Dokument och vägledning inom hälso- och
sjukvård – för vårdgivare

Här finns riktlinjer, rutiner och metodstöd som gäller inom vårdgivaren Örebro kommun indelat i olika områden.

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Utbildningmaterial om hälso- och sjukvårdsansvar

Avvikelser och utredning av vårdskador

Synpunkter, klagomål samt risker och händelser som rapporteras enligt rapporteringsskyldigheten ska registreras som avvikelser. Alla avvikelser ska analyseras och bedömas.

Allvarliga avvikelser; vårdskada eller risk för vårdskada ska rapporters till MAS/MAR, som ansvarar för att utreda händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. MAS/MAR har delegation från nämnderna att göra Lex Maria-anmälan till IVO.

När det gäller allvarliga avvikelser inom SoL eller LSS ska Lex Sarah-rapportering och en utredning om missförhållande göras.

Lagstiftning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete; HSFL-FS 2017:40

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria); HSFL-FS 2017:41

Nationell vägledning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Anmäl vårdskada - lex Maria

Samlat stöd för patientsäkerhet

Örebro kommuns riktlinjer

Metodstöd

Regionala riktlinjer kring Coronavirus, covid -19

Coronaviruset / covid-19 för vårdgivare och personal

Vårdhygien- skyddsutrustning- transport
Samlingssida för vårdgivare med information om hygienrutiner, skyddsutrustning och transport
Behandling och läkemedel covid-19
vänder sig  till dig som arbetar med hälso- och sjukvård, både i offentlig och privat verksamhet. Innehåller bla.

  • ­   Vårdnivåbedömning
  • ­   Behandling av covid-19 patienter

                      Användning av vissa andningshjälpmedel

                      Demenssjukdom

                      Fysioterapi

                      Nutrition

                      Palliativ vård

Smittspårning covid-19 bland äldre vårdtagare inom kommunal/privat vård och omsorg

Information till arbetsgivare och arbetsledare för personal som arbetar med brukare som använder vissa andningshjälpmedel

Digitala vårdmöten mellan huvudmän

Extra åtgärd för att minska smittspridning av Covid-19 från personal till äldre vårdtagare och patienter

Örebro kommuns övergripande dokument kring Coronavirus

Handlingsplaner för externa utförare i Örebro kring Coronavirus

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan.

Den egenvård som patienten utför själv eller under eget ansvar med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård.

Lagstiftning

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård – Meddelandeblad.

Nationell vägledning

Samlat stöd för patientsäkerhet

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Egenvård överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län

Bedömning av egenvård

Bilaga: ”Beslut om egenvård enligt SOSFS 2009:6”
Blankett för beslut om egenvård

Metodstöd

HSL - dokumentation, checklista för steg 1 och 2 samt e-guider för steg 2

Lagar och föreskrifter

Se lagstiftning och föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården

Nationell vägledning - Webplatser inom området blås- och tarmdysfunktion

Senior alert- nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Nikola- nätverk

Vårdhandboken- inkontinens

Läkemedelsboken- inkontinens

Kateterisering av urinblåsa

Vårdhandboken- analinkontinens

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra

Äldre och inkontinens

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Kateterfakta

Webbaserad utbildningsplattform kateterfakta.nu som innehåller evidensbaserad och relevant information om de tre olika kateterbehandlingar som används för avlastning av urinblåsan

Förskrivning av hjälpmedel- stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Skriftligt förskrivarstöd för förskrivare och chefer till förskrivare. Skriften kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningen och ska kunna finnas tillhands på arbetsplatsen.

Kontinenssamordnare

En kontinenssamordnare finansieras av Region Örebro län och länets 12 kommuner. Syftet är att säkerställa ett övergripande, långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete inom området inkontinens.

Johanna Haglund
Kontinenssamordnare, Örebro län
Tel: 019-602 4252

johanna.haglund@regionorebrolan.se

Diabetes

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Vårdprogram, äldre och diabetes - vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes som vårdas inom hemsjukvård eller på vårdboende (SKL)

Individuell handlingsplan - För patienter med diabetes som vårdas i vårdboende eller inom hemsjukvård (SKL).

