Örebro kommuns samverkan med det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället och kommunen har en överenskommelse om samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället tagits fram.

Reviderad överenskommelse om samverkan

28 januari tog Kommunfullmäktige beslut om en reviderad överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen. Syftet är att uppnå en tydligare samverkan kring samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling.

Se en film, när den reviderade överenskommelsen om samverkan undertecknas av representanter för det civila samhället och Örebro kommun, på Örebro föreningsråds Facebooksida

Innehåll på sidan

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Vad menas med det civila samhället?

Det civila samhället, också kallad för föreningslivet, den idéburna sektorn, den ideella sektorn eller frivilligheten, är skild från den offentliga sektorn, marknaden och det enskilda hushållet. Det är en arena där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. Exempel på civila aktörer är nätverk, ideella föreningar, stiftelser, studieförbund, registrerade trossamfund och sociala företag.

Överenskommelsen om samverkan

Överenskommelsen om samverkan i Örebro är ett övergripande dokument med syfte att främja samverkan mellan det civila samhället och kommunen. En aktivitetsplan med konkreta aktiviteter tas fram vartannat år och kopplas till överenskommelsens principer och åtaganden. Samverkansrådet arbetar under perioden löpande med genomförande och uppföljning av planen.

Samtliga kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig individuellt till överenskommelsen, men det är även möjligt för kommunala bolag. De aktörer inom civila samhället i Örebro som är demokratiskt uppbyggda och som ställer sig bakom överenskommelsens värdegrund, principer och åtaganden kan ansluta sig genom att skriva under överenskommelsen.

De aktörer som ansluter sig till överenskommelsen åtar sig att:

 • efter förmåga bidra till en hållbar samhällsutveckling i Örebro.
 • ta initiativ till dialog och bjuda in varandra i ett så tidigt skede som möjligt i relevanta processer.
 • medverka i dialog som man inbjuds till, med hänsyn tagen till parternas olika förutsättningar och villkor.
 • gemensamt skapa förutsättningar för en ömsesidig relation präglad av nyfikenhet, mod, öppenhet och tillit.
 • använda Samverkansrådet som ett forum för att i dialog utveckla förutsättningarna för samverkan.
 • via Samverkansrådet och C-nätet ta gemensamt ansvar för överenskommelsen och årligen följa upp ovanstående åtaganden samt aktivitetsplanen.

Här kan du läsa överenskommelsen om samverkan i sin helhet (pdf, 246.2 kB)

Arbetet med att revidera överenskommelsen

Arbetet med att revidera överenskommelsen

Den reviderade ”Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen” har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Samverkansrådet och C-nätet. Den dialogprocess som pågått under våren 2019 har legat till grund för revideringsarbetet.

Processledare Per Hector har hållit workshops och dialoger i en rad olika forum och samlat in tankar, synpunkter och förväntningar på framtidens samverkan och överenskommelsens roll framåt.

De workshops/dialoger som hållits under våren:

 • 22 januari - Workshop KSU.
 • 29 januari - Workshop Kulturföreningar.
 • 12 februari - Öppet dialogmöte civilsamhälle.
 • 14 februari - Workshop Interreligiösa rådet.
 • 19 februari - Workshop Förvaltningschefer.
 • 26 februari - Workshop Etniska kulturföreningar.
 • 5 mars - Workshop Bildningsförbundet.
 • 20 mars - Öppet dialogmöte civilsamhälle, politik, tjänstepersoner.
Kontaktpersoner för överenskommelsen

Kontaktpersoner för överenskommelsen

Anna Fogel, samordnare civila samhället, Örebro kommun
019-21 18 78
anna.fogel@orebro.se

Helena Astvald, ordförande Samverkansrådet
072-311 50 09
info@orebroforeningsrad.se

Anslut dig till överenskommelsen

De aktörer som ansluter sig till överenskommelsen ges möjlighet att påverka det gemensamma arbetet för att utveckla samverkan i Örebro genom att ingå i ett nätverk med andra aktörer. Aktörer inom nätverket får ta del av information från andra aktörer inom samma tema. Samverkansrådet i Örebro står för samordningen av nätverket.

Aktörer från det civila samhället och kommunala bolag använder e-tjänsten nedan för att ansluta sig till överenskommelsen. Blankett finns även att hämta på Föreningarnas hus, Rådhuset och Vivalla Folkets hus.

Kommunala nämnder och förvaltningar använder en e-tjänst som nås via kommunens intranät.

