Ansök om Kvalitetspriset

Sista ansökningsdatum för Kvalitetspriset 2022 var den 17 november.

Ta gärna del av tips som kan vara till hjälp och underlättar när ni ska ansöka!

Ge konkreta, beskrivande exempel

Eftersom bedömningen av genomfört utvecklingsarbete endast baseras på den information som lämnas i ansökan, är det viktigt att ge konkreta exempel som beskriver hur ni har gått tillväga i samtliga frågor.

Det är viktigt att beskriva vad som har gjorts, men ännu viktigare är att beskriva hur det har gått till. Det är i detaljerna som den verkliga kvaliteten kan utläsas. Exempel:

”På arbetsplatsträffarna har medarbetarna varit delaktiga i utvecklingsarbetets planering”.

Den informationen beskriver att medarbetarna har varit delaktiga, men inte hur. ”Huret” behöver beskrivas närmare. Till exempel:

”På arbetsplatsträffarna har pågående utvecklingsarbete haft en fast punkt på dagordningen under året. Medarbetarna har bland annat arbetat med brainstorming i smågrupper och lämnat förslag på utveckling av aktiviteter att jobba vidare med”.

Skriv noggrant, men inte för långt

En ansökan är sällan bättre bara för att den är lång och omfattande. Den får heller inte vara hur lång som helst. Högst 15 sidor eller 25 000 tecken, exklusive förtryckt text.

Försök därför att besvara alla frågor noggrant, men konkret för att undvika för mycket text.

Använd gärna SMART-modellen

Ett mål som är formulerat SMART blir både konkret och lätt att utvärdera. Ett SMART mål är:

S = Specifikt

Avgränsat och tydligt.

M = Mätbart

Det ska gå att mäta måluppfyllelse, till exempel i kostnad (kronor), tid (timmar), upplevd nöjdhet (index eller skala) eller annat.

A = Accepterat/angeläget

Målet ska vara relevant och begripligt för de som ska jobba med att uppfylla det.

R = Realistiskt/rimligt

Det ska vara faktiskt möjligt att nå målet.

T = Tidsbestämt

Förväntad måluppfyllelse ska vara tidsatt. Ett exakt datum är att föredra och blir betydligt enklare att följa upp än ” i slutet av året”.

Förbättrings­hjulet kan tydliggöra utvecklings­processen

Som stöd för att beskriva utvecklingsprocessen kan verktyget ”förbättringshjulet” användas. Det finns många olika varianter, men alla ger stöd i att säkra kvalitet och utveckling.

När förbättringshjulets hela cykel har arbetats igenom, har alla viktiga delar i utvecklingsarbetet tagits om hand och beskrivits.

Grafik som visar ett förbättringshjul för kvalitetsarbete

Förbättringshjulet

Att ansöka om kvalitetspriset för projekt

Om man har tänkt att ansöka om kvalitetspriset för ett projekt, är det viktigt att projektet har slutförts och implementerats i verksamhet innan ansökan görs.

Tänk också på att arbetet behöver ha fått pågå en tid för att dess hållbarhet ska kunna påvisas. Använd gärna förbättringshjulet och låt det snurra något varv innan ansökan görs. Det gäller givetvis alla utvecklingsarbeten, inte enbart projekt.

Ta hjälp av andra

Låt gärna en objektiv person läsa igenom ansökan och återkoppla med synpunkter innan den skickas in. Kanske en kollega (någon som inte är så insatt i arbetet) eller en kvalitetsledare.

Genom att ta hjälp av andra, kan man undvika att man missar att beskriva viktiga delar av utvecklingsarbetet. Är alla frågor besvarade? Framkommer systematiken bakom utvecklingsarbetet? Är innehållet tydligt beskrivet?

Kvalitetsledare stöttar kommunala verksamheter

Inom Örebro kommun finns det kvalitetsledare kopplade till varje förvaltning. De har god kännedom om såväl verksamhet som kvalitetsarbete. Du som jobbar i Örebro kommun hittar aktuella kvalitetsledare på kommunens intranät. Kontakta gärna dem för att få tips och stöd kopplat till kvalitetsprisansökan.

Lycka till!

Film 1 - Vad är Kvalitetspriset?

Film 2 - Hur ansöker man?

Film 3 - Tips och verktyg

Film 4 - Dags att ansöka

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?