Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård – för vårdgivare

Här finns riktlinjer, rutiner och metodstöd som gäller inom vårdgivaren Örebro kommun indelat i olika områden

Region Örebro län har en ny webbplats där många dokument som rör kommunal hälso- och sjukvård finns

Region Örebro läns Vårdgivarwebb 

Lathund till vårdgivarwebben Pdf, 330.4 kB. (Pdf, 330.4 kB)

Avvikelser och utredning av vårdskador

Synpunkter, klagomål samt risker och händelser som rapporteras enligt rapporteringsskyldigheten ska registreras som avvikelser. Alla avvikelser ska analyseras och bedömas.

Allvarliga avvikelser; vårdskada eller risk för vårdskada ska rapporters till MAS/MAR, som ansvarar för att utreda händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. MAS/MAR har delegation från nämnderna att göra Lex Maria-anmälan till IVO.

När det gäller allvarliga avvikelser inom SoL eller LSS ska Lex Sarah-rapportering och en utredning om missförhållande göras.

Örebro kommuns riktlinjer

Metodstöd*

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Smittskydd Här finns alla länsövergripande styrdokument indelade i olika områden samt information om Corona

Vårdhygien

Vårdhygieniska riktlinjer – Kommun Här finns riktlinjer skrivna av hygiensjuksköterskorna specifikt framtagna för länets kommuner.

Film- Basala hygienrutiner, Region Örebro län

Riktlinje- Stickskada eller annan händelse med risk för blodsmitta, Kommunal hälso- och sjukvård

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Nationell vägledning

Rena händer räddar liv – Folkhälsomyndigheten

Basala hygienrutiner i vård och omsorg- Socialstyrelsen

Observera att utbildningen inte fungerar bra i webbläsaren Internet Explorer på grund av att det är en äldre webbläsare som inte uppdateras. Använd förslagsvis Google Chrome.

Örebro kommuns övergripande dokument kring Coronavirus

Handlingsplaner för externa utförare i Örebro kring Coronavirus

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

EGENKONTROLLER

Socialstyrelsen "Stöd i arbetet med basala hygienrutiner"

Egenkontroll-Basal hygien

Självskattning- Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt- Självskattning

Egenkontroll- Avvikelseprocessen

Egenkontroll- Journalgranskning HSL dokumentation

Egenkontroll- Läkemedelshantering

RISKANALYS

Läs mer vad som finns skrivet om riskanalys på intranätet. kvalitetsochverksamhetsutveckling/modellermetoderochverktyg/riskanalys.

Handbok – Risk och händelseanalys – Sveriges kommuner och landsting

Lagar och föreskrifter

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Patientdatalagen (2008:355)

Nationell vägledning

Systematiskt patientsäkerhetsarbete – Sveriges kommuner och regioner

Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete – Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan.

Den egenvård som patienten utför själv eller under eget ansvar med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård.

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Egenvård överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län

Bedömning av egenvård

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Digital signering

Manualer digital signering

Dokumentation

Metodstöd

HSL - dokumentation, checklista för steg 1 och 2 samt e-guider för steg 2

Kontinenssamordnare

En kontinenssamordnare finansieras av Region Örebro län och länets 12 kommuner. Syftet är att säkerställa ett övergripande, långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete inom området inkontinens.

Nationell vägledning - Webplatser inom området blås- och tarmdysfunktion

Senior alert – nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Nikola – nätverk

Vårdhandboken – inkontinens

Läkemedelsboken – inkontinens

Kateterisering av urinblåsa

Vårdhandboken – analinkontinens

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra

Äldre och inkontinens

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Kateterfakta

Webbaserad utbildningsplattform kateterfakta.nu som innehåller evidensbaserad och relevant information om de tre olika kateterbehandlingar som används för avlastning av urinblåsan

Förskrivning av hjälpmedel – stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Skriftligt förskrivarstöd för förskrivare och chefer till förskrivare. Skriften kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningen och ska kunna finnas tillhands på arbetsplatsen.

Diabetes

Vårdprogram, äldre och diabetes – vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes som vårdas inom hemsjukvård eller på vårdboende (SKL).

Individuell handlingsplan – För patienter med diabetes som vårdas i vårdboende eller inom hemsjukvård (SKL).

Fotundersökning vid diabetes

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Dokument om delegering av läkemedelshantering finns i boxen

"Delegering av arbetsuppgifter i hälso– och sjukvården"

Dokument om digital signering finns i boxen

" Journalföring och hantering av personuppgifter"

Ordination och hantering av läkemedel

Riktlinje med bilagor för läkemedelshantering i kommunal Hälso- och sjukvård i Örebro län

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Regional vägledning och dokument

Läkemedelscentrum

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Manuella förflyttningar

Metodstöd- Positionering

Metodstöd- Golvlyft

Metodstöd- Taklyft

Metodstöd- Uppresningslyft

Blanketter

Örebro kommuns riktlinje, rutin och metodstöd

Samverkan mellan Örebro kommun och ASIH

Dokumentation vårdplan

Röd pärm

Palliativa trygghetsplatser

Uppdragshandlingar

Sjukhuskyrkan

Olika kulturer och trossamfund

Regionala överenskommelser och riktlinjer

 

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Område Psykisk ohälsa

Region Örebro län ansvarar för att utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer.

Kommunen har ansvar gällande boende och möjlighet till meningsfull sysselsättning samt ansvar för medicinska insatser inom den kommunala hemsjukvården, Psykiatriska hemsjukvård.

Lagstiftning

Nationell vägledning

http://ki.se/nasp/start – Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

http://spes.se/ – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - stöd för styrning och ledning –Socialstyrelsen

Psykisk hälsa, vägledning 1177.se

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Metodstöd

Nationell vägledning

Trycksår – Vårdhandboken

Sårbehandling – Vårdhandboken

RiksSår – kvalitetsregister – Kommunen ännu ej ansluten men material finns att ta del av.

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Riktlinjer för sårbehandling

Kunskapsstöd för sårbehandling

Örebro kommunala riktlinjer och övergripande rutiner

Följande Regionala rutiner ska följas av hälso- och sjukvården i kommunen.

Från och med 1 december 2018 är rutin för hantering av behandlande madrasser förändrad.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska förskriver behandlande madrass vid sårkategori 3–4.

Trycksår – utredning, prevention och behandling

Behandlande madrasser

Förskrivning av behandlande madrass – Checklista för omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Blankett – Förskrivning av madrass i behandlande syfte

Lagar och föreskrifter

Föreskrift om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (HSLF-FS 2017:71)

Nationell vägledning

Folkhälsomyndigheten – Vaccination mot influensa

Läkemedelsverket – Vaccination mot säsongsinfluensa 2018–2019

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Influensavaccination Örebro län, information om:

 - Influensavaccination, information för vårdgivare
 - Beställning av vaccination och injektionsteknik
 - Influensavaccinationsjournal

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Prenumerera på uppdateringar

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi uppdaterar informationen på sidan. Och när nya nyhetsbrev publicerats. Vi berättar i mejlet vilka förändringar som skett.

Problem med prenumerationsfunktionen

Tyvärr har vi sedan en tid problem med prenumerationsfunktionen, vi hoppas att den kommer att fungera igen så snart som möjligt.

Hantera prenumeration
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!