Kommunstyrelsen i Örebro kommun är personuppgiftsansvarig och nås via kommunstyrelsen@orebro.se eller Servicecenter. Samverkansrådet i Örebro, Kommunstyrelseförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen kan ta del av personuppgifterna.

Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. Här kan du läsa mer om överenskommelsen på nationell nivå.

Under våren 2008 beslutade kommunfullmäktige om en policy för samverkan med det civila samhället. Policyn hittar du i vårt dokumentarkiv. Policyn inleds med en vision; "I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn".

Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2010. Här kan du läsa den lokala överenskommelsen om samverkan.

Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Till stöd för utvecklingen av samverkan finns Samverkansrådet. Det består av tio representanter från civila samhället och tre politiker, samt en samordnande tjänsteperson. Samverkansrådet är ett forum för aktuella frågor och dialog mellan det civila samhället och kommunen. Läs mer om Samverkansrådet här.

Föreningsstöd

Stöd och bidrag

Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt.

Nyhetsbrev till föreningar

Ungefär en gång i månaden skickar Örebro kommun ut ett nyhetsbrev med information till föreningar om till exempel utbildningar, anläggningar, start- och stoppdatum för ansökan av bidrag eller inbjudan till dialog. Här kan du ta del av tidigare nyhetsbrev och registrera dig för att prenumerera på nyhetsbreven.

C-nätet, ett nätverk för kontaktpersoner inom Örebro kommun

Inom Örebro kommun finns ett nätverk med en representant från varje förvaltning som heter C-nätet. Nätverket är ett forum för utveckling av samverkan mellan kommunen och det civila samhället. C-nätet och Samverkansrådet samarbetar på olika sätt, bland annat kring arbetet med aktivitetsplanen. Läs mer om C-nätet här.

Forum för samverkan och dialog mellan kommunen och civilsamhället

Lista över aktuella råd och andra forum för samverkan och dialog mellan kommunen och aktörer inom det civila samhället

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta sammankallande tjänsteperson via Örebro kommuns servicecenter.

Råd/Forum

Sammankallande tjänsteperson

Politiker (ansvarig)

Med politisk medverkanSamverkansrådet


Anna Fogel

Per-Åke Sörman (C)

Tillgänglighetsrådet

Tommy Krångh

Carina Toro Hartman (S)

Dialogforum för nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lovisa Strand

Per-Åke Sörman (C)

Pensionärsråd- Kommunala pensionärsrådet

(Programnämnd social välfärd)

Linn Björkstrand

Marie Brorson (S)

ÖreBRÅ


Per-Åke Sörman (C)

Interreligiösa och interkulturella rådet

Daniela Redzic

Agneta Blom (S)

Utan politisk medverkanBrukarråd- Brorådet (Socialförvaltningen)

Ulrika Justusson


- Turidgruppen (Förvaltningen för funktionshindrade)

Johanna Viberg


Brukarombudsgruppen

Jonatan Gustafsson


Lokala områdesgrupperCykelrådet

Andreas AhlstamGoda exempel på samverkan

Här är några goda exempel på samverkan mellan kommunen och det civila samhället.

Mänskliga rättighetsdagarna

Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro arrangeras av civilsamhället i samarbete med kommunen och är ett uppdrag från Kommunfullmäktige. Syftet med dagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Målet är att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och hur kränkningar inskränker dessa rättigheter. Här kan läsa mer om Mänskliga rättighetsdagarna

Mötesplats VOX

Mötesplats VOX är ett exempel på Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan kommunen, Studieförbundet Bilda och Örebro Läns Idrottsförbund. Tillsammans med samverkansparter i stadsdelarna Oxhagen och Varberga arbetar vi för att skapa förutsättningar för:

 • barn och unga att nå målen i skolan.
 • en attraktiv och trygg stadsdel.
 • medborgarna kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.
 • barn och ungdomar att få en meningsfull fritid.
Stöd till kvotflyktingar

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samverkar med Röda Korset för att erbjuda mentorer till kvotflyktingfamiljer i Örebro. Mentorerna visar bland annat hur livet fungerar i en svensk familj, hjälper till att träna svenska och ha kontakt med myndigheter. Samverkan har möjliggjort ett mottagande med högre kvalitet och ökad trygghet.

Åternyttan

Åternyttan är ett samarbete mellan våra återvinningscentraler och hjälporganisationerna Ge för livet, Myrorna, Röda Korset, Emmaus Åkvarn och Reform. Syftet är att uppmuntra örebroarna till att återanvända istället för att slänga. Här kan du läsa mer om Åternyttan

Senast uppdaterad: 9 september 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?