Fotundersökning vid diabetes

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Regionala överenskommelser och riktlinjer

I samverkansportalen finns bla regionala riktlinjer för och beställningslista för akut- och buffertförråd, Akut läkemedelsrekvisition - Kommun, Care, ApoEx beställningssystem för läkemedel, Läkemedel som får ges enligt generella direktiv av sjuksköterskor inom Kommunal hälso – och sjukvård i överenskommelse med Primärvården i Örebro Län, Dosförpackade läkemedel, Läkemedelsgenomgångar

Äldre och läkemedel

Läkemedelshantering samverkansportalen

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

  • Dokument om delegering av läkemedelshantering finns i boxen " Delegering av arbetsuppgifter i hälso och sjukvården"
  • Dokument om digital signering finns i boxen " Journalföring och hantering av personuppgifter"

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Metodstöd- Positionering

Metodstöd- Golvlyft

Metodstöd- Taklyft

Metodstöd- Uppresningslyft

Blanketter

Örebro kommuns riktlinjer

Örebro kommuns rutiner och metodstöd

Samverkan mellan Örebro kommun och ASIH

Sjuksköterskans ansvar vid palliativ vård

Röd pärm

Dokumentation vårdplan

Palliativa trygghetsplatser

Vak

Sjukhuskyrkan

Olika kulturer och trossamfund

Uppdragshandlingar

Regionala överenskommelser och riktlinjer

 

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Område Psykisk ohälsa

Region Örebro län ansvarar för att utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska funktionsnedsättningar som kräver psykiatrins specialistkompetens och resurser i öppna och slutna vårdformer.

Kommunen har ansvar gällande boende och möjlighet till meningsfull sysselsättning samt ansvar för medicinska insatser inom den kommunala hemsjukvården, Psykiatriska hemsjukvård.

Lagstiftning

Nationell vägledning

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Metodstöd

Metodstöd

Lagar och föreskrifter

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Patientdatalagen (2008:355)

Nationell vägledning

Systematiskt patientsäkerhetsarbete- Sveriges kommuner och regioner

Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete- Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Rapportmallar

Riskanalys

Läs mer vad som finns skrivet om riskanalys på intranätet. kvalitetsochverksamhetsutveckling/modellermetoderochverktyg/riskanalys.

Handbok- Risk och händelseanalys- Sveriges kommuner och landsting

Nationell vägledning

Trycksår - Vårdhandboken

Sårbehandling - Vårdhandboken

RiksSår – kvalitetsregister – Kommunen ännu ej ansluten men material finns att ta del av.

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Riktlinjer för sårbehandling

Kunskapsstöd för sårbehandling

Örebro kommunala riktlinjer och övergripande rutiner

Följande Regionala rutiner ska följas av hälso- och sjukvården i kommunen.

From 1/12 2018 är rutin för hantering av behandlande madrasser förändrad.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska förskriver behandlande madrass vid sårkategori 3-4.

Trycksår – utredning, prevention och behandling

Behandlande madrasser

Förskrivning av behandlande madrass - Checklista för omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Lagar och föreskrifter

Föreskrift om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (HSLF-FS 2017:71)

Nationell vägledning

Folkhälsomyndigheten – Vaccination mot influensa

Läkemedelsverket – Vaccination mot säsongsinfluensa 2018-2019

Regionala överenskommelser och riktlinjer

Influensavaccination Örebro län, information om:

 - Influensavaccination, information för vårdgivare
 - Beställning av vaccination och injektionsteknik
 - Influensavaccinationsjournal

Örebro kommuns riktlinjer och övergripande rutiner

Lagar och föreskrifter


 Metodstöd

Prenumerera på uppdateringar

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi uppdaterar informationen på sidan. Och när nya nyhetsbrev publicerats. Vi berättar i mejlet vilka förändringar som skett.

Problem med prenumerationsfunktionen

Tyvärr har vi sedan en tid problem med prenumerationsfunktionen, vi hoppas att den kommer att fungera igen så snart som möjligt.

Hantera prenumeration
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020
Publicerad: 20 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!