Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Samverkansrådet är ett ytterligare steg i att realisera överenskommelsen, där strategiska frågor kopplade till överenskommelsen är fokus. Målet är att rådets arbete ska bidra till en levande överenskommelse samt förbättrad samverkan och dialog.

I Samverkansrådet sitter tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd. Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd. Ett tjänstemannastöd från Kommunledningskontoret som utgör rådets samordnare och sekreterare. Samverkansrådet träffas fyra gånger per år och vid två av dessa tillfällen anordnas öppna föreläsningar på olika teman.

Möten

 • Samverkansrådets möten är endast öppna för samverkansrådet.
 • Temakvällar är öppna för alla föreningar och organisationer i Örebro kommun.
 • Val- och informationsträffen är öppen enbart för de föreningar/organisationer som undertecknat överenskommelsen om samverkan i Örebro.

Uppdragsbeskrivning för samverkansrådet

Syfte och mål

 • Möjliggöra samverkan utifrån överenskommelsen om värdegrund, principer och åtaganden. Följa upp, uppdatera och levandegöra överenskommelsen.
 • Verka för en aktiv kunskapsspridning om civila samhället, kommunen och dess samverkansmöjligheter. Lyfta framtida möjligheter och utmaningar för utveckling.
 • Lyfta och synliggöra strategiska frågor som behöver lösas eller diskuteras.
 • Tillsätta arbetsgrupper inom relevanta utvecklingsområden utifrån identifierade behov. I arbetsgrupperna ska aktörer från civila samhället som anslutit sig till överenskommelsen ingå, men även politiker och tjänstepersoner efter behov och kompetensområde.
 • Arrangera dialoger, föreläsningar, workshops med mera kring aktuella teman. Vissa arrangemang ska vara öppna även för föreningar och organisationer som inte anslutit sig till överenskommelsen.
 • Samverkansrådet bjuder in tjänstepersoner och politiker utifrån behov till sina sammanträden för diskussion om specifika frågor.
 • Samverkansrådet tar fram en aktivitetsplan för att konkretisera arbetet inom en tvåårsperiod.
 • Samarbeta med kommunens interna nätverk för civilsamhällsfrågor (C-nätet).
 • Verka för att överenskommelsen blir marknadsförd, känd och implementerad, i samarbete med C-nätet.
 • Samverkansrådet sammanställer årligen en verksamhetsberättelse till ansvarig nämnd för information.

Sammansättning

 • Tio ledamöter från civila samhället, varav minst en från Örebro Föreningsråd.
 • Tre förtroendevalda, varav minst ett kommunalråd.
 • En tjänsteperson från Kommunstyrelseförvaltningen utgör rådets samordnare och sekreterare.
 • Ordförande och vice ordförande utses bland representanterna från civila samhället.
 • Mandatperioden är två år och principen om växelvis avgång ska tillämpas.
 • De föreningar och organisationer som anslutit sig till överenskommelsen kan årligen nominera de representanter de anser ska sitta med i Samverkansrådet. Nomineringarna behandlas av en valberedning som presenterar sitt förslag på den Val- och informations­träff som arrangeras varje höst.
 • Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling är politiskt ansvarig instans för Samverkansrådet och övergripande samverkansfrågor som rör kommunen och det civila samhället.

Tidsplan och upplägg

 • Minst fyra träffar per år. C-nätet bjuds in till minst två av dessa. Sammanträdena ska ske på tider som tar hänsyn till alla ledamöters förutsättningar.
 • Föreläsningar öppna för alla utifrån aktuella teman genomförs minst två gånger per år.
 • Samverkansrådet arrangerar en val- och informationsträff varje höst där aktivitetsplanen är en punkt på dagordningen.

Samordning

Ett arbetsutskott, bestående av ordförande, vice ordförande, en förtroendevald samt samordnande tjänsteperson ansvarar för dagordning och förberedelse inför sammanträdena.

Kriterier för Samverkansrådets sammansättning

 • Bred kompetens och erfarenhet från civila samhällets olika perspektiv.
 • Förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt, att ha ett helhetsperspektiv.
 • Beakta mångfald, ålders- och könsspridning i rådets sammansättning.

Samverkansrådets kalendarium och minnesanteckningar

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd

Caroline Daly, Örebro Rättighetscenter

Tina Fingal Swens, Örebro Föreningsråd

K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa

Reidun Karlsson, Betlehemskyrkan

Lasse Lundberg, Almby IK

Karin Magnholt, KFUM

Tina Modin, RF-SISU

Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi

Oscar Undevall, RFSL

Jimmy Nordengren (C)

Jonas Håård (S)

Johan Kumlin (M)

Datum

Möte

10 februari

kl. 15–18 Samverkansrådet och C-nätet.

