Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Bra att veta

Allergier och starka dofter

För att underlätta för de elever, personal och vårdnadshavare som är överkänsliga mot dofter är det viktigt att inte använda starka parfymer eller andra produkter med stark doft inom skolans område. Rostaskolan är rökfri. Det är inte tillåtet att röka i våra lokaler eller på vår skolgård. På grund av allergier är det inte tillåtet att ta med nötter/mandel eller produkter där det ingår till skolan eller på utflykter i skolans regi.

Brandskydd utrymningsplan

Utrymningsplan finns väl synlig i varje klassrum. Klasslärarna och fritidshemspersonalen går tillsammans med eleverna igenom de olika utrymningsvägar som gäller för lokalerna på skolan. Utrymningsövning sker minst 1 gång per läsår.

Cykelhjälm

Vid cykelutflykter i skolans regi är cykelhjälm obligatorisk, med hänvisning till gällande lag för barn under 15 år.

Elevråd

Varje klass från och med skolår 1 väljer elever som tillsammans med en ansvarig lärare bildar skolans elevråd.

Fotografering

Eleverna fotograferas under slutet av augusti. I samband med detta erbjuder fotofirman eleverna att efter önskemål köpa ett eller flera kort. Från skolans sida vill vi betona, att avgörande av köp helt och hållet ligger på föräldrarna. Alla uppgifter om priser för de olika korten finns i respektive förpackning.

Föräldraråd

Varje klass väljer föräldrarepresentanter till skolans föräldraråd. Skolledning, personal- och föräldrarepresentanter träffas cirka 6 gånger/läsår för att diskutera aktuella frågor. Föräldrarådet träffas i skolans konferensrum kl. 17.30-19.00 aktuella datum. Är du intresserad av att vara med?  Datum för möten samt tidigare protokoll finns på skolans hemsida. Representanterna i föräldrarådet får en särskild inbjudan till möte av skolan men alla föräldrar är välkomna att delta.

Klassråd

Eleverna i klassen bildar tillsammans med klassläraren ett klassråd. På klassrådstid behandlas aktuella frågor. Vissa frågor förs vidare och tas upp på elevrådet.

Kvarglömda kläder

Kläder som glöms kvar i skolan samlas upp i behållare vid kapprum och entréer. Kläder som inte tas om hand och skänks till välgörande ändamål eller slängs några gånger per läsår.

Läxhjälp

Vi erbjuder stödtimmar i år 1-6 med lärare från skolan.

Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan. Enda kravet är att det finns minst 5 elever i Örebro som har rätt till och vill ha undervisning i det språket.

Modersmålsundervisningen är frivillig och du anmäler dig för hela grundskolan. Från och med anmälan är det att betrakta som ett obligatoriskt ämne i skolan. Elever som är anmälda en gång, behöver inte anmälas nästa termin eller skolår igen.

Olycksfallsförsäkring

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under skoltid och på fritiden. Elever i fristående skolor och enskild verksamhet måste vara folkbokförda i Örebro för att försäkringen ska gälla. Försäkringsgivaren är Länsförsäkringar Bergslagen.

Vid olycka

Kontakta först läkare eller tandläkare (om det är en tandskada). Anmäl olyckan som en olycksfallsskada till Länsförsäkringar Bergslagen på 019-19 46 00 eller per epost till personskada@lfbergslagen.se. För frågor kontakta Länsförsäkringar Bergslagen på 019-19 46 00.

Viktigt att tänka på

Om du vill ha ett fullgott skydd är det viktigt att du har en egen privat försäkring, som komplement till kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Privata försäkringar ger oftast en högre ersättning och omfattar mer än en kollektiv olycksfallsförsäkring. Sveda och värk samt ärrbildning ger t.ex. ingen ersättning via kommunens försäkring. Sjukdom ersätts inte, eftersom ett olycksfall innebär en plötslig utifrån kommande händelse. Om du i samband med olyckshändelse vistas en längre tid på sjukhus kan en privat försäkring ge en högre ersättning för kostnader, även invaliditetsbeloppen kan vara högre.

Kan man få ersättning från flera försäkringar?

Även om du har flera försäkringar kan du enbart få kostnadsersättning, t.ex. för läkarbesök, från ett försäkringsbolag. Invaliditetsersättning kan du få från flera bolag som du har försäkring hos, men observera att det samordnas inte per automatik utan du måste själv kontakta de olika försäkringsbolagen.  

Skador/stöld av privat egendom

Skolans försäkring täcker inte privat egendom. Vi avråder därför elever från att ha med värdesaker som pengar, mobiltelefon eller dyra jackor/väskor till skolan. Stöld eller skador på privat egendom täcks av den privata hemförsäkringen. Under skoldagen får mobiltelefon inte användas. Vi låser därför in medtagna mobiler under denna tid. Vid eventuell stöld eller skada som sker under denna tid gäller fortfarande att skolan inte ansvarar för privat egendom.  

Servicegaranti

Örebro kommun har antagit en rad servicegarantier för grundskolan gällande lärande, olovlig frånvaro och skolmåltid. Det handlar om att skolan ska ge stöd om man inte nått målen för läsa-skriva-räkna-garantin i årskurs 3. Att elever får tycka till om sin skolmiljö och har inflytande. Att vårdnadshavare får information kring målen för grundskolan och erbjudande om utvecklingssamtal. Vårdnadshavare ska också få information om olovlig frånvaro. När det gäller skolmåltid ska skollunchen tillgodose ca 25 procent av dagsbehovet av energi och näring, elever ska kunna välja mellan ekologisk mjölk och vatten. Specialkost ska serveras för den som är i behov av detta. Utförligare information kring garantierna går att läsa på Örebro kommuns hemsida.

Skadegörelse

När en elev förstört något i skolan (avsiktligt – oavsiktligt) gäller följande:

  • Personal på skolan utreder och informerar vårdnadshavare.
  • Ersättningen beror på vad som hänt och hur stor skadan är. Skolan bedömer i samråd med vårdnadshavare.
  • Utgångspunkten måste vara att eleven tränas till att ta ansvar. Eleven bör därför i första hand om möjligt, delta i reparationsarbetet.
  • Skadegörelsen ersätts med pengar och/eller arbete.
  • För biblioteks- och läroböcker är ersättningssumman 75:-

Trivselregler/normer

För att öka trivseln för alla på Rostaskolan har vi trivselregler. Personalen går igenom reglerna med klassen i början av terminen och kontinuerligt under verksamhetens gång. Eleverna själva, skolpersonalen och föräldrarna har ansvaret för att reglerna följs. Hemmen har en mycket viktig uppgift att ge eleverna en positiv inställning till skolan och dess regler. OBS! Förvara aldrig pengar, mobiltelefoner eller andra värdesaker i korridorer eller omklädningsrum.

Dela:

31 oktober 2018 • 11.39

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats