Ansök om Kvalitetspriset

Här ansöker du om Kvalitetspriset 2020.

Informationsträff 6 oktober

Vi återkommer med mer information om informationsträffen.

Sista ansökningsdatum för kvalitetspriset 2020 är den 18 november. Ta gärna del av tips som kan vara till hjälp och underlätta vid din ansökan.

För att ansöka börjar du med att spara ner och fylla i word-filen Ansökningshandling Kvalitetspriset 2020 (doc, 111 kB). Fyll sedan i formuläret och bifoga handlingen.

Tips inför ansökan om kvalitetspriset

Ta hjälp av ansökningshandlingen

I ansökningshandlingen hittar du stödtexter och frågor att tänka till kring, som kan vara till hjälp i ditt skrivande.

Bolla innehållet med andra

I övrigt rekommenderas du att bolla innehållet i din ansökan med andra. Det kan exempelvis vara en kollega som kan ditt ansökningsområde. Jobbar du i Örebro kommun kan du t.ex. välja att vända dig till den kvalitetsledare som är knuten till din förvaltning. Du som är kommunanställd hittar din kvalitetsledare här.

Genom att låta andra läsa vad du skrivit kan du säkerställa att det du vill förmedla är tydligt och att du besvarat den information som efterfrågas.

Använd gärna SMART-modellen

Ett tips är också att titta lite närmare på SMART-modellen som kan vara ett sätt att göra det enklare att formulera tydliga mål.

S = Specifikt

Målet ska vara avgränsat och tydligt. Det som ska uppnås ska vara tydligt formulerat.

M = Mätbart

Målet ska specificeras i måttenhet t.ex. kostnad (kronor), tid (timmar), upplevd nöjdhet (index eller skala) m.m. Redan när ni sätter målet bör ni bestämma hur ni ska mäta måluppfyllelsen/att ni lyckats.

A = Accepterat/angeläget

De som ska uppfylla målet måste vara med på tåget och förstå vad målet innebär. Delaktighet i framtagandet av målet är en framgångsfaktor. Då ökar såväl motivationen som möjlighetatt nå måluppfyllelse betydligt.

R = Realistiskt/rimligt

Det ska vara faktiskt möjligt att nå målet. Se till att berörda tolkar målet på samma sätt.

T = Tidsbestämt

Det ska finnas en tidsangivelse när målet ska vara uppfyllt/nått. Ett exakt datum är att föredra och blir betydligt enklare att följa upp än ”någon gång i slutet av året”.

Exempel på målformuleringar

Exempel på målformuleringar inspirerade av tidigare års ansökningar av Örebro kommuns kvalitetspris:

  • 1/1 2021 har tallrikssvinnet (maten som gästerna tagit för sig men inte ätit upp) minskat med 25 % i skola X jämfört med 1/1 2019.
  • Samtliga elever på gymnasieskola X som fullföljer sin utbildning 2021 ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå motsvarande yrkesexamen.
  • Andel kunder som får sitt beslut om bygglov inom tre veckor ska öka med minst 10 % på 12 månader, fram till den 1/6 2021.

Ovanstående formuleringar är exempel på delmål som utgår ifrån ett mer övergripande huvudmål. I och med att de är formulerade enligt SMART-modellen är de enkla att följa och utvärdera.Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Mer information

Textfält med en röd stjärna (*) är obligatoriska uppgifter, som måste fyllas i för att din ansökan ska kunna skickas in.

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelseförvaltningen behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera Kvalitetspriset, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 30 april 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?