14 mars

kl. 18–20 Temakväll. Mer information och inbjudan kommer.

20 april

kl. 16–18 Samverkansråd.

1 juni

kl. 16–18 Samverkansråd.

Datum

Möte

27 januari

Samverkansråd + C-nät kl. 15–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet och C-nät 2021-01-27 Pdf, 269.7 kB. (Pdf, 269.7 kB).

2 mars

AU kl. 13–15, Teams.

24 mars

Samverkansråd kl. 15–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2021-03-24 Pdf, 234.3 kB. (Pdf, 234.3 kB)

21 april

Öppen workshop, Programmet för hållbar utveckling kl. 18–20
Målområde 1 – Vägen till vårt hållbara Örebro Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

26 april

AU kl. 11–12, Teams.

18 maj

Samverkansråd kl. 15–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2021-05-18 Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB).

16 september

Samverkansrådet och C-nätet kl. 15–17, Teams. Minnesanteckningar Samverkansrådet + C-nätet 2021-09-16 Pdf, 273.5 kB. (Pdf, 273.5 kB).

19 oktober

Föreningarnas Hus kl. 18–20, Hållbar omstart – efter pandemin.
Minnesanteckningar ”Hållbar omstart” 2021-10-19 Pdf, 678.8 kB. (Pdf, 678.8 kB)

10 november

Föreningarnas Hus/ABF kl. 9–16, Fördjupningsdag om samverkan.
Nätverket Örebro 2021-11-10 Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Hantera dynamiker och utmaningar i samverkan 2021-11-10 Pdf, 610.4 kB. (Pdf, 610.4 kB)

Gruppsamtal anteckningar 2021-11-10 Pdf, 813.9 kB. (Pdf, 813.9 kB)

11 november

Föreningarnas Hus kl. 15–17, Samverkansrådet.

Minnesanteckningar Samverkansrådet 2021-11-11 Pdf, 235.6 kB. (Pdf, 235.6 kB)

15 december

Föreningarnas Hus kl. 18–20, val- och informationskväll.

Minnesanteckningar val- och informationskväll 2021-12-15 Pdf, 103 kB. (Pdf, 103 kB)

Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
Jenny Belin, Studieförbundet Bilda
Mats Einestam, SIMON
Peter Eriksson, NBV
Tina Fingal Swens, Örebro läns idrottsförbund
K-G Granberg, Folkets hus Vintrosa
Tina Modin, RF-SISU
Shahla Ojagh, Studieförbundet Vuxenskolan
Oscar Undevall, RFSL Örebro
Ann-Marie Wulfstrand, Verdandi
Marie Brorson (S)
Johan Kumlin (M)
Per-Åke Sörman (C)

Datum

Möte

29 januari

Samverkansråd + C-nät kl. 16–18, Föreningarnas hus.
Minnesanteckningar Samverkansrådet och C-nät 2020-01-29 Pdf, 450.9 kB. (Pdf, 450.9 kB).

18 mars

Inställt på grund av corona. Fest - Överenskommelsen om samverkan kl. 17–20, Föreningarnas hus.

22 april

Samverkansråd kl. 15.30–17.30, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-04-22 Pdf, 88.3 kB. (Pdf, 88.3 kB).

22 april

 

Inställt p.g.a. corona. Temakväll: Medskapande dialog med Anna-Karin Berglund kl. 13–15 och kl. 18–20. Två seminarier/miniträningar.

26 maj

Samverkansråd kl. 16–17, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-05-26 Pdf, 100.3 kB. (Pdf, 100.3 kB).

18 juni

Samverkansråd kl. 10–11, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-06-18 Pdf, 152.3 kB. (Pdf, 152.3 kB).

19 augusti

Arbetsgrupp implementering av Överenskommelsen kl. 13.15–14.45, Teams.

9 september

Arbetsutskott kl. 13.15–14.45, Teams.

25 september

Samverkansråd och C-nät kl. 10–12, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansråd och C-nät 2020-09-25 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB).

15 oktober

Workshop om Demokrati och delaktighet med Agneta Blom kl. 18–20, Zoom.

18 november

Samverkansråd kl. 14–16, Teams.
Minnesanteckningar Samverkansrådet 2020-11-18 Pdf, 278.5 kB. (Pdf, 278.5 kB).

För frågor och förslag till Samverkansrådet, välkommen att kontakta:

Helena Astvald, ordförande
ordforande@orebroforeningsrad.se, 072-311 50 09

Anna Fogel, samordnare
anna.fogel@orebro.se, 019-21 18 78

Tina Fingal, vice ordförande
tina.fingal@orebroforeningsrad.se

Jimmy Nordengren (C), kommunalråd
jimmy.nordengren@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!