Dokument och vägledning inom hälso- och
sjukvård – för vårdgivare

Här finns styrdokument och vägledning som gäller inom vårdgivaren Örebro kommun indelat i olika områden.

Aktivitets- och funktionsbedömning
Avvikelser, Klagomål och Synpunkter – Utredning – Avvikelsemodulen Treserva

Avvikelser och utredning av vårdskador

Synpunkter, klagomål samt risker och händelser som rapporteras enligt rapporteringsskyldigheten ska registreras som avvikelser. Alla avvikelser ska analyseras och bedömas.

Allvarliga avvikelser; vårdskada eller risk för vårdskada ska rapporters till MAS/MAR, som ansvarar för att utreda händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. MAS/MAR har delegation från nämnderna att göra Lex Maria-anmälan till IVO.

När det gäller allvarliga avvikelser inom SoL eller LSS ska Lex Sarah-rapportering och en utredning om missförhållande göras.

Lagstiftning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete; HSFL-FS 2017:40

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria); HSFL-FS 2017:41

Nationell vägledning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Anmäl vårdskada - lex Maria

Samlat stöd för patientsäkerhet

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Bostadsanpassning
Delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården
Egenvård

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan.

Den egenvård som patienten utför själv eller under eget ansvar med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård.

Lagstiftning

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård – Meddelandeblad.

Nationell vägledning

Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård – En kartläggning.

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Egenvård överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län.

Bedömning av egenvård

Bilaga: ”Beslut om egenvård enligt SOSFS 2009:6”
Blankett för beslut om egenvård

Försämrat hälsotillstånd, klinisk bedömning, HLR
Hygien och smittförande avfall
Journalföring och hantering av personuppgifter i hälso- och sjukvården
Kroniska sjukdomar

Diabetes

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Vårdprogram, äldre och diabetes - vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes som vårdas inom hemsjukvård eller på vårdboende (SKL).

Individuell handlingsplan - För patienter med diabetes som vårdas i vårdboende eller inom hemsjukvård (SKL).

Fotundersökning vid diabetes

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Läkemedelsbehandling och hantering

Lagar och föreskrifter

Se lagstiftning och föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37

Nationell vägledning

Indikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre - Socialstyrelsen

Behandlingsrekommendationer, äldre, mest sjuka

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Läkemedelsgenomgångar i samverkan mellan kommunerna och Örebro läns landsting

Läkemedelshantering samverkansportalen

Läkemedel och Äldre

Följande områden nås genom samverkansportalen:

  • Instruktioner för Kommunal hälso- och sjukvård i Örebro län
  • Riktlinjer för akut- och buffertförråd
  • Beställningslista för akut- och buffertförråd
  • Akut läkemedelsrekvisition - Kommun
  • Care, ApoEx beställningssystem för läkemedel
  • Läkemedel som får ges enligt generella direktiv av sjuksköterskor inom Kommunal Hälso – och Sjukvård i överenskommelse med Primärvården i Örebro Län
  • Dosförpackade läkemedel
  • Läkemedelsgenomgångar

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Förvaltningen för funktionshindrade

Mat, måltider och nutrition
Medicintekniska produkter

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Metodstöd- Positionering

Metodstöd- Golvlyft

Metodstöd- Taklyft

Metodstöd- Uppresningslyft

Blanketter

Palliativ vård

Örebro kommuns riktlinjer

Örebro kommuns rutiner och metodstöd

Samverkan mellan Örebro kommun och ASIH

Sjuksköterskans ansvar vid palliativ vård

Röd pärm

Dokumentation vårdplan

Palliativa trygghetsplatser

Vak

Sjukhuskyrkan

Olika kulturer och trossamfund

Uppdragshandlingar

Psykisk ohälsa

Område Psykisk ohälsa


Enligt ”Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar” ansvarar psykiatrin, Region Örebro län för att utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer.

Kommunen har ett särskilt ansvar gällande boende och möjlighet till meningsfull sysselsättning samt ansvar för medicinska insatser inom den kommunala hemsjukvården- Psykiatriska hemsjukvård.

Lagstiftning

Nationell vägledning

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Rehabilitering
Riskbedömning och riskförebyggande vård
Samverkan Informationsöverföring Samtycke

Metodstöd

Skydds- och begränsningsåtgärder
Sårbehandling

Nationell vägledning

Trycksår - Vårdhandboken

Sårbehandling - Vårdhandboken

RiksSår – kvalitetsregister – Kommunen ännu ej ansluten men material finns att ta del av.

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Riktlinjer för sårbehandling

Kunskapsstöd för sårbehandling

Örebro kommunala riktlinjer och övergripande rutiner

Följande Regionala rutiner ska följas av hälso- och sjukvården i kommunen.

From 1/12 2018 är rutin för hantering av behandlande madrasser förändrad.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska förskriver behandlande madrass vid sårkategori 3-4.

Trycksår – utredning, prevention och behandling

Trycksår - behandling

Behandlande madrasser

Förskrivning av behandlande madrass - Checklista för omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Vaccination

Lagar och föreskrifter

Föreskrift om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (HSLF-FS 2017:71)

Nationell vägledning

Folkhälsomyndigheten – Vaccination mot influensa

Läkemedelsverket – Vaccination mot säsongsinfluensa 2018-2019

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Influensavaccination Örebro län, information om:

 - Influensavaccination, information för vårdgivare
 - Beställning av vaccination och injektionsteknik
 - Influensavaccinationsjournal

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Värmebölja

Prenumerera på uppdateringar

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi uppdaterar informationen på sidan. Och när nya nyhetsbrev publicerats. Vi berättar i mejlet vilka förändringar som skett.

Problem med prenumerationsfunktionen

Tyvärr har vi sedan en tid problem med prenumerationsfunktionen, vi hoppas att den kommer att fungera igen så snart som möjligt.

Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Publicerad: 20 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?