teamet -Avvikelseprocessen


Följa trender och mönster i hälso-och sjukvårdsavvikelser samt patienters och dess närståendes klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården

2 ggr per år
Minst 3 ggr/år
Avvikelsemodul


Vårdprevention
uppföljning och kontroll av det vårdpreventiva arbete.

3 ggr per år


Riktlinjen Vårdprevention med stöd av kvalitetsregistret Senior alert. laga 1


Egenkontroll- Journalgranskning HSL dokumentation

Egenkontroll- Digital signering

Egenkontroll- Läkemedelshantering

Egenkontroll- Basal hygien

Egenkontroll- Avvikelseprocessen

Egenkontroll- Vårdprevention

FÖLJEMÅTT

Palliativ vård och demensvård

Palliativ vård

Mätvärden/ indikatorer

3 ggr per år

Svenska palliativ registret

Demensvård

Jämföra antal som bor på enheten med BPSD registrering

3 ggr per år


PSD registret


RISKANALYS

  • Egenregins verksamheter ska använda metodhandbok och mallar för riskanalys som återfinns på intranätet.

Handbok – Risk och händelseanalys – Sveriges kommuner och landsting

Region Örebro län ansvarar för att utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer.

Kommunen har ansvar gällande boende och möjlighet till meningsfull sysselsättning samt ansvar för medicinska insatser inom den kommunala hemsjukvården, Psykiatriska hemsjukvård.

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

STÖD OCH VÄGLEDNING

http://ki.se/nasp/start – Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

http://spes.se/ – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - stöd för styrning och ledning – Socialstyrelsen

Psykisk hälsa, vägledning 1177.se

STYRDOKUMENT SOM GÄLLER ALLA VERKSAMHETER

Riktlinjer för sårbehandling

Trycksår – utredning, prevention och behandling

Förskrivning av behandlande madrass

Från och med 1 december 2018 är rutin för hantering av behandlande madrasser förändrad. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska förskriver behandlande madrass vid sårkategori 3–4.

Kriterier och riktlinjer vid förskrivning av behandlande madrasser

Bedömning inför förskrivning av behandlande madrass – Checklista för omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Blankett – Förskrivning av madrass i behandlande syfte

Prenumerera på uppdateringar

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi uppdaterar informationen på sidan. Och när nya nyhetsbrev publicerats. Vi berättar i mejlet vilka förändringar som skett.

Problem med prenumerationsfunktionen

Tyvärr har vi sedan en tid problem med prenumerationsfunktionen, vi hoppas att den kommer att fungera igen så snart som möjligt.

Hantera prenumeration
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?