Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Pedagogiskt arbete

Klassföreståndarskap

På 4-9 arbetar vi med klassföreståndarskap/mentorskap. Varje klass har två klassföreståndare som man träffar i veckan vid varje klassråd men även vid deras lektioner samt vid mentorstid.

Eleven i centrum

Vi utgår alltid från att eleven ska vara i centrum. På skolan har vi ett resurscentrum dit elever kan gå vid behov. Vi har dessutom delning av klassen i vissa ämnen för att ge eleven så bra undervisning som möjligt. För att eleverna ska få vara med och tycka till på skolan så har vi olika råd där de är med, du kan läsa mer om det här.

Temadagar

Vi arbetar med några temadagar under varje läsår. Vi kallar dem även lagets dagar och det varierar väldigt mycket vad det är för innehåll. Ibland har vi mer praktiska dagar där man kanske är en heldag ute i skogen och ibland har vi dagar där man fokuserar på och fördjupar sig i ett ämne.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Från årsskiftet 2005/2006 gäller lagen om IUP. Den säger bland annat att elever i skolår 1-5 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner. Den ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till vad som ska stå i elevens utvecklingsplan.

Den individuella utvecklingsplanen ska se framåt. Den ska ta upp sådant eleven behöver utveckla och arbeta med för att nå de mål som finns. På nästa utvecklingssamtal ska man sedan göra en uppföljning av det man skrev i den tidigare IUP:n. Vi har utvecklingssamtal minst en gång per termin.

Start och stopp

På Engelbrektsskolan jobbar vi aktivt med forskningen kring effektiva skolor. Effektiva skolor baseras på Grossin m fl. s forskning om vad som är viktigt när det gäller elevers kunskapsinlärning och resultat. Forskningen säger att elever som är väl förberedda och har struktur och tydliga instruktioner i samband med sitt inlärande lär sig mer och effektivare än elever som inte har denna information.

För eleverna är detta allra tydligast genom vårt arbete med ramarna och strukturen för lektionerna. Denna struktur kallar vi för Start och Stopp och är ett system som innebär att alla lektioner börjar och slutar på samma sätt. Det innebär att varje lektion har en tydlig inledning och avslutning och eleverna blir trygga i formen och kan fokusera på lektionens innehåll.

Start

När eleverna kommer till lektionen har läraren redan förberett lektionen med att skriva lektionens start- och sluttid. På tavlan finns också information om vad lektionen kommer att innehålla, material som kan komma att användas, vilka förmågor som tränas och vad målet med lektionen är. Läraren kan också ha förberett en ”startuppgift” som eleverna gör som inledning på lektionen.

Stopp

När lektionen närmar sig slutet avrundar läraren genom be eleverna att plocka ihop sitt material, städa klassrummet och tyst ställa sig bakom bänkarna.  Här finns chans för läraren att sammanfatta, poängtera, påminna eller berömma.

Vinster

Med detta arbetssätt får vi trygga elever som vet vad som förväntas av dem och vi skapar en god arbetsro som säkerställer en god lärmiljö.


Dela:

12 augusti 2015 • 07.31

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan